Dansk statsborgerskap

Dansk flagg
Photographer
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Her kan du lese om reglene for bli dansk statsborger og om de danske reglene for dobbelt statsborgerskap.

Dansk statsborgerskap ved fødselen

Statsborgerskapet et barn får ved fødselen, er bestemt av foreldrenes statsborgerskap og av hvilken lov om dansk statsborgerskap (infødsret) som gjelder ved fødselstidspunktet.

For barn født 1. juli 2014 eller senere, gjelder at barnet automatisk blir dansk statsborger hvis moren, faren eller medmoren er dansk statsborger. Dette gjelder uavhengig av hvor barnet er født, og uavhengig av om foreldrene er gift. Dette gjelder også adoptivbarn under 12 år som er adoptert ved en dansk adopsjonsbevilling, eller der barnet er adoptert ved en utenlandsk avgjørelse som anerkjennes etter adopsjonslovens § 28, 2.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du lese om reglene for dansk statsborgerskap ved fødselen. Her finner du også reglene for barn født før 1. juli 2014.

Hvis du er statsborger i et nordisk land og ønsker dansk statsborgerskap

Som statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige kan du bli dansk statsborger etter to forskjellige regelverk: ved melding (“erklæring”) eller ved naturalisering.

Dansk statsborgerskap ved melding: Hvis du er over 18 år og ikke har fått statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du under visse betingelser bli dansk statsborger ved å avgi melding til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det gjelder i situasjoner der du har blitt statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige ved fødsel, adopsjon eller dine foreldres inngåelse av ekteskap, men ikke hvis du har ervervet statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering (det vil si etter søknad eller ved opptak på lov). Dessuten kreves det for at du kan bli dansk statsborger ved melding at du:

 • har fylt 18 år
 • for tiden har bopel i Danmark og har hatt bopel i Danmark de siste 7 årene, og
 • ikke i løpet av denne tiden er idømt frihetsstraff eller foranstaltning som kan sidestilles med frihetsstraff

Du kan lese mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets side om statsborgerskap ved melding.

Dansk statsborgerskap ved naturalisering

Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å avgi melding om dansk statsborgerskap, kan du som nordisk statsborger søke om dansk statsborgerskap ved naturalisering. Søknaden om dansk statsborgerskap behandles i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du oppfyller betingelsene for å få dansk statsborgerskap, opptas du via “lovforslag om infødsrets meddelelse”, som deretter behandles av Folketinget.

Du må oppfylle følgende betingelser for å bli opptatt på “lovforslag om indfødsrets meddelelse” som nordisk statsborger. Betingelsene er utdypet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og i Cirkulæreskrivelse nr. 9461 av 17. juni 2021:

 • Du må avgi en erklæring om troskap og lojalitet.
 • Du må ha bopel i Danmark og ha hatt uavbrutt opphold i Danmark i 2 år.
 • Du kan ikke være siktet for en lovovertredelse og ikke være straffet.
 • Du kan ikke ha utestående gjeld til det offentlige.
 • Du kan ikke ha mottatt hjelp etter lov om aktiv sosialpolitikk eller integrasjonsloven i løpet av de siste 2 årene. Du kan heller ikke ha mottatt hjelp etter lov om aktiv sosialpolitikk eller integrasjonsloven i en periode på sammenlagt mer enn 4 måneder i løpet av de siste 5 årene.
 • Du må ha vært i ordinær fulltidsbeskjeftigelse i minst 3 år og 6 måneder eller ha utøvd selvstendig næringsvirksomhet i et omfang som svarer til dette, i løpet av de siste 4 årene.
 • Du må dokumentere danskkunnskaper med bevis for en av flere nærmere angitte prøver. Svensk- og norsktalende søkere kan dokumentere danskkunnskaper med bevis for bestått avgangseksamen fra svensk- eller norskspråklig grunnskole.
 • Du må dokumentere kjennskap til danske samfunnsforhold, dansk kultur og historie via en særskilt statsborgerskapsprøve (indfødsretsprøve). Svensk- og norsktalende søkere som har bevis for bestått avgangseksamen fra svensk- eller norskspråklig grunnskole, er fritatt for prøven.
 • Du må delta i en kommunal grunnlovsseremoni.

Hvis du ønsker dansk statsborgerskap og ikke er statsborger i et nordisk land

Hvis du ønsker å bli dansk statsborger og ikke er statsborger i et nordisk land, kan du lese om betingelsene for å bli dansk statsborger på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Dobbelt statsborgerskap

Det er tillatt for danske statsborgere å beholde sitt danske statsborgerskap hvis de etter søknad eller melding blir statsborger i andre land etter 1. september 2015.

Tilsvarende kan utenlandske statsborgere beholde sine statsborgerskap hvis de blir statsborgere i Danmark.

Du må imidlertid være oppmerksom på at noen land utenfor Norden krever at du frasier deg dine statsborgerskap for at du kan oppnå statsborgerskap der.

Hvis du er født i utlandet og er statsborger i Danmark og minst ett annet land

Hvis du er født i utlandet og aldri har bodd i Danmark og heller ikke har oppholdt deg i Danmark under forhold som tyder på samhørighet med Danmark, mister du det danske statsborgerskapet når du fyller 22 år, med mindre du dermed blir statsløs.

Hvis du ikke har bevart det danske statsborgerskapet gjennom bopel eller opphold, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet ut fra en samlet konkret vurdering gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet. Ministeriet har imidlertid ikke mulighet for å gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet, hvis du søker om det etter at du har fylt 22.

Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler derfor at du søker om å beholde det danske statsborgerskapet før  du fyller 22 år.

Du kan lese nærmere betingelser og se hvordan du søker, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Få tilbake dansk statsborgerskap

Hvis du tidligere har vært dansk statsborger, kan du under visse betingelser få tilbake ditt danske statsborgerskap. Som hovedregel må du oppfylle noen betingelser om bosted. Særskilte regler gjelder hvis du har vært statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige siden du mistet det danske statsborgerskapet. Du kan lese om mulighetene for å få tilbake ditt danske statsborgerskap hvis du oppfyller bostedsbetingelsene, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke oppfyller kravet til bosted, kan du likevel ha mulighet for å få tilbake det danske statsborgerskapet ditt. Det krever at du har mistet det danske statsborgerskapet i forbindelse med at du ble statsborger i et annet land, og at du ikke har blitt idømt en ubetinget frihetsstraff siden du mistet det danske statsborgerskapet. Dette er en overgangsordning som gjelder fra 1. juli 2021 til 30. juni 2026. Du kan lese mer om betingelsene i overgangsordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Nærmere informasjon

All informasjon om dansk statsborgerskap kan du finne på dansk på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Nærmere informasjon på engelsk kan du finne på lifeindenmark.dk.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.