Islandske barnehager og dagmammaer/-pappaer

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Barnehager blir regnet som det første skoletrinnet, og det er anbefalt at man setter seg nøye inn i ulike typer dagtilbud for barn når man flytter til Island. Her kan man finne informasjon om ulike dagtilbud for barn under skolealder, mellom annet barnehager og dagmamma/-pappa.

Barnehager

Barnehagen er det første skoletrinnet, beregnet for barn under skolepliktig alder, det vil si under 6 år. Den er for alle barn, uavhengig av mental og fysisk kapasitet, kultur og religion.

De fleste barnehagene er kommunale, men det finnes også private barnehager som er godkjent av den aktuelle kommunen.

Utdanningsdepartementet bestemmer barnehagens læreplan, og denne blir jevnlig revidert. Den beskriver de viktigste målene for barnehagevirksomheten, i tillegg til den pedagogiske og utdanningsmessige rollen barnehagen skal ha.  Det er likevel kommunene som har ansvar for barnehagedriften og betaler for den.

I de fleste kommuner kan man søke om barnehageplass til barn fra de er 6 måneder, men bare unntaksvis får barn plass før de er 18 måneder gamle. Det er vanlig at barnet er hos dagmamma inntil de får barnehageplass eller plass i en av de få spedbarnsbarnehagene som finnes på Island.

Det stilles vanligvis krav om at barn er bostedsregistrerte i den kommunen barnehagen ligger, men det finnes unntak fra regelen.

De fleste barnehagene regner med at barn har fire uker sommerferie, og mange barnehager stenger.

Søknad om barnehageplass

Foreldre søker om barnehageplass i den kommunen hvor barnet har folkeregistrert adresse. De fleste kommuner har aldersgrenser for innvilging av barnehageplass. 

 

Foreldrebetaling

I de fleste kommunene må foreldre betale en bestemt sum for barnehageplassen. Foreldrebetaling innkreves i elleve måneder hvert år, da det regnes med at barnet tar sommerferie i fire uker sammenhengende. Du finner informasjon om barnehagenes priser på kommunenes hjemmesider.

Enslige foreldre og studenter får en viss reduksjon i foreldrebetalingen. Det blir også gitt søskenmoderasjon. Du finner informasjon om den reduserte foreldrebetalingen for bestemte grupper på kommunenes hjemmesider.

Når et barn begynner i barnehage, blir det undertegnet en skriftlig avtale om barnehageplassen, med en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.

Dagmammaer/-pappaer

Kommunalt utnevnte komiteer gir løyve til dem som driver barnepass hjemme hos seg. Dagmammaer/-pappaer er selvstendig næringsdrivende, og man kontakter dem direkte for å søke om dagtilbud. De fleste kommunene gir tilskudd til de ulike dagtilbudene for barn. Man kan få tilskudd fra fødselspermisjonen er over, og man regner med at det er fra ektepar eller samboeres barn er 9 måneder gamle.

Mange kommuner gir søskenmoderasjon.

Noen kommuner utbetaler såkalte hjemmepenger eller omsorgspenger, som er beregnet for foreldre som vil være hjemme med barn under 6 år.

På kommunenes nettsider kan du finne liste over de dagmammaer/-pappaer som arbeider der. 

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Det anbefales å henvende seg til administrasjonen i kommunen du har folkeregistrert adresse i eller planlegger å flytte til. 

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.