Rätt till vårdtjänster i Sverige

Ret til sundhedsydelser i Sverige
Se vilka vårdtjänster du har rätt till i Sverige.

Hälso- och sjukvård är den vård du kan använda dig av och har rätt till när du bor i Sverige. Du betalar normalt en patientavgift för vårdtjänster när du besöker hälso- och sjukvården. Kommunerna och regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården i Sverige.

För tandvård finns ett statligt tandvårdsstöd som Försäkringskassan administrerar. Om du har särskilda behov av tandvård kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region.

Sjuk när du bor eller arbetar i Sverige

När du har anmält flytt och är bosatt i Sverige är du socialförsäkrad i Sverige och har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård precis som alla andra som bor i Sverige. Du kan bara omfattas av socialförsäkringen i ett land i taget. Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom.

Om du omfattas av socialförsäkringen i Sverige har du rätt till det europeiska sjukförsäkringskortet från Sverige. Kortet ger dig rätt till vårdtjänster och tandvård när du vistas i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz.

Sjuk när du bor i Sverige och arbetar i ett annat nordiskt land

Om du bor i Sverige och pendlar till ett arbete i ett annat nordiskt land är du i regel socialförsäkrad i arbetslandet. Om du blir sjuk har du rätt till sjukvård och tandvård i arbetslandet, men du kan också få tillgång till sjukvård eller tandvård i Sverige.

Ansök hos Försäkringskassan om ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige”.

Sjuk när du vistas tillfälligt i Sverige

Om du kommer från ett annat nordiskt land har du rätt till nödvändig hälso- och sjukvård samt akut tandvård på samma villkor som personer som bor i Sverige, även om du bara vistas tillfälligt i Sverige och inte är folkbokförd i landet. Ta med giltig legitimation, till exempel pass eller körkort. Du behöver uppge din adress i ditt bosättningsland.

Planerad vård i ett nordiskt land

Du kan få planerad vård i ett annat nordiskt land. Det kan till exempel vara konsultation hos en specialist, operation eller behandling för en specifik sjukdom.

Om du bor i Sverige och planerar behandling i utlandet kan du ansöka om ett förhandstillstånd eller förhandsbesked från Försäkringskassan i Sverige. Du kan också betala för vården på plats och ansöka om ersättning i efterhand.

Om du bor i ett annat nordiskt land och vill ha planerad vård i Sverige måste du antingen ha ett förhandstillstånd från landet du bor i eller kontakta myndigheten i ditt bosättningsland för att ta reda på vilka regler som gäller för att få ersättning i efterhand för vård som du tänker få i Sverige.

Svenska vårdförmåner när du vistas tillfälligt utanför Sverige

Om du studerar i ett annat nordiskt land i mindre än ett år har du rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige på samma sätt som när du bodde i Sverige.

Om du studerar i ett annat nordiskt land längre än ett år kan du ha rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige på samma sätt som när du bodde i Sverige, men du måste först ha ansökt hos Försäkringskassan om och ha fått ”Intyg om rätt till vård i Sverige”.

Du har också rätt till nödvändig vård i landet du studerar i. Om du studerar i ett nordiskt land räcker det med att visa legitimation och ange din bostadsadress för att få den nödvändiga vården.

Om du vill ha vård som kan vänta tills du kommer hem måste du själv betala för den. Du kan dock ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Vid vissa tillfällen kan du även ansöka om förhandstillstånd eller förhandsbesked för planerad vård i utlandet.

Svenska vårdförmåner när du bor i Sverige och arbetar i flera länder

Om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika nordiska länder måste du anmäla det till Försäkringskassan. Försäkringskassan utreder då om du är berättigad till att fortsätta omfattas av socialförsäkringen i Sverige.

Om du är utstationerad arbetstagare, har beviljats dispens eller arbetar i två eller flera länder samtidigt måste du ha med dig blankett A1 (till Danmark och Finland) eller E 101 (till Island och Norge). Blanketten får du hos Försäkringskassan. Den visar vilket lands socialförsäkring du omfattas av.

Vad kostar vårdtjänster, och kan du få bidrag?

I Sverige beslutar varje region vilka avgifter du måste betala för läkarundersökningar och andra vårdtjänster. Hur hög patientavgiften är beror därför på regionen du bor i. Det finns ett tak för hur mycket du behöver betala på ett år – det kallas for högkostnadsskydd.

Om du är socialförsäkrad i Sverige har du kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Från och med det år du fyller 24 år har du rätt till statligt tandvårdsstöd. Hur mycket du får i tandvårdsstöd beror på hur gammal du är och hur mycket din vård kostar. Om du har vissa sjukdomar eller en funktionsnedsättning kan du få mer stöd.

Ersättning för vårdtjänster du har betalat för i ett annat nordiskt land

Tandvård utförd i ett annat nordiskt land

För att få ersättning för tandvård som utförts i ett annat nordiskt land krävs det att

du är socialförsäkrad för vårdtjänster i Sverige

den tandvård du planerar skulle ha betalats av det offentliga eller berättigat till statligt tandvårdsstöd om du hade fått vården i Sverige

tandvården ges av yrkesmässigt kompetent vårdpersonal.

Du kan aldrig få mer ersättning än vad tandvården hade kostat i Sverige eller vad du själv har betalat. Det innebär att om tandvården är dyrare i vårdlandet än i Sverige betalar du mellanskillnaden själv.

Vård utförd i ett annat nordiskt land

För att få ersättning för vård som utförts i ett annat nordiskt land krävs det att

du är socialförsäkrad för vårdtjänster i Sverige

den vård du planerar skulle ha betalats av det offentliga om du hade fått vården i Sverige

vården ges av yrkesmässigt kompetent vårdpersonal

du har betalat mer än patientavgiften som gäller i vårdlandet.

Du kan aldrig få mer ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du själv har betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än i Sverige betalar du mellanskillnaden själv.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Gå in på Försäkringskassans webbplats för mer information. Du kan också ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.