Dansk barnetrygd

Børnefamilie i køkken
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om ytelser til barnefamilier etter danske regler. Du finner informasjon om barnetrygd og barnetilskudd, og du kan lese om hvilke regler som gjelder hvis du bor eller jobber i et annet nordisk land.

Denne artikkelen handler om to forskjellige typer ytelser til barnefamilier: barnetrygd og barnetilskudd.

Barnetrygd (“børne- og ungeydelse”) er et beløp du får for hvert av barna dine til de fyller 18 år.

Barnetilskudd er et beløp du kan få utbetalt hvis du er i en spesiell situasjon. Det kan for eksempel være hvis du er enslig forsørger, pensjonist, student eller lærling, forelder til flerlinger eller adoptivforelder.

Barnetrygd

Barnetrygd (“børne- og ungeydelse”, også kalt “børnepenge” eller “børnecheck”) er et beløp du får for hvert av barna dine til de fyller 18 år. Beløpets størrelse avhenger av barnets alder, hvor lenge du har tjent opp rett til danske familieytelser, og din og din eventuelle ektefelles inntekt.

Du kan lese mer om barnetrygd på borger.dk.

  Har du rett til barnetrygd?

  Du har rett til barnetrygd hvis:

  • barnet ditt er under 18 år
  • barnet ditt oppholder seg i Danmark
  • du bor i Danmark
  • personen som har foreldremyndigheten over barnet, er fullt skattepliktig til Danmark
  • barnet ditt ikke er forsørget av det offentlige
  • du har bodd eller arbeidet i Danmark, Færøyene eller Grønland i minst 6 år i løpet av de siste 10 årene – du kan imidlertid medregne perioder der du har tjent opp rett til familieytelser i andre EU/EØS-land og Sveits. Hvis du har mottatt barnetrygd før 1. januar 2018 og fortsatt har rett til det, er du i stedet omfattet av et opptjeningsprinsipp på 2 år. Det betyr at du må ha bodd eller jobbet i Danmark i minst 2 år i løpet av de siste 10 årene.

  Det kan være situasjoner der du ikke er berettiget til barnetrygd selv om du oppfyller betingelsene over. Du kan lese om dem på borger.dk.

  Når utbetales ytelsen?

  Barnetrygden utbetales i forkant av hvert kvartal. Når barnet fyller 15 år, vil du motta “ungeytelse” i stedet. Ungeytelsen utbetales hver måned, og den er etterbetalt.

  Hvem utbetales ytelsen til?

  Barnetrygden blir i utgangspunktet utbetalt til moren. Hvis barnet bare bor sammen med faren, utbetales barnetrygden til barnets far.

  Hvis det er delt foreldreansvar og barnet oppholder seg hos begge foreldrene, utbetales barnetrygden til den av foreldrene barnet oppholder seg mest hos.

  Hvis barnet oppholder seg like mye hos begge, utbetales ytelsen til den av foreldrene barnet har folkeregisteradresse hos.

  Hvor mye kan du få?

  Du kan finne de aktuelle satsene for barnetrygd på borger.dk. Her kan du også lese om når ytelsen blir nedsatt på grunn av din inntekt.

  Hvordan søker du?

  Barnetrygd utbetales automatisk hvis du bor i Danmark og er medlem av den danske trygdeordningen. Du må selv søke om ytelsen hvis du:

  • bor i Danmark og jobber i et annet EU/EØS-land eller Sveits

  • jobber i Danmark og bor i et annet EU/EØS-land eller Sveits

  • flytter til Danmark fra et annet EU/EØS-land eller Sveits

  • er dansk og flytter tilbake til Danmark

  Du kan lese mer på borger.dk.

  Barnetilskudd

  I visse situasjoner kan du ha rett til barnetilskudd. Det gjelder:

  • hvis du er enslig forsørger
  • hvis du har flerlinger
  • hvis du er pensjonert
  • hvis du er under utdanning
  • hvis en farskapssak er i gang eller barnets far er ukjent
  • hvis én av eller begge foreldrene er døde
  • hvis du adopterer et barn

  Det gjelder forskjellige betingelser for hver av situasjonene. Barnetilskudd utbetales i utgangspunktet etter forutgående søknad. Du kan lese om barnetilskuddet på borger.dk.

  Familieytelser og utland

  Familieytelser og utland

  Hvis du bor i et annet nordisk land med familien din, og du jobber i Danmark

  Hvis du bor i et annet nordisk land og utelukkende jobber i Danmark, er du i utgangspunktet omfattet av den danske trygdeordningen og har rett til familieytelser fra Danmark. Det krever at du oppfyller de øvrige betingelsene, som du kan lese ovenfor.

  Hvis barnets andre forelder arbeider i landet der dere bor, skal dere primært få utbetalt familieytelser derfra. Hvis den danske familieytelsen er høyere enn den ytelsen dere mottar fra landet der dere bor, vil dere få differensen utbetalt fra Danmark. Hvis den danske ytelsen er lavere enn den ytelsen dere mottar fra landet der dere bor, vil dere ikke få utbetalt familieytelser fra Danmark.

  Hvis du bor i Danmark med familien din, og du jobber i et annet nordisk land

  Hvis du bor i Danmark og utelukkende jobber i et annet nordisk land, er du i utgangspunktet omfattet av trygdeordningen i arbeidslandet. Du har derfor i utgangspunktet rett til familieytelser fra arbeidslandet. Du bør kontakte myndighetene i arbeidslandet for å forhøre deg om reglene.

  Hvis barnets andre forelder jobber i Danmark, skal dere primært få utbetalt familieytelser fra Danmark. Hvis familieytelsen fra arbeidslandet er høyere enn den ytelsen dere mottar fra Danmark, vil dere få differensen utbetalt fra utlandet. Hvis den utenlandske ytelsen er lavere enn den ytelsen dere mottar fra Danmark, vil dere ikke få utbetalt familieytelser fra utlandet.

  Hvis du bor i Danmark og mottar pensjon fra et annet nordisk land

  Hvis du bor i Danmark og mottar alderspensjon eller uføretrygd fra et annet nordisk land, og barnets andre forelder ikke jobber i Danmark, har du ikke rett til familieytelser fra Danmark. Det skyldes at du da ikke er omfattet av den danske trygdeordningen. Du må i stedet henvende deg til myndighetene i landet du mottar allmenn pensjon fra.

  Hvis du flytter til utlandet

  Hvis du flytter til utlandet, vil du i utgangspunktet ikke lenger ha rett til dansk barnetrygd.

  Hvis du fortsatt jobber i Danmark, er dansk pensjonist eller er utstasjonert og omfattet av den danske trygdeordningen, må du kontakte Udbetaling Danmark.

   Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

   Kontakt myndighet
   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.