Ministerbeslutning om veterinært beredskapssamarbeid i Norden

06.07.06 | Deklarasjon
Ministerbeslutning fra 2006 i Lofoten, Norge, om veterinært beredskapssamarbeid i Norden.

Norden har i mange tiår vært kjent for å ha en meget god dyrehelse så vidt gjelder alvorlige smittsomme sjukdommer som medfører store lidelser og tilsvarende økonomiske tap. Den gunstige situasjonen kan også sies å gjelde såkalte zoonoser, det vil si sykdommer som kan overføres fra dyr til menneske.

Globaliseringen med økt handel med mat, annen forflytning av biologisk materiale som kan overføre smitte og økt reiseaktivitet, endrer trusselbilde. Smittestoff som tidligere var knyttet til bestemte regioner i verden viser seg nå å kunne ”vandre” over lange avstander i løpet av kort tid og gi utbrudd av eksotiske sykdommer i nye regioner. Spredningen av fugleinfluensa det siste året er et godt eksempel i så måte.

Den 30. juni 2005 vedtok Ministerrådet for fiskeri- og havbruk, jordbruk, livsmedel og skog (MR-FJLS) den såkalte Århusresolusjonen om veterinært beredskapssamarbeid i Norden (se eget dokument om oppfølgingen av resolusjonen). De nordiske ministrene var enige om å styrke beredskaps-samarbeidet mellom de fem landene i regionen ut over de forpliktelser som ligger i nasjonale beredskapsplaner, internasjonale avtaler og forpliktelser.

På denne bakgrunn, og som en konkret oppfølging, har de nordiske ministrene innenfor MR-FJLS under sitt møte i Svolvær 6. juli 2006 besluttet

  1. å vedtage vedlagte Strategiplan for nordisk veterinært beredskapssamarbeid som grundlag for arbeidet med å forebygge og bekjempe alvorlig smittsomme dyresykdommer som omtalt i planen. Planen er et supplement til nasjonale bestemmelser og internasjonale avtaler og forpliktelser som gjelder for det enkelte land.
  2. å vurdere nye trusler mot dyrehelse og mattrygghet (land- og sjømat) i Norden (emerging risks). Vurderingen skal ha et globalt perspektiv og bygge på relevant kunnskap både innen veterinær- og humanmedisin. Arbeidet skal innledes med et seminar inneværende år der formålet er å beskrive dagens trusselbilde sett fra Norden. Seminaret vil avklare behovet for videre oppfølging med tanke på ytterligere å styrke det nordiske beredskapsarbeidet. Ministrene forventer en avrapportering ved ministermøtet i 2007 med eventuelle forslag til ytterligere praktiske tiltak.