Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Koncernbidrag över gränserna i Norden

Bolag med hemvist i Finland, Norge eller Sverige som etablerar dotterbolag i andra EES-länder kan som utgångspunkt inte ge avdragsgilla koncernbidrag till det utländska dotterbolaget för att täcka förlust.

Informasjon

Serienummer
17-006
Berørte land
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Ja

Koncernbidrag består i korta drag av att moderbolaget i en koncern överför medel till ett dotterbolag som går med förlust för att täcka denna, och får ett skattemässigt avdrag för utgiften medan det mottagande dotterbolaget betalar skatt på beloppet. Koncernbidrag godkänns inom landgränserna av alla de ovan nämnda länderna, så länge en rad krav om bland annat ägarskap är uppfyllda. En av orsakerna till att en del länder har nationella begränsningar om avdragsgilla koncernbidrag över landgränser är bland annat att man vill begränsa skatteflykt till lågskatteländer, och på det sättet skydda sin skattebas. Inom EU har medlemstaterna valt olika modeller, och bland annat Danmark tillämpar ett helt annat system som i en viss utsträckning tillåter skatteneutral gränsöverskridande resultatutjämning. Nationella förbud mot koncernbidrag över landgränserna räknas av EU-domstolen som varande en inskränkning av etableringsfriheten, men Domstolen har dock blåstämplat dylika regler så länge en rad krav är uppfyllda, se bland fallet Oy Esab (C-231/05) mot Finland. 

Finland meddelar oktober 2022 att: 

Enligt en finländsk lagförändring, som trädde i kraft den 1 januari 2021 (RP 185/2020) är det möjligt att dra av de slutliga förlusterna av koncernbidraget, ifall det är fråga om ett dotterbolag som etablerats inom EES. I andra fall är avdrag inte möjliga. Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda koncernbidragens syfte och beskattning, inklusive gränshinder. Gruppen avslöt sitt arbete den 31 december 2021 och gjorde inga förändringar angående koncernbidrag. Arbetsgruppens mandat förlängdes ej. Det finns inga aktuella planer att ändra finländsk lagstiftning angående koncernbidrag. Lagstiftningen fyller EU-rättens krav och sådana bestämmelser som skulle enbart beröra nordiska koncernbidrag kan inte fastställas på grund av regelverket som styr etableringsfriheten inom EU. Det anses inte heller vara ändamålsenligt att utvidga koncernbidragens geografiska tillämpningsområde så att det skulle omfatta hela EU samt EES.

I Norge er det med virkning fra inntektsåret 2021 lovfestet at norske morselskap på nærmere angitte vilkår kan kreve fradrag for konsernbidrag som ytes til dekning av et «endelig underskudd» i et utenlandsk datterselskap innenfor EØS. Problematikken er dermed ikke lenger aktuell i Norge. 

Sist gransket av
Finansministeriet FI 06.10.2022 / Finansdepartementet NO 29.09.2022 / Finansdepartementet SE 26.08.2022
Contact information