Barn og unge i Norden

– en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016–2022

Informasjon

Publish date
Abstract
"Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge"Dette er visjonen for denne tverrsektorielle strategien for barn og unge i Norden, som gjør barn og unge fra 0 til 25 år til en prioritert målgruppe i Nordisk ministerråd.Et sentralt mål med strategien er at Nordisk ministerråd i høyere utstrekning skal integrere et barnerettighets- og ungdomsperspektiv i sitt arbeid, og dermed i høyere grad belyse og ta hensyn til barn og unges egne stemmer.Med utgangspunkt i prinsippene i FNs konvensjon om barnets rettigheter skal Nordisk ministerråd arbeide for å beskytte og fremme rettighetene til gutter og jenter, unge kvinner og menn, samt fremme deres muligheter til å utøve disse rettighetene og kunne være deltakere i samfunnet.  Barn og unges velferd og muligheter til å utøve sine rettigheter er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i Norden. Ministerrådet ønsker å sikre at Norden er en ledende region i arbeidet for å skape et samfunn der barn og unges rettigheter og perspektiver gis plass, og som gir barn og unge mulighet til å bidra til samfunnsutviklingen.
Publication number
2016:738