Dansk skatt

Skat i Danmark
Les her om når du må betale skatt i Danmark, og om hvordan det danske skattesystemet er innrettet.

Hvis du bor eller jobber i Danmark, er du skattepliktig i Danmark.

Du kan enten være "fullt skattepliktig" eller "begrenset skattepliktig". Du kan lese mer om disse begrepene på skat.dk og på nordisketax.net. Nordisk eTax er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Det vil si at jo mer du tjener, desto høyere prosentandel betaler du i skatt.

Skatten består av:

 • Et arbeidsmarkedsbidrag på 8 prosent som trekkes fra lønnsinntekten før de andre skattene beregnes.
 • Bunnskatt
 • Toppskatt
 • Kommuneskatt som varierer fra kommune til kommune.
 • Kirkeskatt hvis du er medlem av Folkekirken.
 • Eiendoms- og eiendomsverdiskatt hvis du eier en bolig.

Du kan finne en oversikt over aktuelle skattesatser hos Nordisk eTax.

Ulike typer inntekt

I Danmark skiller skatteetaten mellom ulike typer inntekt:

A-inntekt

A-inntekt kan være for eksempel lønn, dagpenger, pensjon, honorarer, feriegodtgjørelse og statens utdanningsstøtte.

Når du får utbetalt A-inntekt, har arbeidsgiveren din eller den offentlige myndigheten som utbetaler beløpet, sørget for at det er betalt A-skatt av beløpet.

Hvis du er vanlig lønnsmottaker, betaler du også A-skatt av personlig inntekt som:

 • underholdsbidrag
 • kapitalinntekt, for eksempel renteinntekter og leieinntekter

 

B-inntekt

B-inntekt er for eksempel honorarinntekt fra foredragsvirksomhet. Når du får B-inntekt, får du utbetalt hele beløpet. Du må selv innberette inntekten på skattemeldingen din.

Skattepliktig inntekt

I skatteberegningen inngår både personlig inntekt og kapitalinntekt. Dessuten finnes det ligningsmessige fradrag. De består av utgifter til for eksempel

 • kontingent til fagforening og a-kasse
 • utgifter til transport til og fra jobb

Beskjeftigelsesfradraget, som beregnes automatisk av Skattestyrelsen, er også et ligningsmessig fradrag.

Personlig inntekt

Personlig inntekt består av lønn, dagpenger, pensjon, stipend fra SU-styrelsen, honorarer, stipender, barnebidrag samt verdien av fri bolig, telefon, firmabil og andre frynsegoder.

Du kan trekke et personfradrag fra den personlige inntekten. 

Bidrag til pensjonsordninger som arbeidsgiveren administrerer, er allerede trukket fra lønnen som står på årsoppgaven (oplysningssedlen).

Årsoppgaven får du én gang i året fra din arbeidsgiver eller fra det stedet du får pengene utbetalt.

Kapitalinntekt

Kapitalinntekt består av både inntekter og utgifter. Du må betale skatt av inntektene.

Inntektene er for eksempel:

 • renteinntekter av penger du har i banken
 • renteinntekter av obligasjoner og pantebrev
 • inntekter fra utleie av eiendom
 • inntekter ved utleie av sommerhus og hybel
 • overskudd fra verdipapirfond

Utgiftene er blant annet renter på gjeld til finansieringsinstitusjoner, banker, pantebrev, studielån og annen gjeld. Disse kan du trekke fra på skatten.

Renteutgiftene dine er oppført i årsoppgaven.

Årsoppgjør

Skattestyrelsen lager årsoppgjøret både på grunnlag av opplysninger fra din arbeidsgiver, banker og finansieringsinstitusjoner, og også på grunnlag av opplysninger fra deg selv, hvis du har innberettet gjennom “tidlig indberetning” i TastSelv mellom 1. februar og 18. februar. Hvis du ønsker å endre informasjonen i skattemeldingen, må du informere om dette til Skattestyrelsen. Da får du et nytt årsoppgjør.

Skatt og utland

Du kan lese mer om utenlandsforhold på skat.dk. Det er relevant hvis du:

 • flytter til eller fra Danmark
 • bor i Danmark og jobber i utlandet
 • bor i utlandet og jobber i Danmark

Mer informasjon

Du kan lese mer om skatt i Danmark på skat.dk. Merk at all kontakt med Skattestyrelsen skal foregå elektronisk eller per telefon. Du kan ikke få betjening på et skattekontor uten å ha inngått avtale om dette på forhånd.

Du kan lese om skatt i de nordiske landene og den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsten på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.