Förskolor och familjedaghem på Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi
Förskolan är barnets första skola och det är en bra idé att noga jämföra alternativen för barnomsorg innan du flyttar till Island. På den här sidan hittar du information om olika typer av barnomsorg, bland annat förskolor och familjedaghem.

Förskolor

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och tar emot barn under skolpliktig ålder, det vill säga under sex år. Den är till för alla barn oberoende av psykiska eller fysiska förutsättningar samt kulturell och religiös bakgrund.

De flesta förskolor är kommunala, men det finns också privatskolor på förskolenivå som godkänns av respektive kommuner.

Förskolans läroplan fastställs av utbildnings- och kulturdepartementet och uppdateras regelbundet. I läroplanen anges förskoleverksamhetens viktigaste mål och förskolors pedagogiska roll.  Det är däremot kommunerna som bekostar och ansvarar för förskolornas verksamhet.

I de flesta kommuner kan man ansöka om förskoleplats från det att barnet är sex månader, men barn får bara i undantagsfall plats före 18 månaders ålder. Innan barnen får plats i förskola är det vanligt att de vistas i familjedaghem. Det finns också ett fåtal särskilda förskolor för de minsta barnen.

Generellt ska barnen vara folkbokförda i den kommun där förskolan ligger, men det finns undantag.

De flesta förskolor förutsätter att barnen tar ledigt i fyra veckor på sommaren och många håller stängt under den perioden.

Att ansöka um förskoleplats

Föräldrar ansöker om förskoleplats i kommunen där barnet är folkbokfört. De flesta kommuner har regler för intagning i förskola som baseras på barnets ålder. 

 

Förskoleavgift

I flertalet kommuner betalar föräldrar en viss avgift när deras barn går i förskolan. Förskoleavgift betalas under 11 månader varje år; detta för att barnen förväntas ta fyra veckors sammanhängande semester. Information om förskoleavgiften finns på respektive kommuns webbplats.

Ensamstående föräldrar och studerande betalar en minskad förskoleavgift. Syskonrabatt finns också. Information om rabatt som gäller för vissa grupper finns på kommunernas webbplatser.

När ett barn börjar förskolan skrivs ett kontrakt mellan skolan och hemmet med en månads ömsesidig uppsägningstid.

Familjedaghem

Tillstånd för pedagogisk omsorg i hemmet ges av kommunala nämnder, men familjedaghem drivs i egen regi och man ska därför vända sig direkt dit för att ansöka om plats. Barnomsorgen subventioneras vanligtvis av kommunen. Subventioneringen börjar när föräldraledigheten är över, det vill säga i de flesta fall när barn till äkta makar eller sambor är nio månader gammalt.

Många kommuner ger syskonrabatt.

Vissa kommuner ger så kallat hemmabidrag eller vårdnadsbidrag, som är till för de föräldrar med barn under sex år som inte tar del av barnomsorgen.

Information om familjedaghem finns på respektive kommuns webbplats. 

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

För mer information kontaktar du lämpligast kommunen där du är folkbokförd eller dit du ska flytta. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.