Dansk skatt

Skat i Danmark
Här kan du läsa om när du ska betala skatt i Danmark och hur det danska skattesystemet fungerar.

Om du bor eller arbetar i Danmark är du skattskyldig i Danmark.

Du kan antingen vara ”obegränsat skattskyldig” eller ”begränsat skattskyldig”. Du kan läsa mer om dessa begrepp på skat.dk och på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna.

Skatten i Danmark

I Danmark är skattesystemet progressivt. Det innebär att ju mer du tjänar, desto högre procentandel betalar du i skatt.

Skatten består av

 • ett arbetsmarknadsbidrag på 8 procent som dras från din löneinkomst innan de övriga skatterna beräknas
 • basskatt (bundskat)
 • toppskatt (topskat)
 • kommunalskatt som varierar från kommun till kommun
 • kyrkoskatt om du är medlem i Folkekirken
 • fastighets- och fastighetsvärdeskatt om du äger en bostad.

Det finns en översikt över aktuella skattesatser på Nordisk eTax.

Olika slags inkomst

I Danmark skiljer skatteväsendet mellan olika typer av inkomst:

A-inkomst

A-inkomst är till exempel lön, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, pensioner, arvoden (honorarer), semesterersättning och statens studiestöd.

När du får A-inkomst har din arbetsgivare eller den offentliga myndigheten som betalar ut beloppet sett till att det har dragits A-skatt från beloppet.

Är du anställd betalar du också A-skatt på personlig inkomst som

 • underhållsbidrag
 • kapitalinkomst, till exempel ränteintäkter och hyresintäkter.

 

B-inkomst

B-inkomst är till exempel arvoden från föredragsverksamhet. När du får B-inkomst betalas hela beloppet ut till dig. Du rapporterar inkomsten själv i din självdeklaration.

Skattepliktig inkomst

I skatteberäkningen ingår både den personliga inkomsten och kapitalinkomsterna. Dessutom finns det andra avdrag. De består av utgifter för till exempel

 • fackföreningsavgift och a-kassa
 • resekostnader till och från arbetet.

Skattestyrelsen beräknar också automatiskt ett jobbskatteavdrag (beskæftigelsesfradrag).

Personlig inkomst

Personlig inkomst består av lön, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, pension, stipendier från SU-styrelsen, arvoden, andra stipendier (legater), underhållsbidrag samt värdet av fri bostad, telefon, firmabil och andra personalförmåner.

Från den personliga inkomsten kan man göra ett personavdrag. 

Bidrag till pensionsprogram som arbetsgivaren administrerar har redan dragits av från den lön som står på kontrolluppgiften (oplysningssedlen).

Kontrolluppgiften får du en gång om året av din arbetsgivare eller från det ställe som betalar ut dina pengar.

Kapitalinkomst

Kapitalinkomst består av både intäkter och utgifter. Du ska betala skatt på intäkterna.

Intäkterna är till exempel

 • ränteintäkter från pengar du har på banken
 • ränteintäkter från obligationer och pantbrev
 • inkomster från uthyrning av fastighet
 • intäkter från uthyrning av sommarstuga och rum
 • utdelning från investeringsfonder.

Utgifter är bland annat ränteutgifter på skuld till realkreditinstitut, penninginstitut, pantbrev, studielån och andra skulder. Dem kan du dra av på skatten.

Dina ränteutgifter är angivna i ditt slutskattebesked (årsopgørelse).

Skattebeslut (årsopgørelse)

Skattestyrelsen beräknar slutskattebeskedet utifrån upplysningar från din arbetsgivare, penninginstitut, realkreditinstitut och upplysningar från dig själv om du har anmält något via ”tidlig indberetning” i tjänsten TastSelv mellan 1 februari och 18 februari. Om du vill ändra upplysningarna i ditt skattebeslut, ska du meddela dem till Skattestyrelsen. Därefter får du ett nytt skattebeslut.

Skat och utlandet

Du kan läsa om utlandsförhållanden på skat.dk. Det är relevant om du

 • flyttar till eller från Danmark
 • bor i Danmark och arbetar utomlands
 • bor utomlands och arbetar i Danmark.

Mer information

Du kan läsa mer om skatt i Danmark på skat.dk. Observera att all kontakt med Skattestyrelsen ska ske elektroniskt eller via telefon. Du får ingen betjäning på ett skattecenter utan att ha bokat tid.

Du kan läsa om skatt i de nordiska länderna och om det nordiska dubbelbeskattningsavtalet på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.