Velferdsteknologi

Verktøykasse

Informasjon

Publish date
Abstract
Velferdsteknologi har fått stadig mer oppmerksomhet de siste fem til sju årene, både politisk og i media. Men trass i stor interesse og økende begeistring er det egentlig ikke implementert så mange nye løsninger som man kunne ha forventet.De mer enn 1200 kommunene i Norden har hatt vanskelig for å konvertere interesser og prosjekter i implementerte løsninger og en ny, innovativ hverdag for personalet og innbyggerne.Denne publikasjonen, og CONNECT-prosjektet som helhet, tar opp noen av problemene som de nordiske kommunene står overfor i arbeidet med velferdsteknologi: Hvordan får vi skapt flere verdier gjennom prosjektene våre? Hvordan sikrer vi at den kunnskapen vi opparbeider, blir integrert i den kommunale organisasjonen? Hvordan kan vi bli flinkere til å dele kunnskapene og erfaringene våre, slik at ikke alle trenger å finne opp hjulet på nytt? Hvordan styrker vi det fellesnordiske markedet for velferdsteknologi? Hvordan sikrer vi at personalet ser på teknologien som et nyttig hjelpemiddel? Spørsmålene er mange og kompliserte.CONNECT samler disse trådene og utvikler den første komplette nordiske verktøykassen for hvordan kommunene på best mulig måte kan jobbe med velferdsteknologi.Men verktøykassen er ikke bare formaninger fra eksperter som bygger på praktiske erfaringer og «beste kommunale praksis». Den er utviklet av ti nordiske kommuner som er ledende innen velferdsteknologi, i samarbeid med en rekke nasjonale myndigheter.Nordens velferdssenter håper at denne publikasjonen og nevnte verktøykasse kan være med på både å fremme innsatsen med velferdsteknologi i de respektive landene, og fremme samarbeidet på tvers av landegrensene i Norden.