Sylvi Graham (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
75
Person
Speaker role
Den Konservative gruppes talsperson
Dato

På vegne av konservativ gruppe: Nordisk samarbeid på fred- og forsoningsområdet er nedfelt i Stoltenberg-rapporten fra 2009. Vi har her også felles verdier og ressurser, som gjør det nyttig med utveksling og samarbeid. Det fins da også mange eksempler på godt fredssamarbeid imellom oss.

Finland var f.eks. initiativtaker til et uformelt nordisk embetsnivånettverk for å drøfte fred- og forsoningssaker i 2010. De møtene som der holdes, har gitt en nyttig plattform for å utveksle erfaringer på fred- og forsoningsfeltet, og følge opp føringer fra politisk nivå. En målsetting har nettopp vært å se på mulige former for styrket samarbeid.

Fra norsk side har vi vektlagt mulighetene for samfinansiering og samordning av forskning på fred- og forsoningsfeltet.

Vi lanserte også i 2014 forslaget om å etablere Nordic Women Mediators Network for å bygge opp et nettverk av kvinner som kan lede og delta i fredsforhandlinger, i en kontekst av sikkerhetsrådsresolusjon 1325.

Vi har også siden 2013 samarbeidet med Finland og FN om årlige høynivåkurs i fredsmekling og kvinners deltakelse, og de kursene er høyt verdsatt av FN.

Vi har også et godt samarbeid om FNs fredsbevarende operasjoner og tette bånd mellom våre utenriksministerier.

Dette var kun noen eksempler på vårt fredssamarbeid. De nordiske land har hver sine styrker som fredsnasjoner på forskjellige områder – faglig, men også geografisk. Det kan skille oss litt.

Men når alt dette er sagt, er det å melde at fra konservativ side er vi selvsagt glade for at Stoltenberg-rapporten følges opp, slik vi jo vet, og vi ser at det gjøres mye bra. Derfor er vi ikke helt sikre på nødvendigheten av dette medlemsforslaget.