Saara-Sofia Sirén (Replik)

Informasjon

Speech type
Replikk
Speech number
100
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Arvoisa presidentti! Todellakaan ei ole tarkoituksenmukaista käydä Suomen sisäpoliittista keskustelua täällä, mutta varmaan lienee selvää, että tätä keskustelua on syytä jatkaa myös Suomen päässä. Itse näen ihan niin kuin tämä aloitekin, että kyseessä on myös ulko- ja turvallisuuspoliittisia yhtymäkohtia tähän hankkeeseen. Toisin kuin edustaja Eerola sanoo, nämä aikaisemmat hankkeet, joita on toteutettu, on toteutettu hyvin erityyppisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa kuin missä me tällä hetkellä elämme, ja tämä on ehdottomasti huomioitava. Kansainvälisessä kontekstissa tuntuu jännältä, että nimenomaan Suomessa me pidämme tätä vain kaupallisena hankkeena tai ajattelemme vain työpaikkoja, kun taas laajemmin Baltian maat ja Pohjoismaat näkevät eri tavalla, ja myös Euroopan parlamentissa enemmistö koki, että tässä on turvallisuuspoliittinen ulottuvuus.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Det är verkligen inte ändamålsenligt att föra en finländsk inrikespolitisk debatt här, men det torde stå klart att vi bör fortsätta den här debatten i Finland. Själv ser jag i likhet med detta förslag också utrikes- och säkerhetspolitiska beröringspunkter med detta projekt. I motsats till vad ledamot Eerola säger har de tidigare projekten genomförts i ett mycket annorlunda säkerhetspolitiskt läge än vi nu befinner oss i, och detta måste absolut beaktas. I en internationell kontext känns det egendomligt att vi i just i Finland ser detta som ett kommersiellt projekt och tänker bara på arbetstillfällen, medan de baltiska länderna och Norden ser annorlunda på saken och också en majoritet i EU-parlamentet upplevde att projektet har en säkerhetspolitisk dimension.