Dansk skatt

Skat i Danmark
Här kan du läsa om när du ska betala skatt i Danmark och hur det danska skattesystemet fungerar.

Om du bor eller arbetar i Danmark är du skattskyldig i Danmark.

Du kan antingen vara ”obegränsat skattskyldig” eller ”begränsat skattskyldig”. Du kan läsa mer om dessa begrepp på skat.dk och på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

På skat.dk kan du också läsa om vad som gäller när du flyttar till Danmark eller om du antingen bor eller arbetar utomlands.

Skatten i Danmark

I Danmark är skattesystemet progressivt. Det innebär att ju mer du tjänar, desto högre procentandel betalar du i skatt.

Skatten består av

 • ett arbetsmarknadsbidrag på 8 procent som dras från din löneinkomst innan de övriga skatterna beräknas
 • basskatt (bundskat)
 • toppskatt (topskat)
 • kommunalskatt som varierar från kommun till kommun
 • kyrkoskatt om du är medlem i Folkekirken
 • fastighets- och fastighetsvärdeskatt om du äger en bostad.

Det finns en översikt över aktuella skattesatser på Nordisk eTax.

Olika slags inkomst

I Danmark skiljer skatteväsendet mellan olika typer av inkomst:

 • A-inkomst är till exempel lön, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, pensioner, semesterersättning och statens studiestöd (SU). När du får A-inkomst har din arbetsgivare eller den offentliga myndigheten som betalar ut beloppet sett till att det har dragits A-skatt från beloppet.
 • B-inkomst är till exempel arvoden (honorarer) från föredrag och föreläsningar eller inkomst från egenföretagande. När du får B-inkomst betalas hela beloppet ut till dig. Du måste själv deklarera inkomsten på din preliminära inkomstdeklaration (forskudsopgørelse) och din självdeklaration (oplysningsskema) och betala skatten. 
   

Skatteberäkning och slutskattebesked

Din skattepliktiga inkomst består av summan av din personliga inkomst, din kapitalinkomst och dina skatteavdrag (ligningsmæssige fradrag). 

Skattestyrelsen beräknar ditt slutskattebesked utifrån uppgifter från till exempel arbetsgivare, bank och bolåneinstitut samt uppgifter från dig. Om du vill ändra uppgifter i ditt slutskattebesked kan du vanligtvis själv korrigera dem på TastSelv, annars måste du meddela dem till Skattestyrelsen. 

Personlig inkomst

Personlig inkomst består av lön, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, pension, stipendier från SU-styrelsen, arvoden, andra stipendier (legater), underhållsbidrag samt värdet av fri bostad, telefon, firmabil och andra personalförmåner.

Avgifter till pensionsprogram som arbetsgivaren administrerar har redan dragits av från din lön, medan dina egna avdragsgilla pensionsprogram kan dras av från din personliga inkomst. 

Kapitalinkomst

Din kapitalinkomst kan vara antingen positiv, till exempel om du bara har hyresintäkter, eller negativ, om du bara har räntekostnader. 

Positiv kapitalinkomst är till exempel:

 • ränteintäkter från pengar du har på banken
 • ränteintäkter från obligationer och pantbrev
 • intäkter från uthyrning av rum eller bostad du bor i
 • intäkter från uthyrning av sommarstuga och rum
 • utdelning från investeringsfonder.

Negativ kapitalinkomst är till exempel:

 • räntekostnader på skuld till bank
 • räntekostnader på skuld till bolåneinstitut
 • räntekostnader på studielån
 • förluster på fondandelar.
Skatteavdrag

Från din personliga inkomst och kapitalinkomst kan du göra ett antal skatteavdrag. Skatteavdrag är till exempel:

 • jobbskatteavdrag (beskæftigelsesfradrag), som beräknas automatiskt utifrån din löneinkomst
 • reseavdrag (befordringsfradrag) för resor till och från arbetet
 • fackföreningsavgift och arbetslöshetsförsäkring.

Om du är obegränsat skattskyldig i Danmark eller begränsat skattskyldig för till exempel lön eller pension från Danmark har du dessutom rätt till ett årligt personavdrag.

Skatt och utlandet

Du kan läsa om utlandsförhållanden på skat.dk. Det är relevant om du

 • flyttar till eller från Danmark
 • bor i Danmark och arbetar i eller har andra inkomster från utlandet
 • bor utomlands och arbetar i eller har andra inkomster från Danmark.

Mer information

Du kan läsa mer om skatt i Danmark på skat.dk. Observera att kontakt med Skattestyrelsen ska ske via TastSelv, chatt på skat.dk eller per telefon. Du får ingen betjäning på ett skattecenter utan att ha bokat tid.

Du kan läsa om skatt i de nordiska länderna och om det nordiska dubbelbeskattningsavtalet på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.


 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.