Det nordiske energipolitiske samarbeidsprogrammet 2018–2021

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
De nordiske energiministrene presenterer herved et nytt nordisk energipolitisk samarbeidsprogram for perioden 2018–2021.Visjonen for det nordiske energisamarbeidet er å utvikle de nordiske energisystemene gjennom et sterkt, tillitsbasert og tilpasningsdyktig samarbeid på en måte som sikrer verdens mest integrerte og intelligente grønne lavutslippsøkonomi med høy konkurranseevne og forsyningssikkerhet.Det nordiske energisamarbeidet vil i perioden 2018–2021 særlig handle om disse områdene:• Videreutvikling av det nordiske kraftmarkedet• Fornybar energi• Energieffektivisering• Informasjonsutveksling og dialog om de enkelte nordiske landenes energipolitikk og strategier• Energiforskning og innovasjon gjennom Nordisk Energiforskning• Norden i Europa, herunder gjennomføring av EUs energiunion• Nordens nærområder, særlig de baltiske landene• Energirelaterte transportaspekter• Energisektoren på Grønland, Færøyene og Åland• Andre tverrgående programmer og prosjekter og internasjonalt samarbeid
Publikasjonsnummer
2017:769