Auktorisation och erkännande av utländska kvalifikationer i Norge

Sykepleier med pasient
Photographer
Yadid Levy/norden.org

Sjuksköterska med patient. 

I vissa fall måste du få din utländska utbildning erkänd eller ansöka om auktorisation för att kunna arbeta i Norge. Här kan du läsa om hur du gör, om reglerade yrken och om branschregler i Norge.

Om du har en utländsk utbildning och vill arbeta i Norge kan det vara klokt att få utbildningen bedömd så att du vet vad den motsvarar i Norge. Observera också att vissa yrken är reglerade och kräver norsk auktorisation. Inom vissa branscher kan det finnas internationella branschregler eller andra specialregler.

Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Om du har en utländsk utbildning och vill arbeta eller studera i Norge kan det vara nödvändigt att få den erkänd.

Erkännande av utländsk gymnasieutbildning om du vill studera vidare i Norge

De nordiska länderna erkänner varandras gymnasieutbildningar. Om du har slutfört en allmän gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land som ger allmän behörighet till universitet och högskolor i det landet, uppfyller du i regel kraven för allmän studiebehörighet (generell studiekompetanse) och kan söka till högre utbildning i Norge. Vissa högre utbildningar har förutom allmän behörighet även särskilda ämneskrav.

Är du osäker på om du har allmän studiebehörighet kan du vända dig till Samordna opptak för rådgivning. Det bör du göra i god tid innan du ska söka till högre utbildning i Norge, eftersom det kan ta lång tid att få utbildningen bedömd.

Erkännande av utländsk yrkesutbildning när du vill arbeta i Norge

Nordiska yrkesinriktade utbildningar som motsvarar norska yrkesinriktade utbildningar ska i princip erkännas som likvärdiga. Har du en motsvarande nordisk yrkesinriktad utbildning behöver du därför i regel inte någon särskilt auktorisation för att kunna utöva yrket i Norge. Du bör ändå känna till att vissa yrken har auktorisationsregler.

Om du vill jobba i Norge med en yrkesinriktad utbildning från ett annat nordiskt land ska du vända dig direkt till arbetsgivaren och söka jobbet. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om du har kompetensen som behövs. Om arbetsgivaren inte vet vad din utbildning motsvarar i Norge, eller om du får veta att du saknar kompetens, kan du vända dig till Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Erkännande av utländsk högre utbildning när du vill arbeta i Norge

HK-dir kan ge ett allmänt erkännande av utländsk högre utbildning. HK-dir bedömer om en utländsk högre utbildning kan jämställas med en norsk universitets-/högskoleexamen och hur många studiepoäng utbildningen motsvarar.

Vissa utbildningar från de nordiska länderna erkänns automatiskt av HK-dir. Om du har någon av dessa utbildningarna kan du nu välja att ladda ner ett dokument som visar att din examen anses som automatiskt godkänd och som du omedelbart kan använda hos läroanstalter, arbetsgivare m.m. Ett automatiskt erkännande är en bekräftelse på at en utländsk examen i nivå och omfattning jämställs med en norsk examen. Du kan också välja att ansöka om erkännande av din högre utbildning på ordinarie sätt. Om utbildningen erkänns får du ett erkännandeintyg hemskickat som du kan använda om du ska söka jobb i Norge.

Universitet och högskolor kan också ge ett erkännande (faglig godkjenning) av en utländsk högre utbildning som är likvärdig med de examina och studieprogram de själva erbjuder. För mer information kan du kontakta den läroanstalt som är aktuell för dig.

Reglerade yrken och auktorisationer i Norge

Vissa yrken är reglerade i Norge och kräver auktorisation. Inom andra yrken finns det särskilda branschregler som du bör känna till.

Reglerade yrken i Norge

De flesta reglerade yrken i Norge omfattas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, men det finns även andra direktiv som reglerar yrken, till exempel inom sjöfart och luftfart. Det finns olika myndigheter för erkännande av kvalifikationer för olika yrken.

Du behöver inte alltid auktorisation eller erkännande innan du kan börja arbeta i Norge. Om du inte hittar ditt yrke i yrkes- och branschförteckningen i länken nedan behöver du troligen varken auktorisation eller erkännande.

Yrken i Norge där möjligheterna att erkänna utländska kvalifikationer är begränsade

Inom vissa yrken är möjligheterna för yrkesutövning mycket begränsade med utländska kvalifikationer. Dessutom kan det krävas norskt medborgarskap för att yrket har myndighetskaraktär. Dessa yrken omfattas inte av europeiska, nordiska eller bilaterala avtal om erkännande. Det gäller till exempel domare eller arbete inom polisen eller försvaret.

Branschregler inom vissa yrken i Norge

Utöver de reglerade yrkena finns det branscher i Norge som har sina egna specifika regler och krav. Dessa regler och krav kallas för branschregler.

Det kan handla om krav på vidareutbildning, legitimation och säkerhetsstandarder som är specifika för den aktuella branschen. Detta är särskilt utbrett inom bygg-, anläggnings- och transportsektorerna.

Nordiska företag och medborgare ska kunna arbeta i andra nordiska länder, men i vissa fall hindrar lagar och branschregler rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. De hinder som orsakas av branschregler måste lösas i de enskilda branscherna, och ofta handlar det om att säkerställa bättre information.

Info Norden har ingen heltäckande lista över alla branschregler i Norge. Vi uppmanar därför branschorganisationer, fackförbund, företag och anställda att kontakta Info Norden om ni känner till specifika branschregler och eventuella hinder som dessa medför.

Vem kan du kontakta om du har ytterligare frågor?

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.