Frank Bakke-Jensen (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
317
Speaker role
Samarbejdsminister
Dato

La meg få innlede redegjørelsen med å fastslå at det er en krevende tid i internasjonalt samarbeid, men samtidig en spennende tid for det nordiske samarbeidet. Jeg tror knapt den internasjonale interessen for Norden har vært større noen gang. Vi ser at nordisk samarbeid etterlyses hjemme, og at de nordiske befolkninger støtter opp om samarbeidet. Det, kjære venner, er et godt utgangspunkt, samtidig som vi skal være klar over at det er et utgangspunkt som forplikter.

De siste fire årene har vi arbeidet systematisk med å reformere ministerrådet. Målet er et mer effektivt og politisk samarbeid som er aktuelt og relevant for alle regjeringene, for alle sivilsamfunnene og for vårt næringsliv. Vi ser nå at vi kan begynne å høste fruktene av reformarbeidet. Vi har nå et samarbeid som er fleksibelt og rede til omstilling, og som er relevant for å løse de utfordringene som er viktige for nordiske regjeringer, befolkninger og næringsliv. I en verden hvor vi raskere enn noen gang påvirkes av globale endringer, er dette avgjørende for det nordiske samarbeidets framtid.

I det norske formannskapsprogrammet har vi valgt å fokusere på tre hovedspor, tre overordnete føringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Disse er blitt løftet i det nordiske samarbeidet på mange fronter i løpet av året, og jeg vil gjerne gi dere noen gode eksempler.

I april møttes nordiske og baltiske digitaliseringsministre til konferansen Digital North, i Oslo. Konferansen markerte regionen som «front-runners» i EUs digitale indre marked og resulterte i en ambisiøs ministererklæring som peker fram mot utviklingen av en sammenhengende digital infrastruktur i Norden og Baltikum. For å sikre en effektiv oppfølging har vi besluttet å nedsette et eget ministerråd for digitalisering som skal virke i perioden 2017 til 2020. Her har vi også invitert inn de baltiske land som deltakere. Gjennom et forsterket samarbeid om digitalisering adresserer vi en utfordring som er høyaktuell i et omstillingsperspektiv og når det gjelder å utvikle framtidig nordisk konkurransekraft. Gjennom samarbeidet viser Norden og Baltikum vei for EUs digitale indre marked og støtter således målet om et tydeligere Norden i Europa. Ved å opprette et ad hoc-ministerråd tar vi i bruk et nytt redskap som ministerrådet har utviklet, for å bidra til et mer fleksibelt samarbeid. Vi knytter de baltiske land tettere til regionen, noe som i lys av den geopolitiske utviklingen er et riktig og viktig tiltak. Digitaliseringssamarbeidet er med andre ord nesten som et kinderegg.

Et annet eksempel er det nystartede samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere. Her svarer vi på utfordringer som alle de nordiske land står i på bakgrunn av de siste års flyktningstrømmer. Vi har etablert et treårig program med fokus på utvikling og deling av kunnskap, og vi vil understøtte dette med et ambisiøst nordisk forskningsprogram om temaet.

Jeg vil også nevne statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges. Her er målet å dele nordiske løsninger om bærekraftig energi, klima, byutvikling, velferd, bærekraftig mat og likestilling i arbeidsmarkedet. Statsministrene lanserte initiativet i Bergen i mai, med betydelig internasjonal oppmerksomhet. Ikke minst når det gjelder klimasamarbeidet, er det stor interesse for nordiske løsninger og nordisk lederskap. Med statsministerinitiativet demonstrerer vi at vi tar dette ansvaret. Nordic Solutions er også et bidrag til det globale arbeidet med FNs Agenda 2030 og et verktøy for å bygge partnerskap mellom Norden og andre deler av verden.

Men vi må selvfølgelig også se mot oss selv. Derfor har ministerrådet i 2017 lansert et nytt program for å styrke vårt eget arbeid med Agenda 2030 i Norden. Programmet Generation 2030 skal styrke vår egen bærekraft for å nå Agenda 2030-målene.

Samlet sett mener jeg at vi har rimelig grunn til å være tilfreds med utviklingen i vårt nordiske samarbeid. Vi skal selvfølgelig ikke hvile på laurbærene. Potensialet for å utvikle samarbeidet er fortsatt stort. Det skal vi jobbe målrettet med framover.