Færøysk barnebidrag

To børn dufter til urter
Photographer
Andreas Omvik / Københavns Madhus
Hvis et barns foreldre ikke bor sammen, kan den som ikke forsørger barnet, forpliktes til å betale barnebidrag til den andre av foreldrene.

Begge foreldre har plikt til å forsørge barna sine. Hvis to foreldre ikke bor sammen, for eksempel på grunn av skilsmisse, kan den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, forpliktes til å betale barnebidrag til den som forsørger barnet.

Hva er barnebidrag?

Barnebidrag er et bidrag som den ene av foreldrene betaler til den andre hvis dere ikke bor sammen. Utgangspunktet er at dere som foreldre selv inngår avtale om bidraget.

Barnebidrag skal betales til barnet fyller 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under utdanning, kan det i visse tilfeller betales utdanningsbidrag til barnet fyller 24 år.

Den av foreldrene som forsørger barnet, kan dessuten søke om å få særskilte bidrag fra den andre av foreldrene i forbindelse med navnefest/dåp, konfirmasjon eller lignende, og ved andre spesielle anledninger. Du kan lese mer på Familjufyrisitingins nettside.

Hvis foreldrene ikke er enige om bidragets størrelse

Hvis foreldrene ikke kan bli enige om bidraget, kan Familjufyrisitingin fastsette beløpets størrelse. Familjufyrisitingin fastsetter bare bidrag hvis det søkes om det.

Bidraget fastsettes ut fra faste takster. Bidraget vil bestå av et grunnbeløp – ”vanligt barnagjald” eller "normalbidrag". Normalbidraget blir regulert 1. januar hvert år.

Hvis den av foreldrene som betaler bidrag til den andre, har høy inntekt, kan det bli snakk om forhøyet barnebidrag. Familjufyrisitingin beregner den forhøyede bidragssatsen bl.a. ut fra bidragsbetalers bruttoinntekt og antallet barn som bidragsbetaleren har forsørgelsesplikt for.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler i tide

Hvis bidraget ikke blir betalt i tide, kan du i visse situasjoner søke Almannaverkið om utbetaling av barnebidrag på forskudd.

Bidraget skal være fastsatt av Familjufyrisitingin for at Almannaverkið  kan utbetale bidraget forskuddsvis. Almannaverkið  kan ikke utbetale bidraget forskuddsvis hvis det dreier seg om en privat avtale om bidrag.

Ønsker du hjelp fra Almannaverkið til å få et bidrag utbetalt forskuddsvis eller inndrevet, må du kontakte Almannaverkið. Du finner søknadsskjemaer på www.av.fo. Du må legge ved bidragsavgjørelsen fra Familjufyrisitingin eller en kopi av den private avtalen dere har laget.

Hvis foreldrene bor i hvert sitt land

Hvis bidragsyteren og bidragsmottakeren bor i hvert sitt nordiske land, skal søknaden om barnebidrag sendes til myndigheten i landet der bidragsyteren bor. Hvis bidragsmottaker bor på Færøyene og bidragsyter bor i Danmark, skal søknaden om fastsettelse av barnebidrag sendes Familieretshuset i Danmark.

Hvis en av foreldrene flytter til et annet nordisk land

Det har ingen betydning for et bidrag om bidragsmottakeren eller bidragsbetaleren flytter til et annet nordisk land.

Hvis det allerede er fastsatt et bidrag, kan det inndrives på Færøyene hvis bidragsbetaleren bor her.

Hvis det ikke allerede foreligger et bidrag, kan Familjufyrisitingin på Færøyene fastsette beløpet ut fra bidragsyterens inntekt. Dette gjelder uansett om det er bidragsmottakeren eller bidragsyteren som bor her.

Skattereglene i landet der bidragsyteren bor, kan ha betydning for størrelsen på bidraget. Bidrag til et barn som bor på Færøyene, fastsettes ikke lavere enn normalbidraget.

Hvis du har spørsmål, kontakter du Familjufyrisitingin.

Økonomisk støtte til barnebidrag

Er du forpliktet til å betale barnebidrag, kan du søke om økonomisk støtte til barnebidrag. Økonomisk støtte kan bare gis i tilfeller der det betalte barnebidrag er høyere enn det årlige normalbidraget. Det ytes dermed ikke støtte i tilfellene der det dreier seg om normalbidrag til ett barn.

Den økonomiske støtten utgjør 40 % av det samlede beløpet du er forpliktet til å betale i barnebidrag som overstiger normalbidraget til ett barn.

Søknad om økonomisk støtte til barnebidrag skal sendes til Almannaverkið senest 1. juli for barnebidrag som er betalt året før.

Familjufyrisitingin
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.