252. Willfred Nordlund (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
252
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Dato

De nordiske landene, og verden, står overfor en klimaendring som krever en drastisk omlegging fra fossile energikilder til fornybare energikilder. Vi må erstatte plastprodukter basert på petroleum og andre kjemiske materialer med produkter med lignende egenskaper laget av andre råvarer, som f.eks. tre. Vi vet også at klimatilpasning taler for mer bruk av tre, f.eks. i byggebransjen. Likevel er skogen viktig for klimaet ved å fungere som naturens karbonfangstanlegg, og krever derfor langsiktig og klok forvaltning.

De nordiske landene har historisk en god lokal skogsforvaltning og et nært forhold til skogen i hverdagen. Mange av innbyggerne i de nordiske landene har også sin personlige identitet forankret i bruk av skog.

Mittengruppen mener de nordiske landene bør intensivere sitt arbeid for fortsatt levende skogsindustri og småskala skogseierskap og ikke minst bidra til å skape politiske rammebetingelser for produktutvikling i skogsindustrien og bruke ny teknologi for å kartlegge skogens tilstand.

I lys av klimaendringene og økende etterspørsel etter skog med god gjenvekst, tradisjonell bærekraftig forvaltning, kunnskap, utvikling og finansiering av innovasjon i skogbruksnæringen mener Mittengruppen at de nordiske landene må ta et globalt lederskap.

Det er en risiko at andre europeere ikke har det samme forholdet til skog, skogseierskap og skogsinnovasjon som de nordiske landene. Det er derfor viktig at de nordiske landene har en felles front med ambisiøse mål overfor EU.

Nordisk råd har tidligere opplevd og handlet i forhold til denne risikoen mot Europakommisjonens forslag til ny skogstrategi og EU-direktivene om LULUCF og bioenergikriteriene. Med andre ord bør de nordiske landene forsøke å oppnå en felles posisjon i EU-forvaltningen om en offensiv og kunnskapsbasert skogsforvaltning. Mittengruppen er enig med den konservative gruppen og mener at det er gode grunner til å følge opp dette forslaget framover.