Rätt till hälso- och sjukvård i Norge

Rett til helsetjenester i Norge
Här kan du läsa om din rätt till hälso- och sjukvård i Norge.

Om du är folkbokförd i Norge har du rätt till husläkare (fastlege). Det gäller oavsett om du har arbete eller inte. Om du blir sjuk eller skadad ska du i första hand uppsöka din husläkare. Om husläkaren har stängt och du inte kan vänta till nästa dag för att få vård ska du kontakta akutmottagningen i kommunen du bor i. För att få kontakt med akuten kan du ringa telefonnummer 116 117.

När det är akut och liv och hälsa är i fara ska du alltid ringa nödnumret 113.

När du flyttar till Norge, blir folkbokförd och får ett personnummer kommer du att tilldelas en husläkare. Du kan själv välja en annan husläkare via webbplatsen helsenorge.no. Personer med D-nummer anses inte vara bosatta i Norge och har därmed inte rätt till husläkare.

Barn under 16 år får automatiskt samma husläkare som mamman om föräldrarna bor tillsammans. Om föräldrarna inte bor tillsammans får barnet samma husläkare som den av föräldrarna som är folkbokförd på samma adress som barnet.

I akuta fall kan du skickas vidare till ett sjukhus för behandling. Du kan också remitteras till ytterligare behandling på sjukhus om din läkare anser att du behöver det. Läkaren skickar då en remiss till ett sjukhus eller en specialist. I Norge har du rätt att välja behandlingsställe själv, så länge det finns plats där du vill ha behandlingen.

Du kan läsa mer om rätten till vård, husläkarsystemet och val av behandlingsställe på Helsenorge.

Vad har du rätt till om du blir sjuk och arbetar i Norge men bor utomlands?

Om du är arbetstagare som utför ditt arbete i Norge och är bosatt i ett annat EU-/EES-land bör du i regel vara medlem i folketrygden, dvs. den norska socialförsäkringen. Det innebär att du får ersättning för nödvändiga vårdutgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården samt att du måste betala egenandelar på behandlingar.

Du har också rätt till vård i landet du bor i. För att dokumentera dessa rättigheter måste du ansöka om blankett E106/S1 från Helfo. Den ska du leverera till socialförsäkringsmyndigheterna i det land du bor i.

Om du arbetar i Norge och bara har ett D-nummer har du rätt till läkarvård vid behov. Men du kan inte vara med i det norska husläkarsystemet. Om du blir sjuk måste du uppsöka en läkarmottagning och kontrollera om de har en ledig tid. Kommunerna är ansvariga för att du får den vård du har rätt till. Vissa kommuner har en översikt över läkare som tar emot patienter som inte har rätt till husläkare. Kolla på kommunens webbplats.

Vid akut sjukdom och skada under kvällar och helger, kontakta närmaste akutmottagning. För att få kontakt med akuten kan du ringa telefonnummer 116 117.

Om liv och hälsa är i fara ringer du 113.

På Helsenorge kan du läsa mer om vad som gäller för arbetstagare i Norge som bor i ett annat land.

Vad har du rätt till om du blir sjuk och vistas tillfälligt i Norge?

Om du är på tillfällig vistelse i Norge (semester, korttidsstudier eller liknande) har du rätt till vård vid akut skada eller sjukdom. Du bör ha med dig en godkänd id-handling och det europeiska sjukförsäkringskortet.

Patienter som är bosatta i ett annat nordiskt land kan ha rätt att få ersättning för merkostnader för hemresa. Det gäller endast i samband med nödvändig vård som man fått på grund av sjukdom eller skada som inträffat under en tillfällig vistelse i Norge.

Studenter från andra nordiska länder ska i regel inte behöva visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet, men de måste uppge sin bostadsadress i hemlandet.

På Helsenorge kan du läsa mer om vad som gäller för turister och studenter i Norge.

Vilken vård kan du få ersättning för?

I Norge betalar du en patientavgift, en så kallad egenandel, när du besöker allmänläkare eller akutmottagning.  Men det finns en gräns för hur mycket du behöver betala under ett år. Du får frikort för vård när du är medlem i folketrygden och har betalat över ett visst belopp i egenandelar. När du har fått ett frikort behöver du inte betala egenandelar under resten av kalenderåret.

Om du blir inlagd på sjukhus och är medlem av folketrygden behöver du inte betala för behandling, medicinering eller sjukhusvistelse. Gravida behöver heller inte betala för kontroller inom den offentliga hälso- och sjukvården. Barn under 16 år betalar ingen egenandel, men de betalar för material. Barn under 18 år betalar heller inte för psykologisk behandling.

Vissa patientgrupper kan få ersättning för läkemedelskostnader, livsmedel och medicinska förnödenheter. Du kan läsa mer om det på helsenorge.no.

Barn får gratis tandvård inom den offentliga tandvården, men det gäller inte tandreglering. Vuxna måste i regel betala själv, men det finns många undantag.

På Helsenorge kan du läsa mer om vad som gäller för kostnadsersättning, frikort, egenandel och tandvård i Norge.

Har du rätt till planerad vård i ett annat land?

Planerad vård är behandlingar som inte görs på grund av ett akut behov. Sådana behandlingar ska du erbjudas i Norge. Om vissa villkor är uppfyllda kan du få kostnadsersättning för specialistvård i ett annat EU-/EES-land. Om du bor i ett annat nordiskt land och vill ha vård i Norge måste du undersöka reglerna i landet du bor i.

På Helsenorge kan du läsa om kostnadsersättning.

Vilka norska hälso- och sjukvårdstjänster har du rätt till om du vistas tillfälligt utanför Norge?

Om du är medlem i den norska folketrygden och vistas tillfälligt i ett annat EES-land/Schweiz kan du ha rätt att få kostnadsersättning för nödvändig vård under vistelsen. Det europeiska sjukförsäkringskortet fungerar som ett bevis på att du har rätt till vård. Du kan beställa kortet på nätet. I de övriga nordiska länderna ska du inte behöva presentera kortet, men du rekommenderas ändå att ha det med dig.

Studenter från Norge ska i regel inte behöva visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet i ett annat nordiskt land, men de måste uppge sin bostadsadress i hemlandet.

På Helsenorge kan du läsa om det europeiska sjukförsäkringskortet. På Info Nordens webbsidor hittar du information om rätten till hälso- och sjukvård i de andra nordiska länderna.

Kan du få kostnadsersättning för vård som du betalat för i ett annat nordiskt land?

Om du har haft utlägg för behandling utomlands ska du spara kvitton och kontakta Helfo när du kommer hem för att få reda på om du har rätt till ersättning för dina utgifter. Utgifter som består av egenandelar får du ingen ersättning för.

På Helsenorge hittar du en översikt över vilka behandlingar i utlandet du kan få kostnadsersättning för.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

På helsenorge.no hittar du all information om hälso- och sjukvård samt rätt till behandling i Norge. Där hittar du också kontaktuppgifter.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.