Dansk sosialhjelp

Birketræer i en skov

Birketræer i en skov

Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Hvis du oppholder deg lovlig i Danmark og ikke kan forsørge deg selv, kan du ha rett til sosialhjelp (kontanthjælp) eller en lignende ytelse.

Hvis du oppholder deg lovlig i Danmark og ikke kan forsørge deg selv, kan du ha rett til en ytelse fra kommunen din. Hvilken ytelse du kan være berettiget til, avhenger blant annet av alder, utdanning og hvor lenge du har oppholdt deg i landet.

Hvilke generelle betingelser må du oppfylle?

For å være berettiget til hjelp, må du oppfylle følgende betingelser:

  • Du har vært ute for endringer i livsforholdene dine, for eksempel sykdom, arbeidsledighet eller opphør av samliv.
  • Denne endringen har medført at du ikke kan skaffe det nødvendige til deg selv eller familien, og at du ikke forsørges av andre.
  • Ditt behov for forsørgelse kan ikke dekkes av andre ytelser, for eksempel arbeidsledighetsdagpenger eller pensjon.

Du må også være oppmerksom på at det er en øvre grense for hvor mye du sammenlagt kan motta hvis du mottar en av de nevnte ytelsene og samtidig mottar særskilt støtte (særlig støtte) og/eller bostøtte (boligstøtte). Dessuten er det krav til sysselsetting. Se avsnittene "Sosialhjelpstak" og “Krav til sysselsetting (225-timersregelen)” nedenfor.

Hvilke ytelser finnes?

Hvis du har oppholdt deg i Danmark i ni av de siste ti årene, eller hvis du er statsborger i et EU- eller EØS-land og er omfattet av EU-rettens regler, kan du søke om sosialhjelp eller utdanningshjelp. 

  • sosialhjelp: hvis du er over 30
  • sosialhjelp på ungesats: hvis du er under 30 og har en yrkeskompetansegivende utdanning
  • utdanningshjelp: hvis du er under 30 og ikke har en yrkeskompetansegivende utdanning

Hvis du ikke har oppholdt deg i Danmark i ni av de siste ti årene, og ikke er omfattet av EU-rettens regler, kan du søke om selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse. Det het tidligere “integrationsydelse”. Du må oppfylle de samme betingelsene for å motta selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse som for å motta sosialhjelp eller utdanningshjelp.

Er du dansk statsborger og har oppholdt deg i et annet EU/EØS-land i mer enn et år og får behov for hjelp fra det offentlige ved hjemkomsten, gjelder det særskilte regler. Du kan lese dem i “orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016”.

Hvordan søker du?

Du kan søke om ytelsene via selvbetjening på borger.dk eller i kommunen din. Du finner nærmere opplysninger om betingelser og satser med videre på borger.dk.

Senest en uke etter at du første gang har henvendt deg til kommunen om hjelp, blir du innkalt til den første samtalen, der jobbsenteret vurderer om du er “jobbparat” eller “aktivitetsparat”.

Hvis jobbsenteret vurderer at du er i stand til å komme i arbeid i løpet av en kortere periode, er du jobbparat og må stå til rådighet for arbeidsmarkedet. Hvis jobbsenteret vurderer at du ikke kan komme i arbeid i løpet av en kortere periode, er du aktivitetsparat.

Sosialhjelpstak

Hvis du mottar utdanningshjelp, sosialhjelp eller selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse og samtidig mottar særskilt støtte eller bostøtte,  er det en grense for hvor mye du kan motta samlet per måned.

Den grensen kalles sosialhjelpstaket (kontanthjælpsloftet). Din utdanningshjelp, sosialhjelp eller selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse vil ikke bli nedsatt som følge av sosialhjelpstaket. Du kan imidlertid få utbetalt mindre i særskilt støtte og bostøtte

Hvis du ikke får særskilt støtte, og det ikke er noen i husstanden din som får bostøtte, vil sosialhjelpstaket ikke ha betydning for hva du kan få.

Hvor mye du kan få i samlet støtte, avhenger av alderen din, om du er forsørger, gift/samboende eller enslig. Beløpets størrelse avhenger også av størrelsen på din utdanningshjelp, sosialhjelp eller selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse.

Krav til sysselsetting (225-timersregelen)

For at du fortsatt skal kunne motta full sosialhjelp, utdanningshjelp eller selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse, er det et krav at du har vært i arbeid en viss periode.

Hvis du er ugift og mottar utdannings- eller sosialhjelp, betyr regelen at hjelpen til deg blir nedsatt hvis du har mottatt hjelp i sammenlagt minst et år i løpet av tre år, og du ikke har hatt minst 225 timer ordinært og ustøttet arbeid i løpet av de siste 12 kalendermånedene.

Hvis du er gift, betyr regelen at hjelpen til deg eller ektefellen din kan falle helt bort eller blir nedsatt hvis dere som ektepar har mottatt hjelp i sammenlagt minst et år i løpet av tre år, og dere ikke hver for dere har hatt minst 225 timer ordinært og ustøttet arbeid i løpet av de siste 12 kalendermånedene.

Hjemsendelse

Hvis du ikke er dansk statsborger og får behov for sosialhjelp, utdanningshjelp eller selvforsørgelses- og hjemreiseytelse eller overgangsytelse i mer enn et halvt år, kan Udlændingestyrelsen avgjøre at du skal sendes hjem.

Hvis du er omfattet av den nordiske konvensjonen om sosialhjelp og sosiale tjenester, kan du ikke sendes hjem hvis du har bodd i Danmark i mer enn tre år.

Reglene finnes i Bekendtgørelse af Lov om Aktiv Socialpolitik. 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål, må du kontakte kommunen din.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.