Nordisk ministerråd og barn og ungdom

Børn i skolegård
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordisk ministerråd fastsatte en ny tverrsektoriell strategi for barn og ungdom i begynnelsen av 2016. I strategien slås visjonen for Nordisk ministerråds arbeid med barn og ungdom fast: Norden skal være det beste stedet i verden for barn og ungdom.

Målet er at arbeidet med barn og ungdom i Nordisk ministerråd skal skape gode levekår for barn og ungdom og øke deres muligheter til innflytelse.

Alle barns og unges rett til gode levekår og innflytelse skal fremmes på like vilkår, uansett kjønn, etnisk, kulturell eller sosioøkonomisk bakgrunn, alder, bosted, seksuell legning eller funksjonshinder.

Ministerrådets rådgivende og koordinerende organ i barne- og ungdomsspørsmål er Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK). NORDBUKs arbeidsområder omfatter alle samarbeidsområder i Nordisk ministerråd. Les mer om NORDBUK:

Strategien for barn og ungdom

Med utgangspunkt i FNs konvensjon om barns rettigheter skal Nordisk ministerråd arbeide for å beskytte og fremme barns og unges rettigheter og fremme deres muligheter for å utøve disse rettighetene og være delaktige i samfunnet. Det betyr at alle barn og ungdommer i Norden skal ha rett til gode levekår og innflytelse, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og -uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonsnedsettelse, seksuell legning og alder. Alle barn og unge har rett til sosial og økonomisk trygghet, god fysisk og psykisk helse, fritid og kultur, identitet og språk samt muligheter til utdanning og utvikling. Alle barn og unge skal gis mulighet for å påvirke sitt eget liv, nærmiljøet sitt og samfunnet generelt.

De overgripende målene for strategien er at (1) hele ministerrådet i større utstrekning skal integrere et barnerettslig perspektiv og ungdomsperspektiv i arbeidet og dermed i større grad belyse og ta hensyn til barns og ungdoms egne stemmer. Dessuten skal (2) Nordisk ministerråd i større utstrekning fokusere på de tre strategiske tiltaksområdene som denne strategien peker ut som sentrale for arbeidet frem til 2022.

De strategiske tiltaksområdene er:

  • Sterk støtte til og inkludering av utsatte barn og ungdommer
  • Fortsatt samarbeid med og støtte til sivilsamfunnet
  • Forbedret kunnskapsdeling og kompetansehevende tiltak

Les den overgripende strategien:

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.