Færøysk sosialhjelp

City
Fotograf
Johnér Masma

Sosialhjelp på Færøyene

Hvis du bor på Færøyene og du trenger hjelp til å klare deg selv og ikke har andre muligheter for å forsørge deg, kan du søke om økonomisk støtte / sosialhjelp. Du kan søke om sosialhjelp selv om du ikke er færøysk (dansk) statsborger. Du må oppholde deg lovlig på Færøyene for å ha rett til denne økonomiske støtten.

Sosialhjelp er en midlertidig ytelse som skal utgjøre en hjelp i situasjoner der du trenger hjelp til å dekke de månedlige utgiftene. Sosialhjelp kan gis i situasjoner der søkeren ikke har tilstrekkelige midler, inntekter eller krav på andre inntektsgivende rettigheter som for eksempel dagpenger eller sykepenger.

Hvilke generelle betingelser må du oppfylle?

Hvis du oppholder deg lovlig på Færøyene og ikke er i stand til å forsørge deg selv, kan du ha rett til en ytelse fra Almannaverkið, som er Færøyenes sosialforvaltning. Hvilken ytelse du kan være berettiget til, avhenger blant annet av alderen, om du bor alene eller sammen med andre, og om du har forsørgelsesplikt.

 

For å være berettiget til hjelp må du dessuten oppfylle følgende betingelser:

 

  • Du har vært ute for en sosial hendelse, for eksempel sykdom, arbeidsledighet eller opphør av samliv.
  • Dette har medført at du ikke kan skaffe det nødvendige til deg selv eller familien, og at du ikke forsørges av andre.
  • Ditt behov for forsørgelse kan ikke dekkes av egen formue eller andre ytelser, for eksempel dagpenger eller pensjon.

Hvilke ytelser finnes?

Ytelser etter færøysk lov om sosialhjelp varierer i størrelse, og avhenger av om du har forsørgelsesplikt for barn under 18 år, om du bor alene eller sammen med andre, og om du er over eller under 25 år. Ytelser kan utbetales til følgende persongrupper:

 

  • Ikke-samboende forsørger
  • Samboende forsørger
  • Ikke-samboende, 25 år eller eldre uten forsørgerplikt
  • Samboende, 25 år eller eldre uten forsørgerplikt
  • Person yngre enn 25 år som ikke bor sammen med forelder
  • Person yngre enn 25 år som bor sammen med forelder

Hva skjer når du har søkt?

Du må søke hos Almannaverkið. Almannaverkið vil som regel invitere deg til en samtale slik at dere sammen kan se på ditt behov for hjelp.

Kan du få sosialhjelp utbetalt i utlandet?

Det er ikke mulig å motta færøysk sosialhjelp ved opphold utenfor Færøyene. Det finnes enkelte unntak, for eksempel når oppholdet er foranlediget av en færøysk myndighet.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.