Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Nordiska forskningspengar kan leda till minskad vattenanvändning inom gruvindustrin

02.04.14 | Nyhet
Kiruna gruva
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
PRESSMEDDELANDE. Drygt 15 miljoner danska kronor har nu fördelats till nordisk forskning kring framtida hållbar gruvdrift och metallindustri. Av dessa kommer fem miljoner danska kronor att gå till finska deltagare för forskning inom fyra olika forskningsprojekt.

Projektet ”Wascius” ska forska kring hållbar användning av vatten inom gruv- och anrikningsprocessen. Forskningsprojektet ska också se på möjligheterna av återvinning av vatten samt användningen av slutna kretslopp för vattenanvändning. En annan del som också omfattas av projektet är att se vilka förutsättningarna är att minska förbrukningen av vattenanvändningen inom gruv- och anrikningsprocessen. Projektet finansieras med fem miljoner danska kronor och leds av Technical Research Center of Finland. Finlands del i projektet uppgår till 3,2 miljoner danska kronor. - Gruvindustrins användning av vatten, återanvändning av processvattnet och slutna kretslopp är centrala frågor när man talar om hållbar gruvindustri, säger överdirektör Petri Peltonen, vid Arbets- och Näringsministeriet i Finland.

- NordMin kopplar samman kraften från de nordiska ländernas forskare och branschaktörer, vilket gör att man når resultat som både har betydelse för de förutsättningar, på vilka gruvindustrin verkar, och för miljön. På så sätt påverkas acceptansen för hela branschen. Det nordiska samarbetet i NordMin främjar på ett mångsidigt sätt kunnandet och nätverken i gruvbranschen och stärker den nordiska gruvsektorns konkurrensförmåga på de internationella marknaderna, säger Petri Peltonen.

Övriga nordiska forskningsprojekt som har fått finansiering

Projektet ”Search” syftar till att utveckla ”best practice” för en könsjämlik nordisk gruvindustri. Forskningsprojektet kommer också att kartlägga dagens situation och utifrån forskningsresultatet föreslå åtgärder för att förbättra könsbalansen inom gruvindustrin.  Forskningsprojektet “Search ” finansieras med 1,8 miljoner danska kronor och leds av Luleå tekniska universitet. Finlands del i projektet uppgår till 249 000 danska kronor.”Greenbas” som handlar om att få igång och optimera brytning av den vulkaniska bergarten basalt för framställning av basaltfibrer vars slutanvändning är som fyllmedel i betong och polymerer. I projektet kommer man också att studera möjligheterna att blanda basaltiska råvaror med annat material för att i framtiden kunna uppnå optimala materialegenskaper som bland annat kan användas i framtidens byggnader. Projektet, finansieras med 4,8 miljoner danska kronor och leds av Innovation Center Iceland. Finlands del i projektet är 1,4 miljoner danska kronor.Projektet ”Crusmid-3D” som leds av De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som får 1,9 miljoner danska kronor för att bedriva forskning för att utveckla sofistikerade geofysiska och geologiska tre- dimensionella modeller som kan ge en tydligare bild av malmpotentialen i vissa områden på Grönland.Projektet ”Platprobe” studerar en mineraliseringstyp som innehåller metallerna nickel, koppar och platina. Forskningsprojektet som leds av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Univerisitet ska forska på hur denna mineraliseringstyp bildas. Denna malmtyp har i framtiden en stor potential i de arktiska regionerna i de nordiska länderna. Projektet finansieras med 2 miljoner danska kronor. Finlands del i projektet är 72 000 danska kronor. Forskningspengarna fördelas av Nordmin som är ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv-och mineralindustri och som ska fungera som en plattform för befintligt och framtida nordiskt samarbete inom området. Uppdraget är att utveckla och presentera en allt mer hållbar nordisk, världsledande gruv-och mineralindustri med syfte att bidra till en grön tillväxt i Norden och Europa.Nordmin finansieras av Nordiska ministerrådet under 2014-2016 och administreras av Luleå tekniska universitet i Sverige.

För ytterligare information kontakta

Maija Uusisuo, Arbets- och Näringsministeriet tel. +358 29 5060222, e-post: maija.uusisuo@tem.fiSabine Mayer, projektledare Nordmin, tel. +46 920-49 24 28, e-post: sabine.mayer@ltu.se,