Isländsk sjukpenning

Sjúkradagpeningar á Íslandi
Här kan du läsa om reglerna för att få sjukpenning på Island. Sjukpenning betalas till den som blir sjuk och därför inte kan arbeta.

När har man rätt till sjukpenning på Island?

För att kunna få sjukpenning måste man

  • Vara sjukförsäkrad på Island.
  • Ha haft tillräckligt nedsatt arbetsförmåga för att inte alls kunna arbeta i minst 21 dagar utan uppehåll.
  • Ha blivit tvungen att tillfälligt sluta arbeta eller skjuta upp sina studier.
  • Vara utan löneinkomster.
  • Vara 16 år eller äldre.
Löntagare

Löntagare som får sjuklön enligt kollektivavtal kan få sjukpenning när rätten till sjuklön upphör.

Full sjukpenning betalas ut till de som måste sluta arbeta och som har haft heltidsarbete. Den som har arbetat deltid får vanligtvis 50 procent av full sjukpenning, men rätten till sjukpenning kan vara mindre om förmånstagaren tidigare arbetade mindre än 50 procent av en heltidstjänst. Den som arbetade heltid före insjuknandet och senare får tillräcklig arbetsförmåga för att börja arbeta deltid (upp till 50 procent) har rätt att få halv sjukpenning under en period av upp till tre månader.

 

Egenföretagare

Full sjukpenning betalas ut till de som måste sluta arbeta och som har haft heltidsarbete. Den som har arbetat deltid får vanligtvis 50 procent av full sjukpenning, men rätten till sjukpenning kan vara mindre om förmånstagaren tidigare arbetade mindre än 50 procent av en heltidstjänst. Den som arbetade heltid före insjuknandet och senare får tillräcklig arbetsförmåga för att börja arbeta deltid (upp till 50 procent) har rätt att få halv sjukpenning under en period av upp till tre månader.

Sjukpenning sem betalas ut till egenföretagare grundas på deras beräknade inkomst, d.v.s. den inkomst som legat till grund för socialförsäkringsavgift. En egenföretagare som blir utan inkomst på grund av sjukdom måste underrätta skattemyndigheterna om detta. Sjukförsäkringskassan kommer då att underrättas elektroniskt.

 

Studerande

Studerande som är 18 år eller äldre och som studerar minst 75 procent kan ha rätt till sjukpenning om en sjukdom leder till att en del av studierna måste skjutas upp, förutsatt att de uppfyller vissa lagstadgade villkor.

 

Hushållsarbetande

Den som är hushållsarbetande och blir tvungen att helt avbryta sådant arbete på grund av sjukdom har rätt till halv sjukpenning.

Information om hemförlossning

Kvinnor som väljer att föda sitt barn hemma har rätt til sjukpenning under de första 10 dagarna efter födseln.

 

Rätt till sjukpenning i samband med missbruksvård

Sjukpenning betalas endast ut till de som får vård för alkohol- eller narkotikamissbruk och endast under den period som de mottar specialiserad vård på en erkänd behandlingsklinik. Ett krav är att behandlingen pågår i minst 21 dagar. Detta gäller både inneliggande patienter och de som behandlas i strukturerad öppenvård. Behandling i öppenvård som inte är en del av ett strukturerat program ger inte rätt till sjukpenning.

Sjukpenning när man arbetar på Island men bor i ett annat nordiskt land

 

Den som arbetar på Island måste ansöka till den isländska sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar Íslands) om att bli sjukförsäkrad baserat på arbete på Island. Det är viktigt att komma ihåg att om man är sjukförsäkrad på Island kan detta påverka rätten till sjukförsäkring i bosättningslandet. 

Hur många sjukdagar har man rätt till?

Sjukpenning får betalas ut under sammanlagt 52 veckor inom varje 24 månaders period. Sjukpenning betalas ut fr.o.m. den 15:e sjukdagen om den berörda personen är oförmögen att arbeta under en period av minst 21 dagar.

Hur ansöker man om sjukpenning på Island?

Ansökan om sjukpenning ska skickas till den isländska sjukförsäkringskassan (Sjúkratryggingar Íslands).

Vad ska man göra om man har en långvarig eller obotlig sjukdom?

Den som har en långvarig eller obotlig sjukdom bör ansöka om förtidspension från socialförsäkringskassan (Tryggingastofnun ríkisins). 

Sjukpenning när man arbetar i ett annat nordiskt land

Den som börjar arbeta i ett annat nordiskt land förlorar rätten till att få sjukpenning från Island. En person som befinner sig i den situationen har i stället rätt till ersättning i arbetslandet.

Mer information finns på Info Nordens informationssidor:

Rätt till sjukskrivning enligt kollektivavtal

Varje löntagare har enligt lag rätt till minst två dagars sjukskrivning för varje arbetad månad. I andra avseenden bestäms rätt till ersättning vid sjukskrivning i kollektivavtal. I allmänhet gäller att ju längre man har arbetat hos samma arbetsgivare desto större rätt har man om man blir sjuk. Detta betyder att intjänad rätt till ersättning vid sjukfrånvaro, t.ex. när det gäller antalet sjukdagar, bestäms i lag och i de kollektivavtal som gäller i det aktuella fallet.

För att kunna få ersättning måste man sjukanmäla sig så fort som möjligt och uppvisa läkarintyg om detta krävs av arbetsgivaren. Om man blir sjuk under en semester kan det ge rätt till förlängd ledighet men man måste då genast sjukanmäla sig och uppvisa läkarintyg.

Arbetsolyckor och arbetssjukdomar som inträffar i arbetet eller i samband med resor till och från arbetet ger rätt till en sjuklön från arbetsgivaren motsvarande lön för normal arbetstid under en period av upp till tre månader, utöver den intjänade rätten till sjukskrivning.

Den som på grund av sjukdom eller olycka blir oförmögen att arbeta under en period som är längre än den intjänade rätten till sjukskrivning har rätt till ersättning från sin fackförenings sjukkassa.

 

Om ett barn blir sjukt

Om ett barn under 13 år blir sjukt kan föräldrarna ha rätt till avlönad ledighet men reglerna skiljer sig mellan kollektivavtalen. Du kan ha rätt till sjukpenning från din fackförenings sjukkassa om ditt barn är sjukt under en period som är längre än den intjänade rätten. Föräldrar till barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka till socialförsäkringskassan (Tryggingastofnun) om föräldrapenning för vård av barn. Utförligare information om den förmånen finns på Tryggingastofnuns hemsida.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Utförligare information finns på sjukförsäkringskassans hemsida. Du kan också få mer information genom att ta kontakt med en rådgivare på telefon +354 515 0000. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.