Arbets- och uppehållstillstånd i Grönland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland
Vilka villkor måste du uppfylla för att få arbeta i Grönland? Vissa yrken kräver ett särskilt tillstånd, även om du är medborgare i ett nordiskt land.

Nordiska medborgare får fritt bosätta sig och med vissa undantag arbeta i Grönland. Men vissa yrken kräver ett särskilt tillstånd, även om du är medborgare i ett nordiskt land.
Medborgare från länder utanför Norden måste ha arbets- och uppehållstillstånd för att få bo och arbeta i Grönland. Grönland är en del av den danska riksgemenskapen med en hög grad av självstyre. Grönland har inte tagit hem ansvaret för utlänningsområdet, och därför är det Danmark som administrerar vem som får komma till och arbeta i Grönland.

Du hittar mer information om arbets- och uppehållstillstånd i Grönland på

Ytterligare vägledning

Polisen i Grönland kan ge dig vägledning om utlänningslagen och upplysa dig om visumregler.

Det danska migrationsverket, Udlændingestyrelsen, kan ge dig råd om uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare samt om familjeåterförening, återförening av makar och permanent uppehållstillstånd.

Grönlands kommuner ger vägledning om kommunala tillstånd.

Kontaktuppgifter till de grönländska kommunerna:

Medborgare i nordiska länder

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Grönland för att bo och arbeta där. Men det krävs ett kommunalt tillstånd om du vill arbeta inom vissa yrken (se nästa avsnitt).

Kommunalt tillstånd till att arbeta inom vissa yrken

Om ett företag vill anställa en utländsk medborgare inom en av nedanstående yrkesgrupper måste företaget ha ett kommunalt tillstånd i enlighet med lagen Landstingslov nr 27 från den 30 oktober 1992 om reglering av tillgången till arbetskraft i Grönland. Det gäller även danska medborgare som inte är födda eller uppvuxna i Grönland samt övriga nordiska medborgare:

 • hantverkare
 • socialpedagoger
 • socialrådgivare
 • tjänster inom sjöfart som kräver högre utbildning
 • icke yrkesutbildade.
Så beviljas kommunalt tillstånd

Företaget som vill anställa en person ska först försöka rekrytera grönländsk arbetskraft. Därefter ska företaget vända sig till kommunen, som försöker hitta arbetskraften på annat håll i Grönland.

Om det inte lyckas måste företaget ha ett skriftligt tillstånd från kommunen för att ta in en arbetstagare utifrån. Ett tillstånd kan endast gälla en anställning på en specifik arbetsplats.

Om kommunen inte reagerar på företagets ansökan om kommunalt tillstånd inom 14 dagar har företaget automatiskt rätt att ta in arbetskraft utifrån.

Kontaktuppgifter till de grönländska kommunerna:

Medborgare från resten av världen

Icke-nordiska EU-medborgare och medborgare från resten av världen har inte fri tillgång till Grönland. De är så kallade ”tredjelandsmedborgare”.

Arbets- och uppehållstillstånd

Om du är medborgare i ett tredjeland ska du, förutom ett eventuellt kommunalt tillstånd, ha arbets- och uppehållstillstånd från Danmark och eventuellt också visum till Grönland. Du måste själv ansöka om arbets- och uppehållstillstånd hos Udlændingestyrelsen i Danmark. Det är gratis att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren får gärna hjälpa dig med ansökan. Det är bara du som får besked om beslutet.

Ansökningsprocessen tar cirka tre månader och om svaret blir positivt kan du anställas. Du får inte börja arbeta innan du har fått arbets- och uppehållstillstånd.

Ett arbets- och uppehållstillstånd är antingen ett brev eller ett stamkort (ett plastkort som liknar ett kreditkort). Du måste alltid ha tillståndet på dig. Ett arbetstillstånd gäller alltid för ett specifikt jobb på ett specifikt företag och i högst ett år. Om du vill byta tjänst eller arbetsplats måste du ansöka om ett nytt tillstånd innan du kan börja det nya arbetet.

Vistelser under tre månader

Om du är tredjelandsmedborgare kan du arbeta i Grönland i en kort period på högst tre månader om du omfattas av ”montörregeln”. Den regeln gäller om du

 • arbetar som specialist inom ett råvaruprojekt som har ett licensnummer
 • ska montera eller reparera en teknisk anläggning, en maskin eller ett it-system
 • är konstnär, forskare eller föredragshållare
 • är anställd som skådespelare, fotograf eller filmregissör på en filmproduktion
 • är representant eller säljare på affärsresa
 • är anställd hos en utlänning som uppehåller sig i Grönland på besök.

Om du omfattas av ”montörregeln” behöver du alltså varken kommunalt tillstånd eller arbets- och uppehållstillstånd för att få arbeta i Grönland.

Återförening av makar, familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd

Om du är gift med en dansk eller nordisk medborgare och du själv är medborgare i ett tredjeland måste du för att få bo eller arbeta i Grönland ansöka om återförening av makar, familjeåterförening eller arbets- och uppehållstillstånd i Grönland och eventuellt också ha ett kommunalt tillstånd. Det gäller oavsett hur länge du har bott i Danmark, såvida du inte har särskild anknytning till Grönland, det vill säga har varit fast bosatt i Grönland i sju år under de senaste tio åren eller är gift med eller kan dokumentera minst ett års samliv med en grönlänning som bor i Grönland.

Om du har fått återförening av makar eller familjeåterförening i Grönland kan du arbeta fritt i Grönland.

Om du har fått permanent uppehållstillstånd i Grönland kan du arbeta fritt i Grönland.

Du kan ansöka om återförening av makar och familjeåterförening hos

Förlängningar

Om du vill att ditt arbets- och uppehållstillstånd ska förlängas ska du ansöka om det hos Udlændingestyrelsen. Din ansökan ska ha kommit in till Udlændingestyrelsen i Danmark innan ditt ursprungliga arbetstillstånd går ut för att du ska kunna fortsätta jobba medan du väntar på svar.

Om privatpersoner eller företag vill överklaga

Både privatpersoner och företag har rätt att överklaga det beslut de får, och den kommunala medarbetaren är skyldig att ge dem vägledning i hur de ska göra.

Om du vill överklaga ett beslut som fattats i kommunen om ett kommunalt tillstånd ska du kontakta Departementet för näring, arbetsmarknad och handel (Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel) i Grönlands självstyre.

Om du vill överklaga ett beslut från Udlændingestyrelsen ska du kontakta Justitieministeriet i Danmark.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.