Rösträtt på Grönland

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om vem som kan rösta i inatsisartutval, kommunalval och folketingsval.

Grönland är en självstyrande del av Danmark med representativ demokrati. Det hålls tre typer av val på Grönland:

  • val till inatsisartut, som är det grönländska parlamentet
  • val till kommun- och bygdestyrelser
  • val till folketinget i Danmark, där Grönland väljer två ledamöter.

Vem har rätt att rösta på Grönland?

För att få rösträtt i inatsisartut- och folketingsval måste du

  • ha fyllt 18 år
  • vara dansk medborgare
  • vara fast bosatt på Grönland.

Rösträtt i kommunalval kan du få även om du inte är dansk medborgare. Kravet då är att du har permanent uppehållstillstånd i den danska riksgemenskapen (Grönland, Färöarna eller Danmark) i minst tre år före valet.

Det politiska systemet på Grönland

Inatsisartut

Inatsisartut är den lagstiftande makten på Grönland och ledamöterna väljs demokratiskt genom röstning vart fjärde år. De 31 ledamöterna väljs bland kandidater i den valkrets som hela Grönland utgörs av. Efter valet väljer inatsisartut en ordförande. 

Det finns sju politiska partier på Grönland, varav de fem största vanligtvis väljs till inatsisartut:

– Siumut, systerparti till Socialdemokraterne i Danmark

– Inuit Ataqatigiit (IA), systerparti till Socialistisk Folkeparti i Danmark

– Kalaallit Nunaani Demokraatit (Demokraterna), systerparti till Radikale i Danmark

– Atassut, systerparti till Venstre i Danmark

– Partii Naleraq, utbrytarparti från Siumut

– Suleqatigiissitsisut (Samarbetspartiet), utbrytarparti från Demokraterna

– Nunatta Qitornai, utbrytarparti från Siumut.

Naalakkersuisut

Grönlands regering kallas Naalakkersuisut. Ordföranden för Naalakkersuisut utses av inatsisartut efter valet och ordföranden bildar därefter sin regering.

Naalakkersuisut är ansvarig för den verkställande makten på Grönland (tillsammans med kommunstyrelserna). Naalakkersuisut har sedan självstyrets införande 1979 dominerats av partiet Siumut.

En minister på Grönland kallas för naalakkersuisoq.

Kommunstyrelser

Kommunstyrelserna är den verkställande makten på lokal nivå på Grönland och består av 15–19 ledamöter som väljs för fyra år i taget.

Vid kommunalval väljs en kommunstyrelse och en borgmästare i Grönlands alla fem kommuner.

Bygdestyrelser

Bygdestyrelserna är bygdernas möjlighet att se till att deras förhållanden lyfts fram och tas med i det politiska arbetet i kommunstyrelserna.

Antalet ledamöter i bygdestyrelserna fastställts av kommunstyrelsen. I vissa fall kan flera små bygder utgör en enda valkrets. Det bestäms av kommunstyrelsen.

 

Folketinget

Grönland väljer två medlemmar till folketinget för en fyraårig period som börjar från den dagen det hålls folketingsval i Danmark. Grönlands två folketingsledamöter har som uppgift att bevaka och företräda Grönlands och Arktis intressen i riksgemenskapen samt upplysa om Grönland i Danmark. 

Grönland utgör en enda valkrets, vilket innebär att alla kandidater är valbara på hela Grönland. Man kan bara rösta på kandidater som är valbara på Grönland. Boende på Grönland kan alltså inte rösta på danska kandidater. 

Det är riksombudsmannen på Grönland som står för genomförandet av folketingsval på Grönland.

Att poströsta på Grönland

Om du är fast bosatt på Grönland och är förhindrad att rösta på valdagen kan du poströsta. Det är möjligt att poströsta i såväl inatsisartutval, kommunalval som folketingsval.

Du kan poströsta om du befinner dig på Grönland men inte har möjlighet att komma till vallokalen på valdagen, till exempel på grund av sjukhusvistelse, frihetsberövning eller arbete/boende på avlägsen plats på Grönland.

Du kan också poströsta om du vistas utomlands på grund av semester, tjänsteresa, utbildning eller sjukdom som kräver behandling i utlandet. Dessutom kan du poströsta om du arbetar utomlands för Grönlands självstyre eller om du är representant i folketinget eller för Grönlands självstyre.

Läs mer om hur du poströstar i de olika situationerna på Sullisivik (medborgarservice):

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.