Kulturarvet är en förutsättning för en trygg och fredlig utveckling i världen

30.10.19 | Deklaration
De nordiska kulturministrarnas deklaration om kulturarvet som en förutsättning för trygg och fredlig utveckling i världen och betydelsen av att förhindra olaglig handel med kulturföremål.

Information

Vedertaget
30.10.2019
Plats
Stockholm

De nordiska kulturministrarna har vid sitt möte i Stockholm den 30 oktober 2019 antagit följande deklaration:

 

Vi, de nordiska kulturministrarna

har särskilt uppmärksammat att FN:s säkerhetsråd i flera resolutioner – senast i resolution 2462 (mars 2019) om terrorfinansiering – uppmanar till att stärka den nationella insatsen för att förhindra olaglig handel med kulturföremål samt att rapportera om åtgärder

har noterat flera viktiga initiativ i uppföljningen av den nordiska ministerdeklarationen från 2015, med bland annat två nordiska konferenser och ett samordningsmöte mellan nordiska kulturmyndigheter. Liknande regionala workshoppar och seminarier har på senare tid också ägt rum i andra regioner inom ramen för Unesco, Interpol, Världstullorganisationen och EU

framhåller det viktiga arbetet som har gjorts i Unesco, Världstullorganisationen, FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå och EU när det gäller att utveckla praktiska verktyg som kan hjälpa myndigheterna i deras arbete att förhindra kulturkriminalitet och olaglig handel

uppmanar nordiska aktörer att aktivt dela e-lärandeplattformarna i sina respektive miljöer

betraktar Europarådets konvention om kulturkriminalitet – den europeiska konventionen om brott mot kulturegendom (Nicosia, 2017) – som ett viktigt komplement till Unescos kulturkonventioner och Unidroit-konventionen om återlämnande av stulna och olagligt utförda kulturföremål

betonar att Nicosia-konventionen, när den träder i kraft, öppnar för global anslutning och kan därför bli ett viktigt redskap för länder som behöver ett bättre rättsligt skydd för kulturvärden

uppmanar andra sektorer, i ljuset av FN:s säkerhetsråds resolution 2347 (2018), att integrera kultur och kulturarv som en central utgångspunkt i sitt arbete med FN:s hållbarhetsmål inom sina respektive områden såsom utbildning, forskning, klimat och miljö samt försvar och militära operationer

uppmanar alla delar av det civila samhället att engagera sig när det gäller att ta hand om världens kulturarv, samtidigt som vi erkänner ett särskilt ansvar för att säkerställa och föra vidare vårt eget nationella kulturarv

uppmanar de berörda myndigheterna i Norden att vidareutveckla det nordiska samarbetet, i linje med slutsatserna från Oslo-konferensen 2015, med fortsatt fokus på samordning av åtgärder, kommunikation, kompetensutveckling och kunskap samt kartläggning av befintliga samarbeten och initiativ.

 

Kontakt