Dansk skatt

Skat i Danmark
Les her om når du må betale skatt i Danmark, og om hvordan det danske skattesystemet er innrettet.

Hvis du bor eller jobber i Danmark, er du skattepliktig i Danmark.

Du kan enten være "fullt skattepliktig" eller "begrenset skattepliktig". Du kan lese mer om disse begrepene på Nordisk eTax, som er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Det vil si at jo mer du tjener, jo høyere prosentandel betaler du i direkte skatt.

Skatten består av statsskattene:

 • Bunnskatt
 • Toppskatt
 • Helsebidrag: Helsebidraget (sundhedsbidraget) utgjør 1 prosent og blir beregnet av den skattepliktige inntekten. Helsebidraget avskaffes fra og med 2019.
 • Arbeidsmarkedsbidrag: Arbeidsmarkedsbidraget er på 8 prosent og trekkes fra lønnsinntekten før de andre skattene beregnes.

I tillegg til statsskattene finnes:

 • Kommuneskatt: Skatten varierer fra kommune til kommune. Kommuneskatt beregnes ut fra din skattepliktige inntekt.
 • Kirkeskatt hvis du er medlem av Folkekirken.
 • Eiendoms- og eiendomsverdiskatt hvis du eier en bolig.

Du kan finne en oversikt over aktuelle skattesatser hos Nordisk eTax.

  Ulike typer inntekt

  I Danmark skiller skatteetaten mellom ulike typer inntekt:

  A-inntekt

  A-inntekt kan være for eksempel lønn, dagpenger, pensjon, honorarer, feriegodtgjørelse og statens utdanningsstøtte.

  Når du får utbetalt A-inntekt, har arbeidsgiveren din eller den offentlige myndigheten som utbetaler beløpet, sørget for at det blir betalt A-skatt av beløpet.

  Er du alminnelig lønnsmottaker, betaler du også skatt av personlig inntekt, som for eksempel barnebidrag, og av kapitalinntekt, for eksempel renteinntekter og leieinntekter, sammen med A-skatten.

  B-inntekt

  B-inntekt er for eksempel honorarinntekt fra foredragsvirksomhet. Når du får utbetalt B-inntekt, får du utbetalt hele beløpet.

  Skattepliktig inntekt

  I skatteberegningen inngår både personlig inntekt og kapitalinntekt. I tillegg er det ligningsmessige fradrag, som består av utgifter til f.eks. fagforening og A-kasse, eller utgifter til kjøring i forbindelse med arbeid. Beskjeftigelsesfradraget, som beregnes automatisk av Skattestyrelsen, er også et ligningsmessig fradrag.

  Personlig inntekt

  Personlig inntekt består av lønn, dagpenger, pensjon, stipend fra SU-styrelsen, honorarer, stipender, barnebidrag samt verdien av fri bolig, telefon, firmabil og andre frynsegoder.

  Du kan trekke et personfradrag fra den personlige inntekten. 

  Bidrag til pensjonsordninger som arbeidsgiveren administrerer, er allerede trukket fra lønnen som står på årsoppgaven (oplysningssedlen).

  Årsoppgaven får du én gang i året fra din arbeidsgiver eller fra det stedet du får pengene utbetalt.

  Kapitalinntekt

  Kapitalinntekt består av både inntekter og utgifter. Du må betale skatt av inntektene.

  Det kan for eksempel være renteinntekter på penger du har i banken, renteinntekter på obligasjoner og pantebrev, utleie av bolig, netto leieinntekter ved utleie av sommerhus og rom, samt utbytte fra verdipapirfond.

  Utgiftene innbefatter renter på gjeld til finansieringsinstitusjoner, banker, pantebrev, studielån og annen gjeld. Disse kan du trekke fra på skatten.

  Renteutgiftene dine er anført på årsoppgaven.

  Årsoppgjør

  SKAT lager årsoppgjøret på grunnlag av opplysninger fra din arbeidsgiver, banker og finansieringsinstitusjoner, samt opplysninger fra deg selv, dersom du har innberettet noe gjennom tidlig rapportering i TastSelv fra 1. februar til 18. februar. Hvis du ønsker å endre informasjonen i selvangivelsen, må du informere om dette til Skattestyrelsen. Da får du et nytt årsoppgjør.

  Skatt og utland

  Hvis du flytter til eller fra Danmark, eller hvis du er grensearbeider og enten bor eller jobber i Danmark, kan du lese mer om blant annet skatt og skattekort på siden om utenlandsforhold på skat.dk.

  Mer informasjon

  Du kan lese mer om skatt i Danmark på skat.dk. Merk at all kontakt med Skattestyrelsen skal foregå elektronisk eller per telefon. Du kan ikke bli betjent på et skattekontor uten å ha inngått avtale om dette på forhånd.

  Du kan lese om skatt i de nordiske landene og den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsten på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.