Sysselsättningsinsatser i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark
Om din arbetsförmåga är begränsad kan du ha rätt till en sysselsättningsinsats (beskæftigelsesrettet indsats) i Danmark. Det kan till exempel vara arbetsrehabilitering (jobafklaringsforløb), resursförlopp (ressourceforløb), flexjobb (fleksjob) eller rehabilitering (revalidering).

Om du på grund av hälsa inte kan arbeta och du inte har rätt till sjukpenning kan du vända dig till din kommun. Du kan vara berättigad till arbetsrehabilitering, ett resursförlopp eller ett flexjobb om du har bestående och väsentliga begränsningar i arbetsförmågan. Du kan också vara berättigad till rehabilitering.

Arbetsrehabilitering

Du kan övergå till arbetsrehabilitering om du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och inte kan få förlängd sjukpenning.

Förloppet börjar med att du träffar kommunens rehabiliteringsteam som ska hjälpa till med att göra upp en insats som passar dig. Efter mötet ser din handläggare till att sätta igång de aktiviteter som kan hjälpa dig att komma tillbaka till arbetslivet. Det kan vara aktiviteter enligt sysselsättningslagen, till exempel arbetspraktik, jobb med lönebidrag (løntilskud) eller gradvis återgång till ditt arbete om du redan har en arbetsgivare. Det kan också vara insatser enligt annan lagstiftning, till exempel hjälp att hantera utmaningar gällande kost, motion, rehabilitering (genoptræning) enligt hälsolagen eller hjälp att hantera utmaningar med ekonomi, barn och familj enligt servicelagen.

En arbetsrehabilitering kan pågå i högst två år. Om du efter förloppet fortfarande är arbetsoförmögen på grund av sjukdom har du möjlighet att får ytterligare en period med arbetsrehabilitering. Under hela förloppet har du rätt till resursförloppsbidrag så länge du är tillgänglig för de erbjudanden som framgår av rehabiliteringsplanens insatsdel. Resursförloppsbidraget under arbetsrehabiliteringen kan inte tas med utomlands.

Om du bor i ett annat EU- eller EES-land och arbetar i Danmark har du i regel rätt till dansk sjukpenning om du blir sjukskriven. Om du övergår till resursförloppsbidrag under arbetsrehabiliteringen är villkoret att du vistas i Danmark. Det betyder att du i regel inte har rätt till resursförloppsbidrag under arbetsrehabiliteringen om du är bosatt i ett annat EU- eller EES-land.

Men om du är medborgare i ett EU- eller EES-land kan du få bidraget utbetalt om du uppfyller följande villkor:

  • Du är fortfarande anställd hos en arbetsgivare i Danmark.
  • Aktiviteterna i arbetsrehabiliteringen sker i Danmark.
  • Du deltar aktivt i arbetsrehabiliteringen i Danmark.

Resursförlopp, flexjobb och förtidspension

Kommunens rehabiliteringsteam behandlar alla ärenden som gäller resursförlopp, flexjobb eller förtidspension. Rehabiliteringsteamet lämnar en rekommendation till kommunen beträffande om du ska ha resursförlopp, flexjobb, förtidspension eller någon annan sysselsättningsinsats. Du och din handläggare deltar i mötet med teamet.

Resursförlopp

Ett resursförlopp är ett erbjudande för personer som riskerar att bli förtidspensionerade. Syftet med ett resursförlopp är att utveckla din arbetsförmåga. Målet är att du kan få ett jobb eller en utbildning som passar just din arbetsförmåga.

Ett resursförlopp kan bestå av olika aktiviteter, men byggs upp så att det passar din situation. Vissa aktiviteter i ett resursförlopp kan pågå samtidigt, medan andra följer på varandra. Målet är alltid att du ska få det bättre och kan nå fram till dina mål och önskningar när det gäller jobb eller utbildning. Du har löpande samtal med din koordinerande handläggare så att ni kan justera dina aktiviteter om det finns behov för det.

Ett resursförlopp kan pågå från ett till tre år. Under hela förloppet har du rätt till resursförloppsbidrag så länge du är tillgänglig för de erbjudanden som framgår av rehabiliteringsplanens insatsdel.

Bidraget betalas inte ut om du vistas utomlands.

Flexjobb

Ett flexjobb är en anställning där det tas hänsyn till att din arbetsförmåga är begränsad på grund av hälsomässiga omständigheter. Det betyder att uppdragen och arbetstiden i flexjobbet anpassas till det du kan klara av.

Följande villkor ska uppfyllas för att kommunen kan bevilja dig ett flexjobb:

  • Du ska vara under folkpensionsåldern.
  • Kommunen ska bedöma att din arbetsförmåga är väsentligt och bestående nedsatt.
  • Alla möjligheter för att få en vanlig anställning, till exempel genom omplacering, ska ha undersökts.

Det finns flexjobb inom alla branscher. I ett flexjobb kan du arbeta med ett yrke som du är utbildad till eller har tidigare erfarenhet av. Du kan också byta yrke och använda dina erfarenheter på nya sätt.

Om du bor i ett annat EU- eller EES-land kan du behålla ditt flexjobb i Danmark så länge du är anställd hos en arbetsgivare som är registrerad i Danmark.

Förtidspension

Du kan läsa mer om förtidspension på Info Nordens webbsidor.

Rehabilitering

Rehabilitering är till för att hjälpa invånare med begränsad arbetsförmåga – av fysiska, psykiska eller sociala skäl – tillbaka in på arbetsmarknaden.

Rehabilitering innebär normalt utbildning, upplärning eller omskolning. Men det kan också handla om arbetspraktik eller lönebidragsanställning hos en privat eller offentlig arbetsgivare.

Under rehabiliteringen får du rehabiliteringspenning, ekonomiskt bistånd (kontanthjælp) eller i särskilda fall avtalsenlig lön.

För att ha rätt till rehabilitering krävs följande:

  • Du måste ha begränsad arbetsförmåga.
  • Du måste ha en realistisk möjlighet att bli helt eller delvis självförsörjande.
  • Andra insatser, till exempel enligt sysselsättningslagen eller annan lagstiftning, får inte vara tillräckliga för att hjälpa dig att få eller behålla en anknytning till arbetsmarknaden. 

Kommunen fattar beslut om rehabilitering efter en konkret bedömning.

Har du frågor?

Kontakta din kommun om du har frågor.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.