Konst och kultur som främjare av hållbar utveckling

09.11.21 | Deklaration
De nordiska kulturministrarna godkände följande deklaration vid sitt möte i Köpenhamn den 3 november 2021.

Information

Plats
Köpenhamn

Vi nordiska kulturministrar,

anser att konst och kultur har ett omistligt egenvärde, och förutsättningarna för konst och kultur skall därför stärkas och finnas närvarande för alla i våra samhällen. Vi ser samtidigt att kultursamarbetet har mycket att erbjuda i förhållande till att understödja en hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av samarbetet erbjuds lösningar för att trygga goda levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer. Konst och kultur hjälper oss också att hantera olika globala utmaningar, till exempel klimatkrisen eller covid-19-pandemin.

Vi betonar att ett grönt konst- och kulturliv är viktigt, både för nutiden och för framtiden. De nordiska civilsamhällena samt i synnerhet barn och unga är aktiva initiativtagare och genomförare inom den nordiska kultursektorn i den gröna omställningen.

Vi nordiska kulturministrar har för avsikt att:

  • Främja ett levande och inkluderande konst- och kulturliv öppet för alla, som främjar kvalitet, nyskapande och konstnärlig och kulturell frihet och yttrandefrihet.
  • Främja nya initiativ, idéer och ny kunskap till konst-, kultur- och mediepolitiska satsningar som är hållbara med tanke på miljön.
  • Främjar den positiva utveckling som de kreativa branscherna har stimulerat inom grön produktion och konsumtion.
  • Främja ett hållbart användande av och värnande om kulturarvet i enlighet med internationella konventioner.
  • Dra fördel av digitalisering, utbildning och språksamarbete för att ytterligare intensifiera kontakterna mellan de nordiska länderna inom konst- och kultursektorn och för att stärka det internationella samarbetet.
  • Främja en positiv utveckling inom det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat genom att lyfta fram hållbara nordiska lösningar och föra en aktiv dialog samt genom att utbyta information och erfarenheter med den övriga världen, såsom den nordiska kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada 2022.

Vi betonar att alla fem samnordiska kulturinstitutioner (Nordens hus i Reykjavík, Nordens hus på Färöarna, Nordens institut i Grönland, Nordens institut på Åland och Nordisk kulturkontakt) har ett kulturpolitiskt viktigt strategiskt mandat. En av deras uppgifter är att öka kunskapen om och förståelsen för konstens och kulturens roll som förutsättningar för en hållbar utveckling. I arbetet ingår bland annat att ge och förmedla goda exempel och uppmuntra till grön kulturproduktion, -distribution och -konsumtion.

Vi beaktar urfolkens särskilda förmåga att lösa utmaningar i anslutning till hållbar utveckling genom deras särskilda kunskaper som genom tiderna har överförts mellan generationerna.

Vi stöder Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region före år 2030 och vi ska genomföra det kulturpolitiska samarbetsprogram som vi godkänt för åren 2021–2024. I centrum för programmet står kulturen som en genomgående, fri och bärande kraft för hållbar utveckling i våra samhällen och i synnerhet i strävan efter ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Vi anser att det är viktigt att Vision 2030 erbjuder konst- och kultursektorn goda möjligheter till samarbete över sektorsgränserna.

Vi deltar aktivt i det arbete som görs för att främja hållbar utveckling i olika internationella sammanhang. Vi välkomnar bland annat MONDIACULT 2022, UNESCO:s världskonferens om kulturpolitik och hållbar utveckling som Mexiko står värd för.

Lilja Alfreðsdóttir

Utbildnings-, vetenskaps- och kulturminister

 

Ane Halsboe-Jørgensen

Kultur- och kyrkominister

 

Annika Hambrudd

Utbildnings- och kulturminister

 

Antti Kurvinen

Vetenskaps- och kulturminister

 

Amanda Lind

Kultur- och demokratiminister

 

Peter P. Olsen

Utbildnings-, kultur-, idrotts- och kyrkominister

 

Jenis av Rana

Utrikes- och kulturminister

 

Anette Trettebergstuen

Kultur- och jämställdhetsminister