Sosialhjelp i Norge

Kvinde i supermarked
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om mulighetene for å søke om sosialhjelp i Norge. Dette kalles også økonomisk stønad eller økonomisk sosialhjelp.

Når kan du søke om hjelp til å dekke utgifter?

Bor du i Norge og trenger hjelp for å klare deg selv og ikke har andre muligheter for selvforsørgelse, kan du søke om økonomisk stønad/sosialhjelp. Du kan søke om sosialhjelp selv om du ikke er norsk statsborger. For å ha rett til denne økonomiske stønaden så må du ha lovlig opphold i Norge.

Sosialhjelp er en midlertidig ytelse som er ment for å hjelpe i situasjoner der du behøver hjelp til å dekke levekostnader. Sosialhjelp kan gis i situasjoner der du som søker ikke har tilstrekkelig med midler, inntekt eller krav på andre inntektsgivende trygderettigheter som for eksempel dagpenger ved arbeidsledighet eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvar for økonomisk stønad/sosialhjelp i Norge.

Du kan også ha rett til å motta bostøtte. Dette er det Husbanken som har ansvar for.

Hvilke betingelser må du oppfylle for å få sosialhjelp?

For å kunne få sosialhjelp må du ha lovlig opphold i Norge. Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om sosialhjelp, og alle søknader blir individuelt behandlet. Du har ikke rett til norsk sosialhjelp dersom du oppholder seg i utlandet.

Før du søker om sosialhjelp bør du tenke over om du har andre muligheter til å forsørge deg selv. Dersom du søker vil du bli bedt om å dokumentere den økonomiske situasjonen du er i. Hva du kan bli bedt om å fremvise vil variere, men under finner du eksempler på dokumentasjon NAV kan spørre om å få se:

  • Gyldig legitimasjon
  • gyldig oppholdstillatelse. Statsborgere av andre nordiske land har automatisk oppholdstillatelse i Norge og behøver dermed ikke noe bevis på dette.
  • skattemelding (deklarasjon)
  • fastsetting (tidligere ligning), skatteoppgjør
  • lønnsslipp
  • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
  • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
  • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
  • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling

Det er kommunen som har ansvaret for de sosiale tjenestene, herunder økonomisk stønad. Det innebærer at det er NAV-kontoret i kommunen du oppholder deg i som skal ta mot og vurdere din søknad om økonomisk stønad.

Har du rett til sosialhjelp umiddelbart etter at du har flyttet til Norge?

Dersom du har lovlig opphold i Norge, kan du søke om sosialhjelp i den kommunen du oppholder deg i. Den folkeregistrerte adressen din er ikke avgjørende, det er den kommunen du rent faktisk oppholder deg i som skal vurdere saken din. Hvorvidt du har rett til å få dette innvilget eller ikke vil avhenge av en konkret og individuell vurdering av ditt behov.

Hva kan du få dekket utgiftene til?

Du kan få innvilget hjelp til å dekke det mest nødvendige kostnader knyttet til å leve og bo samt helse- og tannbehandlinger. Kostnadene som dekkes skal være på et nøkternt nivå.

Det er ingen fast sats for sosialhjelp. Staten har imidlertid gitt noen veiledende satser som mange kommuner tar utgangspunkt i. Andre kommuner har valgt å utarbeide egne satser. Satsene er bare veiledende og erstatter ikke den individuelle vurderingen og utmålingen som kommunen plikter å foreta i hver enkelt sak. Hver søknad behandles for seg, og hvor mye du kan få avhenger av ditt individuelle behov.  Det er NAV-kontoret i oppholdskommunen din som fatter vedtak på sosialhjelp. Dersom du får innvilget sosialhjelp vil du få oppgitt beløp, utbetalingsdatoer, og eventuelle vilkår knyttet til stønaden i vedtaksbrevet.

Hvordan søker du om sosialhjelp?

Du må søke til NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

Du har rett til å få veiledning fra NAV-kontoret i forbindelse med søknaden din dersom du har behov for det. Uavhengig av om du søker om stønad eller ikke, så har du også rett på opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret i kommunen din. Ta derfor gjerne kontakt med ditt lokale NAV-kontor, eller bruk chat på nav.no.

I de fleste kommuner kan du søke digitalt, mens du i andre kommuner foreløpig må be om søknadskjema fra ditt NAV-kontor. Les mer om dette i lenke under.

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få brev om forlenget saksbehandlingstid. Du kan bli bedt om å ettersende informasjon dersom NAV mangler opplysninger.

Kan du få sosialhjelp ved opphold i utlandet?

Du kan ikke få norsk sosialhjelp dersom du oppholder deg i utlandet. Du kan undersøke om du kan ha rett til sosialhjelp i landet du oppholder deg i. 

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål om sosialhjelp i Norge. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.