Dansk skat

Skat i Danmark
Læs her om hvornår du skal betale skat i Danmark, og om hvordan det danske skattesystem er indrettet.

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, er du skattepligtig i Danmark.

Du kan enten være "fuldt skattepligtig" eller "begrænset skattepligtig". Du kan læse mere om disse begreber på skat.dk og på nordisketax.net. Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

På skat.dk kan du også læse om, hvad der gælder, når du flytter til Danmark, eller hvis du enten bor eller arbejder i udlandet.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Det vil sige at jo mere du tjener, des højere procentdel betaler du i skat.

Skatten består af:

 • Et arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent som trækkes af din lønindkomst før de øvrige skatter beregnes.
 • Bundskat
 • Topskat
 • Kommuneskat som varierer fra kommune til kommune.
 • Kirkeskat hvis du er medlem af Folkekirken.
 • Ejendoms- og ejendomsværdiskat hvis du ejer en bolig.

Du kan finde en oversigt over aktuelle skattesatser på Nordisk eTax.

Forskellige slags indkomst

I Danmark skelner skattevæsenet mellem forskellige typer af indkomst:

 • A-indkomst er for eksempel løn, dagpenge, pensioner, feriegodtgørelse og statens uddannelsesstøtte (SU). Når du får udbetalt A-indkomst, har din arbejdsgiver eller den offentlige myndighed der udbetaler beløbet, sørget for at der er betalt A-skat af beløbet.
 • B-indkomst er for eksempel honorarindtægter fra foredragsvirksomhed eller indkomst, du tjener som selvstændig erhvervsdrivende. Når du får B-indkomst, får du hele beløbet udbetalt. Du skal selv oplyse indkomsten på din forskudsopgørelse og dit oplysningsskema og indbetale skatten. 

Skatteberegning og årsopgørelse

Din skattepligtige indkomst består af summen af din personlige indkomst, din kapitalindkomst og dine ligningsmæssige fradrag. 

Skattestyrelsen danner årsopgørelsen både på baggrund af oplysninger fra for eksempel din arbejdsgiver, pengeinstitut og realkreditinstitut, og på baggrund oplysninger fra dig. Hvis du har ændringer til oplysningerne på din årsopgørelse, kan du i de fleste tilfælde selv rette dem på TastSelv, ellers skal du oplyse dem til Skattestyrelsen. 

Personlig indkomst

Personlig indkomst består af løn, dagpenge, pension, stipendier fra SU-styrelsen, honorarer, legater, underholdsbidrag samt værdi af fri bolig, telefon, firmabil og andre personalegoder.

Bidrag til pensionsordninger som arbejdsgiveren administrerer, er allerede trukket fra i din løn, mens dine egne fradragsberettigede pensionsordninger kan fratrækkes i din personlige indkomst. 

Kapitalindkomst

Din kapitalindkomst kan både være positiv, for eksempel hvis du kun har lejeindtægter, eller negativ, hvis du kun har renteudgifter. 

Positiv kapitalindkomst er for eksempel:

 • renteindtægter af penge du har i banken
 • renteindtægter af obligationer og pantebreve
 • indtægter fra udlejning af et værelse eller en bolig du bor i
 • indtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning
 • udlodning fra investeringsforeninger

Negativ kapitalindkomst er for eksempel:

 • Renteudgifter af gæld til pengeinstitut
 • Renteudgifter af gæld til realkreditinstitut
 • Renteudgifter af studielån
 • Tab på investeringsbeviser
Ligningsmæssige fradrag

Fra din personlige og kapitalindkomst kan du trække en række ligningsmæssige fradrag. Ligningsmæssige fradrag er for eksempel:

 • beskæftigelsesfradrag, der beregnes automatisk af din lønindkomst
 • befordringsfradrag for kørsel til og fra arbejde
 • fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring.

Når du er fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af for eksempel løn eller pension fra Danmark, har du desuden også ret til et årligt personfradrag.  

Skat og udland

Du kan læse om udlandsforhold på skat.dk. Det er relevant hvis du:

 • flytter til eller fra Danmark
 • bor i Danmark og arbejder i eller har anden indkomst fra udlandet
 • bor i udlandet og arbejder i eller har anden indkomst fra Danmark.

Mere information

Du kan læse mere om skat i Danmark på skat.dk. Bemærk at kontakt til Skattestyrelsen skal foregå via TastSelv, chat på skat.dk eller per telefon. Du kan ikke få betjening på et skattecenter uden at have truffet aftale om det på forhånd.

Du kan læse om skat i de nordiske lande og om den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.