Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland
Vilka villkor måste du uppfylla för att få arbeta på Grönland? Vissa yrken kräver särskilt tillstånd, även om du är medborgare i ett nordiskt land.

Nordiska medborgare får fritt bosätta sig och med vissa undantag arbeta på Grönland. Medborgare från länder utanför Norden måste ha arbets- och uppehållstillstånd för att få bo och arbeta på Grönland.

Grönland är en del av den danska riksgemenskapen med hög grad av självstyre. Grönland har inte tagit hem ansvaret för utlänningsområdet, och därför är det Danmark som administrerar vem som får komma in i och arbeta på Grönland.

Du hittar närmare upplysningar om arbets- och uppehållstillstånd på Grönland på:

Ytterligare vägledning

Polisen på Grönland kan ge dig vägledning i utlänningslagen och upplysa dig om visumregler. Polisen tar även emot anmälningar om olagliga förhållanden och genomför kontroller.

Den danska Udlændingestyrelsen kan ge vägledning om uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare samt återförening av makar, familjeåterförening och tidsobegränsat uppehåll.

Grönlands kommuner ger vägledning om kommunala tillstånd.

Kontaktuppgifter till de grönländska kommunerna:

Medborgare i nordiska länder

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Grönland för att bo och arbeta. Det krävs dock kommunalt tillstånd om du vill arbeta inom vissa yrken (se nästa avsnitt).

Kommunalt tillstånd till att arbeta inom vissa yrken

Om ett företag vill anställa en utlänning inom en av följande yrkesgrupper måste företaget ha kommunalt tillstånd i enlighet med lagen Landstingslov nr 27 från den 30 oktober 1992 om reglering av tillgången till arbetskraft på Grönland. Det gäller även danska medborgare som inte är födda eller uppvuxna på Grönland, samt övriga nordiska medborgare.

 

 • Hantverksyrken
 • Som socialpedagog
 • Som socialrådgivare
 • Tjänster som kräver högre utbildning inom sjöfart
 • Som icke yrkesutbildad
Så beviljas kommunalt tillstånd

Företaget som vill anställa en person ska först försöka rekrytera grönländsk arbetskraft. Därefter ska företaget vända sig till kommunen, som försöker att hitta arbetskraften på annat håll på Grönland.

Om det inte lyckas måste företaget ha ett skriftligt tillstånd från kommunen för att ta in en arbetstagare utifrån. Ett tillstånd kan endast gälla en anställning på en specifik arbetsplats.

Om kommunen inte reagerar på företagets ansökan om kommunalt tillstånd inom 14 dagar har företaget automatiskt rätt att ta in arbetskraft utifrån.

 

Kontaktuppgifter till de grönländska kommunerna:

Medborgare från övriga världen

Utomnordiska EU-medborgare och medborgare från resten av världen har inte fri tillgång till Grönland. De är så kallade "tredjelandsmedborgare".

Arbets- och uppehållstillstånd

Om du är medborgare i ett tredjeland ska du, förutom ett eventuellt kommunalt tillstånd, också ha arbets- och uppehållstillstånd från Danmark, och eventuellt också visum till Grönland. Du måste själv ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Udlændingestyrelsen i Danmark. Det är gratis att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren kan gärna hjälpa dig med ansökan. Det är bara du som får besked om beslutet.

Ansökningsprocessen tar cirka tre månader och om svaret blir positivt kan du anställas. Du får inte börja arbeta innan du har fått arbets- och uppehållstillstånd.

Ett arbets- och uppehållstillstånd är antingen ett brev eller ett stamkort (ett plastkort som liknar ett kreditkort). Du ska alltid ha tillståndet på dig. Ett arbetstillstånd gäller alltid för ett specifikt jobb på ett specifikt företag och i högst ett år. Om du vill byta tjänst eller arbetsplats måste du ansöka om ett nytt tillstånd innan du kan börja det nya arbetet.

 

Vistelser på under tre månader

Om du är tredjelandsmedborgare kan du arbeta på Grönland i en kort period på högst tre månader, om du omfattas av ”montörregeln”. Den regeln gäller om du:

 

 • arbetar som specialist inom ett råvaruprojekt som har ett licensnummer
 • ska montera eller reparera en teknisk anläggning, en maskin eller ett IT-system
 • är konstnär, forskare eller föredragshållare
 • är anställd som skådespelare, fotograf eller filmregissör på en filmproduktion
 • är representant eller säljare på en affärsresa
 • är anställd hos en utlänning som uppehåller sig på Grönland på besök.

 

Om du omfattas av "montörregeln" behöver du alltså varken kommunalt tillstånd eller arbets- och uppehållstillstånd för att få arbeta på Grönland.

Återförening av makar och familjeåterförening samt tidsobegränsat uppehållstillstånd

Om du är gift med en dansk eller nordisk medborgare och du själv är medborgare i ett tredjeland måste du för att få bo eller arbeta på Grönland ansöka om återförening av makar eller familjeåterförening eller arbets- och uppehållstillstånd på Grönland och eventuellt också ha kommunalt tillstånd. Det gäller oavsett hur länge du har bott i Danmark, såvida du inte har särskild anknytning till Grönland, det vill säga har varit fast bosatt på Grönland i 7 år under de senaste 10 åren eller är gift med eller kan dokumentera minst 1 års samliv med en grönlänning som bor på Grönland.

Om du har fått återförening av makar eller familjeåterförening på Grönland kan du arbeta fritt på Grönland.

Om du har fått tidsobegränsat uppehållstillstånd (permanent uppehållstillstånd) på Grönland kan du arbeta fritt på Grönland.

Du kan ansöka om återförening av makar och familjeåterförening hos:

Förlängning

Om du vill att ditt arbets- och uppehållstillstånd ska förlängas ska du ansöka om det hos Udlændingestyrelsen. Din ansökan ska ha kommit in till Udlændingestyrelsen i Danmark innan ditt ursprungliga arbetstillstånd går ut för att du ska kunna fortsätta jobba medan du väntar på svar.

Om medborgare eller företag vill överklaga

Både medborgare och företag har rätt att överklaga det beslut de får och den kommunala medarbetaren är skyldig att ge dem vägledning i hur de ska göra.

Om du vill överklaga ett beslut som fattats i kommunen om ett kommunalt tillstånd ska du kontakta Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i Grønlands Selvstyre.

Om du vill överklaga ett beslut från Udlændingestyrelsen ska du kontakta Justitieministeriet i Danmark.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.