Danskt ekonomiskt bistånd

Birketræer i en skov

Birketræer i en skov

Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Om du bor lagligt i Danmark och inte kan försörja dig kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) eller ett liknande bidrag.

Om du bor lagligt i Danmark och inte kan försörja dig kan du ha rätt till ett bidrag från din kommun. Vilket bidrag du kan ha rätt till beror bland annat på din ålder, din utbildning och hur länge du har bott i landet.

Vilka allmänna krav ska du uppfylla?

För att vara berättigad till hjälp ska du uppfylla följande krav:

  • Du har råkat ut för en förändring i din livssituation, såsom sjukdom, arbetslöshet eller uppbrott i ett förhållande.
  • Förändringen i din livssituation har inneburit att du inte kan få ihop det nödvändiga för dig själv eller din familj. Du försörjs inte heller av andra.
  • Ditt behov av försörjning kan inte täckas av andra bidrag eller inkomster, såsom arbetslöshetsersättning eller pension.

Notera också att det finns en övre gräns för hur mycket du sammanlagt kan få om du får någon av ovanstående bidrag och samtidigt får särskilt stöd eller bostadsbidrag. Läs mer nedan under rubriken Tak för ekonomiskt bistånd. Det finns också krav på sysselsättning. Läs avsnitten Tak för ekonomiskt bistånd och Krav på sysselsättning (225-timmarsregeln) nedan.

Vad finns det för bidrag?

Om du har bott i Danmark under nio av de senaste tio åren eller om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och omfattas av EU-rättens regler kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) eller utbildningsstöd (uddannelseshjælp) enligt följande: 

  • Ekonomiskt bistånd (kontanthjælp): om du har fyllt 30 år.
  • Ekonomiskt bistånd för unga (kontanthjælp på ungesats): om du är under 30 år och har en yrkesutbildning.
  • Utbildningsstöd: om du är under 30 år och inte har en yrkesutbildning.

Om du inte har bott i Danmark i nio av de senaste tio åren och inte omfattas av EU-rättens regler kan du ansöka om självförsörjningsbidrag (selvforsørgelsesydelse) och hemresebidrag (hjemrejseydelse) eller övergångsbidrag (overgangsydelse). Tidigare kallades dessa för integrationsbidrag. Du måste uppfylla samma krav för att ta emot självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag för att få ekonomiskt bistånd eller utbildningsstöd.

Är du dansk medborgare och har bott i ett annat EU-/EES-land i mer än ett år och får behov av hjälp från det offentliga vid hemkomsten gäller särskilda regler. Du kan läsa reglerna nedan i Orienteringsbrev om integrationsbidrag.

Hur ansöker du?

Du kan ansöka om bidrag genom självbetjäningstjänsten på borger.dk eller i din kommun. Du hittar mer information om krav och ersättningsnivåer med mera på borger.dk.

Senast en vecka efter det att du först kontaktade kommunen för att få hjälp kommer du att bli inbjuden till en första intervju där arbetsförmedlingen bedömer om du är jobbparat eller aktivitetsparat.

Om arbetsförmedlingen bedömer att du kan få ett jobb inom kort är du jobbparat och ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Om arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan få ett jobb inom kort är du aktivitetsparat.

Tak för ekonomiskt bistånd

Om du får studiestöd, ekonomiskt bistånd eller självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag och samtidigt får särskilt stöd eller bostadsbidrag, finns det en gräns för hur mycket du kan få totalt per månad.

Gränsen kallas ”tak för ekonomiskt bistånd” (kontanthjælpsloftet). Ditt studiestöd, ekonomiska bistånd eller självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag kommer inte att minska på grund av biståndstaket, men du kan få mindre särskilt stöd och bostadsbidrag.

Om du inte får särskilt stöd och det inte finns någon i ditt hushåll som får bostadsbidrag kommer taket för ekonomiskt bistånd inte att ha någon betydelse för hur mycket du kan få.

Hur mycket stöd du kan få totalt beror på din ålder, om du är försörjare, gift/sambo eller ensamstående. Stödets storlek beror också på hur mycket du får i utbildningsstöd, ekonomiskt bistånd eller självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag.

Krav på sysselsättning (225-timmarsregeln)

För att få fullt ekonomiskt bistånd, utbildningsstöd eller självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag är det ett krav att du har arbetat under en viss period.

Om du är ogift innebär regeln att stödet till dig kommer att minska om du har fått stöd i sammanlagt minst ett år under en treårsperiod och du inte har haft minst 225 timmars ordinarie och icke-subventionerat arbete under de senaste 12 kalendermånaderna.

Om du är gift innebär regeln att stödet till dig eller din äkta hälft upphör eller minskar om ni som äkta makar har fått stöd i sammanlagt minst ett år under en treårsperiod och ni inte var för sig har haft minst 225 timmars ordinarie och icke-subventionerat arbete under de senaste 12 kalendermånaderna.

Återsändande till hemland

Om du inte är dansk medborgare och behöver ekonomiskt bistånd, utbildningsstöd eller självförsörjnings- och hemresebidrag eller övergångsbidrag i mer än sex månader kan det danska migrationsverket Udlændingestyrelsen besluta att du ska återsändas till ditt hemland.

Om du omfattas av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster kan du inte återsändas till ditt hemland om du har bott i Danmark i mer än tre år.

Reglerna finns i lagen om aktiv socialpolitik.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor ska du kontakta din kommun.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.