Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Ministerdeklaration om främjandet av e-handel

03.09.03 | Deklarasjon
Sammanfattning av den deklaration som de nordiska ministrarna för näringslivs- och konsumentfrågor utfärdade angående främjandet av e-handel.

Informasjon

Vi, ministarna för näringslivs- och konsumentfrågor i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland åtar oss att samarbeta för att främja förutsättningarna för en ökad elektronisk handel inom och mellan de nordiska länderna, i syfte att öka tillväxt och välfärd.

Vi godkänner rapporten ”Strategi för främjandet av elektronisk handel i Norden” från Nordiska Ministerrådets ad hoc arbetsgrupp för elektronisk handel och andra IT-relaterade frågor. Vi är övertygade om att ett ökat nordiskt samarbete kring e-handelsrelaterade frågor kompletterar och fördjupar det internationella samarbetet kring utvecklingen av e-handel som sker inom bl.a. EU, OECD och FN.

Vi är eniga om att de nordiska länderna och de självstyrande områdena bör följa och vidareutveckla den nordiska e-handelsstrategin som presenteras i rapporten och bör arbeta för att:

  • öka konsumenters och företags förtroende för Internet och e-handel genom informationsinsatser, gärna i form av samarbete mellan konsument- och näringslivsorganisationer,
  • ytterligare öka de små och medelstora företagens kompetens inom IT och e-handel, särskilt med fokus på företagsledningens roll, kunska-per om konsumenträttsliga regler, informationssäkerhetsfrågor och vinsterna med e-handel,
  • främja nordiskt samarbete inom standardiseringsområdet för e-handel samt ta fram en rapport om standardiseringsrelaterade hinder vid e-handel i Norden och
  • uppmuntra nordiskt samarbete inom främjandet av elektronisk of-fentlig upphandling hos företag samt att själv sträva efter att utgöra ett gott föredöme vid användningen av elektronisk offentlig upphand-ling.

Vi ger ämbetsmannakommittéerna för Näring och Konsument i uppdrag att sträva efter att realisera ovan nämnda målsättningar, särskilt med fokus på åtgärder som kan genomföras på en gemensam nordisk nivå. Vi är medvetna om att förutsättningarna för en ökad elektronisk handel och möjligheterna att realisera ovan nämnda målsättningar kan variera mellan de olika nordiska länderna och de självstyrande områdena, och att införandet därför kan ske på olika sätt i de respektive länderna och självstyrande områdena.

Vi emotser en statusrapport för detta arbete i samband med ministermöte-na 2006.

Kontakt