Færøyske foreldrepenger

Færøske barselsdagpenge
Her kan du lese om de færøyske reglene for foreldrepermisjon og -penger.

Har du rett til permisjon i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon?

Kvinnelige lønnsmottakere på Færøyene har rett til foreldrepermisjon i 4 uker før forventet fødsel og i 42 uker etter fødsel. Hvis moren blir sykmeldt under graviditeten, har hun rett til å gå i foreldrepermisjon i opptil 13 uker før termin. 

 

Fedrene har i utgangspunktet rett til foreldrepermisjon i 4 uker, men kan ut over det også få opp til 28 uker av morens foreldrepermisjon. 

Begge foreldres foreldrepermisjon skal avholdes i løpet av de første 52 ukene etter fødselen, og de kan avholde 4 uker samtidig.

 

Dreier det seg om adopsjon, har begge foreldrene rett til foreldrepermisjon i 4 uker før de får barnet, og i opptil 56 uker etter at de har fått barnet. 

 

Som kvinne må du innen 8 uker etter fødselen gi arbeidsgiveren beskjed om når du begynner å jobbe igjen. Som far (andre forelder) må du 4 uker før permisjonsperioden gi arbeidsgiveren beskjed om når du regner med å ta permisjon. De samme reglene gjelder hvis det dreier seg om adopsjon.

 

 

Har du rett til foreldrepenger i forbindelse med permisjonen?

Betingelsene for å motta foreldrepenger er:

•at du har fast bolig og er skattepliktig på Færøyene

•at du fysisk er sammen med barnet i tidsrommet du mottar foreldrepenger

 

Foreldrepenger blir utbetalt i forbindelse med graviditet, fødsel og adopsjon. Du har rett til å motta foreldrepenger i 42 uker i løpet av de første 46 ukene etter fødselen. Faren har rett til 4 uker med foreldrepenger sammen med deg i løpet av de første 46 ukene etter fødselen. De siste 28 ukene kan deles mellom foreldrene, men dere kan ikke ha permisjon med foreldrepenger samtidig i dette tidsrommet. 

 

I barselsloven står det også

Hvis foreldre får 2 eller flere barn i samme graviditet, får de 4 uker i tillegg til de 28 som foreldrene kan bytte seg imellom.

Hvis barnet eller barna er født innen 32. graviditetsuke, får foreldrene 8 uker i tillegg til de 28 ukene som de kan bytte seg imellom.

Når foreldrepermisjon med foreldrepenger deles, er minste tidsperiode en hel sammenhengende uke.

  Hvis du er lønnsmottaker:

  Lønnsmottakere (med skattepliktig A-inntekt) kan få foreldrepermisjon med lønn, eller foreldrepermisjon uten lønn. Hvorvidt du får lønn under permisjonen, avhenger av ansettelseskontrakt og arbeidsplass. I noen tilfeller får du lønn under hele permisjonsperioden, i noen tilfeller får du lønn under en del, og i andre tilfeller får du ikke lønn.

  Hvis du ikke får lønn under hele permisjonsperioden, må du søke om foreldrepenger fra den færøyske barselordningen Barsilsskipanin.

   Hvis du er selvstendig næringsdrivende:

   Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du tegne en forsikring for å kunne motta foreldrepenger fra “Barsilsskipanin”.

   Betingelsene er ellers:

   •at du har fast bolig på Færøyene

   •at du har inntekt som selvstendig næringsdrivende på Færøyene, alene eller sammen med andre

   •at din selvstendige næringsvirksomhet er hovedinntektskilden din.

    Hvis du er student:

    Utdanningsstøtte blir ikke ansett som A-inntekt, og du er derfor ikke berettiget til foreldrepenger hvis du er student. Som student har du rett til foreldreytelse fra det færøyske utdanningsstøttefondet “Studni”. 

    I de andre nordiske landene blir utdanningsstøtte utbetalt som A-inntekt. Hvis du flytter til Færøyene fra et nordisk land og utdanningstøtten din blir benyttet som utregningsgrunnlag, kan du ikke fortsette å motta denne støtten, fordi støtten i dette tilfellet blir ansett som A-inntekt. Utdanningsstøtte er ikke skattepliktig inntekt når man bor på Færøyene.

     

    Du kan få vite mer hos det færøyske utdanningsstøttefondet Studni.

     Hvis du er arbeidsledig:

     Hvis du er arbeidsledig, er det ALS (arbeidsledighetsforsikringen) som står som din arbeidsgiver, og du fortsetter å motta dagpengene du fikk som arbeidsledig

     Du kan få vite mer hos arbeidsledighetsforsikringen ALS.

      Hvis du er nyutdannet:

      Hvis du umiddelbart før fødselspermisjonen har vært på arbeidsmarkedet i en kortere periode enn 12 måneder, blir foreldrepengene dine beregnet med utgangspunkt i denne kortere perioden.

      Nyutdannet er den som de siste 12 månedene er:

      •ferdig med utdanning og har begynt i jobb

      •ferdig med utdanning og har meldt seg som arbeidsledig hos ALS (den færøyske arbeidsledighetsforsikringen)

      •er på arbeidsmarkedet for første gang

       

      Det er din gjennomsnittlige inntekt i månedene du har vært på arbeidsmarkedet, som blir benyttet som utregningsgrunnlag for foreldrepengene dine i disse tilfellene. 

      Hvis du for eksempel har vært på arbeidsmarkedet i 4 måneder før permisjonen, er det din gjennomsnittlige inntekt de siste 4 månedene og ikke de siste 12 månedene som er utregningsgrunnlaget for foreldrepengene dine.

       Hvordan søker du om foreldrepenger? 

       Du søker om foreldrepenger hos den færøyske barselordningen “Barsilsskipanin”. Søknaden din blir behandlet når permisjonen starter. Barsilsskipanin skal motta søknaden din før 1 år har gått siden fødselen, og foreldrepengene bortfaller hvis fristen ikke blir overholdt.

        

       Hvordan utbetales foreldrepengene?

       Foreldrepengene blir beregnet ut fra din gjennomsnittlige inntekt de siste 12 månedene før du går i permisjon. Det er imidlertid et tak på 25.000 kr, det vil si at du ikke får utbetalt mer enn 25.000 kr i måneden uansett om du har tjent mer i gjennomsnitt.

        

       Som lønnsmottaker tjener du opp pensjon under fødselspermisjonen på Færøyene.

        

       Hva gjelder hvis du flytter til et annet nordisk land før eller under permisjonen?

        

       Kan du få færøyske foreldrepenger hvis du flytter til Færøyene før permisjonen begynner?

       Hvis du flytter til Færøyene fra et nordisk land, kan du søke om foreldrepenger fra Barsilsskipanin. For å kunne utregne foreldrepengene må Barsilsskipanin se lønnsopplysningene dine for de siste 12 månedene før permisjonen starter.

       Hvis du har rett til foreldrepenger eller annen godtgjørelse for tapt inntekt fra et nordisk land selv om du har flyttet til Færøyene, kan du ikke få fødselspenger fra Barsilsskipanin for samme periode.

       Barsilsskipanin må få en skriftlig bekreftelse fra kommunen du flytter fra, om at du ikke har rett til foreldrepenger fra det aktuelle landet.

        

       Kan du ta med deg de færøyske foreldrepengene dine hvis du flytter til et annet nordisk land etter at permisjonen har begynt? 

       Hvis du flytter fra Færøyene til et annet nordisk land etter at du har fått innvilget foreldrepenger, kan du fortsette med å motta foreldrepenger fra Færøyene. Du kan ikke fortsette å motta foreldrepenger fra Færøyene hvis du flytter til et ikke-nordisk land.

       I forbindelse med flytting til et annet nordisk land må du i henhold til Nordisk konvensjon om trygd muligens ikke betale skatt av foreldrepengene på Færøyene, men i landet du bor i. I slike tilfeller må du snarest mulig sende den færøyske skattemyndigheten TAKS en melding fra bostedslandet om dette. 

        

       Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål? 

       Du kan få vite mer om foreldrepermisjon på Færøyene ved å kontakte den færøyske barselordningen Barsilsskipanin.

       Kontakt myndighet
       Spør Info Norden

       Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

       OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

       Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.