Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Finsk.

Pohjoismainen tutkimusrahoitus voi auttaa vähentämään vedenkulutusta kaivannaisteollisuudessa

02.04.14 | Nyhet
Kiruna gruva
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
LEHDISTÖTIEDOTE. Kestävän pohjoismaisen kaivannais- ja metalliteollisuuden tutkimukseen on myönnetty nyt reilut 15 miljoonaa Tanskan kruunua (noin kaksi miljoonaa euroa). Niistä noin viisi miljoonaa kruunua varataan suomalaisille tutkijoille, jotka osallistuvat yhteensä neljään tutkimushankkeeseen.

”Wascius”-hankkeessa tutkitaan veden kestävää käyttöä kaivos- ja rikastusprosessissa. Lisäksi selvitään prosessiveden kierrätystä ja suljettujen kiertojen käyttöä sekä vedenkulutuksen vähentämismahdollisuuksia. Hankkeen rahoitus on viisi miljoonaa Tanskan kruunua, ja sitä johtaa VTT. Suomen osuus hankkeesta on 3,2 miljoonaa Tanskan kruunua. – Kaivosteollisuuden veden käyttö, prosessiveden kierrätys ja suljettu kierto ovat keskeisiä aiheita puhuttaessa kestävästä kaivannaisteollisuudesta. NordMin yhdistää pohjoismaisten tutkijoiden ja toimijoiden voimat, jolloin päästään tuloksiin, joilla on vaikutusta kaivannaisteollisuuden toimintaedellytyksiin ja ympäristövaikutuksiin ja sitä kautta myös koko toimialan hyväksyttävyyteen. Pohjoismaiden NordMin-yhteistyöllä edistetään monipuolisesti kaivannaisalan osaamista ja verkottumista ja vahvistetaan pohjoismaisen kaivossektorin kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, toteaa ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rahoitus on myönnetty myös seuraaville pohjoismaisille tutkimushankkeille:

”Search”-hankkeen tavoitteena on kehittää hyviä käytäntöjä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi Pohjoismaiden kaivannaisalalla. Hankkeessa selvitetään myös nykypäivän tilannetta ja ehdotetaan tulosten pohjalta sukupuolitasapainoa parantavia toimia. ”Search”-hankkeen rahoitus on 1,8 miljoonaa Tanskan kruunua, ja sitä johtaa Luulajan teknillinen yliopisto. Suomen osuus hankkeesta on 249 000 Tanskan kruunua.”Greenbas”-hankkeen tavoitteena on käynnistää vulkaanisen basaltti-kivilajin louhinta ja optimoida sitä basalttikuitujen valmistamiseksi. Kuituja käytetään betonin ja polymeerien täyteaineena. Hankkeessa selvitetään myös, voidaanko basalttiraaka-aineita sekoittaa muuhun materiaaliin ja saada siten materiaaliominaisuuksiltaan optimaalisia tuotteita rakennusalan käyttöön. Hankkeen rahoitus on 4,8 miljoonaa Tanskan kruunua, ja sitä johtaa Innovation Center Iceland. Suomen osuus hankkeesta on 1,4 miljoonaa Tanskan kruunua.”Crusmid-3D”-hanke saa 1,9 miljoonaa Tanskan kruunua tutkimukseen, jossa kehitetään edistyksellisiä kolmiulotteisia geologisia ja geofysikaalisia malleja. Mallien avulla on tarkoitus selvittää nykyistä paremmin Grönlannin tiettyjen alueiden malmipotentiaalia. Hanketta johtaa Geological Survey of Denmark and Greenland.”Platprobe”-hankkeessa tutkitaan mineralisaatiotyyppiä, joka sisältää nikkeliä, kuparia ja platinaa. Hanketta johtaa Norjan teknillis-luonnontieteellinen yliopisto, ja se keskittyy kyseisen mineralisaatiotyypin muodostumiseen. Tutkimuskohteena olevalla malmityypillä on tulevaisuudessa merkittävä potentiaali Pohjoismaiden arktisilla alueilla. Hankkeen rahoitus on kaksi miljoonaa Tanskan kruunua. Suomen osuus hankkeesta on 72 000 Tanskan kruunua.

Tutkimusrahoitus tulee NordMiniltä, joka on kestävän kaivannaisteollisuuden pohjoismainen asiantuntijaverkosto ja toimii alan nykyisen ja tulevan pohjoismaisen yhteistyön perustana. NordMinin tehtävänä on kehittää ja esitellä entistä kestävämpää ja maailman huippua edustavaa kaivannaisteollisuutta. Näin pyritään edistämään vihreää kasvua Pohjoismaissa ja Euroopassa.NordMiniä rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto vuosina 2014–2016, ja toimintaa hallinnoi Ruotsin Luulajan teknillinen yliopisto.Lisätietoja: Maija Uusisuo, työ- ja elinkeinoministeriö, Puh. +358 29 5060222, s-posti: maija.uusisuo@tem.fiSabine Mayer, NordMinin projektipäällikkö, puh. +46 920 492 428, s-posti: sabine.mayer@ltu.se