Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 3: Tiltak og virkemidler for vern av biodiversitet i skog og våtmarker

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet "Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker". Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. De to første delene - operasjonalisering av biologisk mangfold og nordisk status m.h.t. eksisterende mål og virkemidler - er presentert i egne rapporter (TemaNord 2004:510 og TemaNord 2004:511). Denne rapporten dekker tredje og siste del av prosjektet. Den er rettet mot å analysere effekten av ulike virkemidler for vern av biologisk mangfold i skog og våtmarker. Rapporten er delt i fire. I del I gjennomføres en prinsipiell vurdering av en overgang fra dagens system med vekt på myndighetsformulerte pålegg om vern, til større grad av frivillige ordninger (kontraktssystemer/auksjoner eller deltakende prosesser). I rapportens del II presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot å avklare hvilke holdninger nordiske skogeiere har til vern av biodiversitet. Konfliktnivået rundt vernet varierer de nordiske landene imellom og en viktig oppgave har vært å avklare årsakene til denne forskjellen. Del III viser resultatene fra en modellanalyse der vi har sett på ulike strategier der vern og bruk kombineres. Rapporten avsluttes med noen sammenfattende anbefalinger fra forskergruppen m.h.t. endringer i eksisterende politikk.
Publikasjonsnummer
2005:563