Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.
Fotograf
Yadid Levy
Det er viktig at du vet hvilket lands trygdesystem du tilhører. Det har betydning for mange av rettighetene og pliktene dine. Du bør alltid være oppmerksom på trygdesystemet når du flytter til eller begynner å arbeide i et annet nordisk land.

Å tilhøre et lands trygdesystem betyr at det er reglene i det landet som gjelder for deg på områder som for eksempel:

  • arbeidsledighetsforsikring
  • pensjon
  • sykepenger
  • barnetrygd
  • helsetjenester
  • foreldrepenger
  • arbeidsskadeerstatning

Det er viktig at du vet hvilket lands trygdesystem du tilhører, for det kan ha konsekvenser for hvor du skal være arbeidsledighetsforsikret, hvor du har rett til familieytelser fra, og mye mer.

I mange situasjoner må du være spesielt oppmerksom på hvilket lands trygdesystem du tilhører. For eksempel hvis du har flyttet til et annet land, hvis du utfører arbeid i et annet land enn der du bor, eller hvis du arbeider for en arbeidsgiver i et annet land.

I landet hvor du tilhører trygdesystemet, skal du og arbeidsgiveren din som regel også betale sosiale avgifter. Det varierer imidlertid mye mellom de nordiske landene hvordan dette foregår. Hvis du arbeider i to land, kan det bety at arbeidsgiveren i ett land er forpliktet til å innbetale sosiale avgifter til et annet land.

Regler for hvilket lands trygdesystem du tilhører, gjelder i alle EU- og EØS-land samt Sveits, Færøyene og Grønland. 

Denne artikkelen dekker ikke alle situasjoner. Derfor er det viktig at du kontakter trygdemyndighetene i landene hvor du bor, arbeider, studerer, driver næring eller mottar offentlige ytelser, for å sikre deg at du er korrekt sikret.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Som hovedregel tilhører du trygdesystemet i landet der du jobber. Hvis du ikke er i arbeid, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet du bor i. Men i mange situasjoner bør du være spesielt oppmerksom. Ikke minst hvis du begynner i ny jobb i et annet land, hvis du flytter til et annet land, eller hvis livssituasjonen din endrer seg.

Nedenfor finner du informasjon om trygd i en rekke situasjoner. Listen er ikke uttømmende, og det kan ofte være spesielle forhold som gjør seg gjeldende i din konkrete situasjon. Kontakt derfor alltid relevante myndigheter for å få nærmere opplysninger.

Hva betyr "arbeidssted"?

Med “arbeidssted” eller ”arbeider” vises det til landet der du faktisk utfører arbeidet ditt.

Hva betyr “bo”?

Trygdemyndighetene anser deg for å bo i det landet der du har ditt vanlige oppholdssted. I denne forbindelsen ser man ikke bare på hvor du har folkeregisteradresse, men også hvor du oppholder deg, hvordan bosituasjonen din er, hvor familien din oppholder seg, med mer.

Hvis du bor og arbeider i samme land

Hvis du bor og arbeider i samme land, tilhører du trygdesystemet i det landet, med mindre du er utstasjonert og har søkt trygdemyndigheten i et annet land om å tilhøre trygdesystemet der.
 

Hvis du bor i ett land og arbeider i et annet

Hvis du bor i ett land og utelukkende arbeider i et annet land, tilhører du trygdesystemet i landet der du arbeider, med mindre du er utstasjonert og har søkt trygdemyndighetene om å fortsette å tilhøre trygdesystemet i landet der du bor.
 

Hvis du arbeider i to land

Hvis du arbeider i to land og bor i det ene av dem, tilhører du trygdesystemet i landet der du bor, hvis du arbeider minst 25 % der. Arbeider du mindre enn 25 % i landet du bor i, er arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens hjemsted avgjørende for hvilket lands trygdesystem du tilhører. 

Hvis du er ansatt som tjenesteperson og utøver lønnet arbeid og/eller selvstendig virksomhet i et eller flere land, er du omfattet av lovgivningen i det landet som forvaltningen du er ansatt i, er omfattet av.

Hvis du arbeider på hjemmekontor for en utenlandsk arbeidsgiver

Hvis du arbeider for en utenlandsk arbeidsgiver, men arbeider minst 25 % hjemmefra i landet der du bor, vil du som hovedregel tilhøre trygdesystemet i landet der du bor.

Merk at myndighetene i de nordiske landene under covid-19-epidemien i høy grad har oppfordret mange arbeidsplasser til å la sine medarbeidere arbeide hjemme. Hvis du arbeider i et annet nordisk land enn det du bor i, kan det i denne situasjonen gjelde særskilte regler for hvilket lands trygdesystem du tilhører.

Hvis du er i tvil om hvilket lands trygdesystem du tilhører, bør du kontakte trygdemyndighetene i landet der du bor.

Hvis du er frilanser, vikar eller kulturarbeider

Hvis du er ansatt i et vikarbyrå eller arbeider på tvers av grensene enten for samme eller for forskjellige arbeidsgivere, er det viktig at du kontakter trygdemyndighetene i landet du bor i, for å få klarhet i hvilket lands regler du er omfattet av.

Hvis du jobber i luftfart (flygende personale)

Hvis du utelukkende arbeider som pilot eller kabinpersonale i passasjer- eller fraktfly, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet der du har hjemmebase.
 

Hvis du arbeider på skip

Hvis du er lønnsmottaker eller selvstendig og arbeider på et skip, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet skipet er registrert i.

Hvis du er lønnsmottaker og mottar lønn fra en arbeidsgiver i samme land som du bor i, vil du imidlertid som hovedregel tilhøre trygdesystemet i landet der du bor.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Hvis du er selvstendig, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet hvor du bor, hvis du utøver mer enn 25 % av virksomheten din der.

Hvis du utøver virksomheten i flere land, men ikke utfører minst 25 % av virksomheten i landet der du bor, tilhører du trygdesystemet i landet der du primært utøver virksomhet.

Hvis du er student

Hvis du er student, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet der du bor, men i visse tilfeller vil du tilhøre trygdesystemet i landet som utbetaler studiestøtten din. Du bør kontakte trygdemyndighetene for å avklare dette.
 

Hvis du bor i ett nordisk land og mottar alderspensjon eller uføretrygd fra et annet

Hvis du utelukkende mottar alderspensjon eller uføretrygd fra et annet nordisk land, tilhører du trygdesystemet i landet du bor i.

Hvis du bor i ett land og mottar andre arbeidsbaserte ytelser fra et annet

Hvis du mottar for eksempel dagpenger eller foreldrepenger fra et annet land enn det du bor i, vil du som hovedregel tilhøre trygdesystemet i landet som utbetaler ytelsen. Du bør kontakte trygdemyndighetene for å avklare dette.

Familier

Hvis et par tilhører trygdesystemet i to forskjellige land og enten har eller venter barn, gjelder særskilte regler for barnetrygd og foreldrepenger.

Hvem skal du kontakte hvis du har sprsml?

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.