Nye nordiske forskningspenger til mineralforskning til Norge

02.04.14 | Nyhet
Kiruna gruva
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
PRESSEMELDING. Drøyt 15 millioner danske kroner er nå fordelt til nordisk forskning om framtidig bærekraftig gruvedrift og metallindustri. Av disse kommer 4,1 millioner danske kroner til å gå til norske deltakere, til forskning innenfor fire ulike forskningsprosjekter.

Prosjektet "PLATPROBE" studerer en mineraliseringstype som inneholder metallene nikkel, kopper og platina. Forskningsprosjektet, som ledes av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skal forske på hvordan denne mineraliseringstypen dannes. Denne malmtypen har stort potensial i de arktiske regionene i de nordiske landene i framtiden. Prosjektet finansieres med to millioner kroner, og norske deltakere får 1,7 millioner danske kroner innenfor prosjektet. – Jeg er meget fornøyd med at det nordiske samarbeidet styrkes med gode og konkrete prosjekter for forskning på mineralspørsmål. De kontaktene og samarbeidsarenaene som etableres gjennom NordMin, vil bidra til å bedre samarbeidet mellom mineralnæringen i de nordiske landene også på sikt. De nordiske landene har mye å lære av hverandre og mye å tjene på å utveksle og utvikle oppdatert kunnskap på mineralområdet, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Eirik Lae Solberg.

Øvrige nordiske forskningsprosjekter som nå har fått finansiering, er:

Prosjektet "SEARCH" har som mål å utvikle "best practice" for en kjønnslikestilt nordisk gruveindustri. Forskningsprosjektet kommer også til å kartlegge dagens situasjon og ut fra forskningsresultatet foreslå tiltak for å bedre kjønnsbalansen i gruveindustrien. SEARCH finansieres med 1,8 millioner danske kroner og ledes av Luleå tekniska universitet i Sverige. Norge får 250 000 danske kroner av disse.

Technical Research Center of Finland får fem millioner danske kroner for å forske på bærekraftig bruk av vann i gruve- og anrikingsprosessen, innenfor prosjektet "WASCIUS". Forskningsprosjektet skal også se på mulighetene for gjenvinning av vann samt bruken av lukkede kretsløp for vannbruk. Norges del i prosjektet beløper seg til 750 000 danske kroner.Prosjektet "CRUSMID-3D" ledes av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som får 1,9 millioner danske kroner for å drive forskning for å utvikle sofistikerte geofysiske og geologiske tredimensjonale modeller som kan gi et tydeligere bilde av malmpotensialet i visse områder på Grønland. Prosjektet "GREENBAS" handler om å få i gang og optimere knusing av den vulkanske bergarten basalt for framstilling av basaltfibre som brukes som fyllmiddel i betong og polymerer. I prosjektet skal man også studere mulighetene for å blande basaltiske råstoffer med annet materiale for i framtiden å kunne oppnå optimale materialegenskaper som blant annet kan brukes i framtidens bygninger. Prosjektet finansieres med 4,8 millioner danske kroner og ledes av Innovation Center Iceland. Norges del er på 1,4 millioner danske kroner.

NordMin ekspertnettverk for en bærekraftig gruve- og mineralindustri

Forskningspengene fordeles av Nordmin, som er et nordisk ekspertnettverk for en bærekraftig gruve- og mineralindustri, og som skal fungere som en plattform for eksisterende og framtidig nordisk samarbeid på området. Oppdraget er å utvikle og presentere en stadig mer bærekraftig nordisk, verdensledende gruve- og mineralindustri med det formål å bidra til en grønn vekst i Norden og Europa.Nordmin finansieres av Nordisk ministerråd i perioden 2014–2016 og administreres av Luleå tekniska universitet i Sverige.

For ytterligere informasjon kontakt:

Jack Ødegård, SINTEF Materialer og kjemi, forskningsdirektør, tlf. +47 93059461, e-post: jack.a.odegard@sintef.no

Sabine Mayer, prosjektleder Nordmin, tlf. +46-920-492428, e-post: sabine.mayer@ltu.se