Dansk statsborgerskap

Dansk flagg
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Her kan du lese om reglene for å bli dansk statsborger og om de danske reglene for dobbelt statsborgerskap.

Statsborgerskap ved fødselen

Statsborgerskapet et barn får ved fødselen, bestemmes ut fra foreldrenes statsborgerskap og av hvilken lov om dansk statsborgerskap (infødsret) som gjelder ved fødselstidspunktet.

For barn født 1. juli 2014 eller senere, gjelder at barnet automatisk blir dansk statsborger hvis moren, faren eller medmoren er dansk statsborger. Dette gjelder uavhengig av hvor barnet er født, og uavhengig av om foreldrene er gift. Dette gjelder også adoptivbarn under 12 år.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets nettsider kan du lese om reglene for dansk statsborgerskap ved fødselen. Her finner du også reglene for barn født før 1. juli 2014.

  Hvis du er nordisk statsborger og ønsker å bli dansk statsborger

  Som statsborger i et nordisk land kan du bli dansk statsborger etter to forskjellige regelverk: ved melding (“erklæring”) eller ved naturalisering.

  Statsborgerskap ved melding: Hvis du er over 18 og ikke har fått statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering

  Hvis du er nordisk statsborger, kan du under visse betingelser bli dansk statsborger ved å avgi melding til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Hvis du ikke har oppnådd statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering (altså etter å ha søkt om statsborgerskap), kan du bli dansk statsborger ved melding hvis du:

  • har fylt 18 år,
  • for tiden har bopel i Danmark og har hatt bopel i Danmark de siste 7 årene, og
  • ikke i løpet av denne tiden har vært idømt frihetsstraff eller foranstaltning som kan sidestilles med frihetsstraff.

  Du kan lese mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets sider om statsborgerskap ved melding.

  Statsborgerskap ved naturalisering

  Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å avgi melding om dansk statsborgerskap, kan du som nordisk statsborger søke om dansk statsborgerskap ved naturalisering. Søknaden om dansk statsborgerskap behandles i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du oppfyller betingelsene for å få dansk statsborgerskap, opptas du via et “lovforslag om infødsrets meddelelse”, som deretter behandles av Folketinget.

  Du må oppfylle følgende betingelser. Betingelsene er utdypet på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og i Cirkulæreskrivelse nr. 9461 av 17. juni 2021.

  • Du må avgi en erklæring om troskap og lojalitet.
  • Du må ha bopel i Danmark og ha hatt uavbrutt opphold i Danmark i 2 år.
  • Du kan ikke være siktet for en lovovertredelse og ikke være straffet.
  • Du kan ikke ha utestående gjeld til det offentlige.
  • Du må være selvforsørget.  
  • Du må ha vært i ordinær fulltidsbeskjeftigelse eller ha drevet  selvstendig næringsvirksomhet i en viss periode.
  • Du må dokumentere danskkunnskaper med bevis for en av flere nærmere angitte prøver. Svensk- og norsktalende søkere kan dokumentere danskkunnskaper med bevis for bestått avgangseksamen fra svensk- eller norskspråklig grunnskole.
  • Du må dokumentere kjennskap til danske samfunnsforhold, dansk kultur og historie via en særskilt statsborgerskapsprøve (indfødsretsprøve). Svensk- og norsktalende søkere som har bevis for bestått avgangseksamen fra svensk- eller norskspråklig grunnskole, er fritatt for prøven.
  • Du må delta i en kommunal grunnlovsseremoni.

  Hvis du ønsker dansk statsborgerskap og ikke er statsborger i et nordisk land

  Hvis du ønsker å bli dansk statsborger og ikke er statsborger i et nordisk land, kan du lese om betingelsene for å bli dansk statsborger på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

   Dobbelt statsborgerskap

   Danske statsborgere kan beholde sitt danske statsborgerskap hvis de etter søknad eller melding blir statsborgere i andre land. 

   Tilsvarende kan utenlandske statsborgere beholde sine statsborgerskap hvis de blir statsborgere i Danmark.

   Du må imidlertid være oppmerksom på at noen land utenfor Norden krever at du frasier deg dine statsborgerskap for at du kan oppnå statsborgerskap der.

    Hvis du er født i utlandet og er statsborger i Danmark og minst ett annet land

    Hvis du er født i utlandet og aldri har bodd i Danmark og heller ikke har oppholdt deg i Danmark under forhold som tyder på samhørighet med Danmark, mister du det danske statsborgerskapet når du fyller 22, med mindre du dermed blir statsløs.

    Hvis du ikke har bevart det danske statsborgerskapet gjennom bopel eller opphold, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet ut fra en samlet konkret vurdering gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet. Ministeriet har imidlertid ikke mulighet for å gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet, hvis du søker om det etter at du har fylt 22.

    Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler derfor at du søker om å beholde det danske statsborgerskapet før  du fyller 22 år.

    Du kan lese nærmere betingelser og se hvordan du søker, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

    Få tilbake dansk statsborgerskap

    Hvis du tidligere har vært dansk statsborger, kan du under visse betingelser få tilbake ditt danske statsborgerskap. Som hovedregel må du oppfylle noen betingelser om bosted. Særskilte regler gjelder hvis du har vært statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige siden du mistet det danske statsborgerskapet. Du kan lese om mulighetene for å få tilbake dansk statsborgerskap hvis du oppfyller bostedsbetingelsene, på Udlændinge- og Integrationsministeriets nettsider.

    Hvis du ikke oppfyller kravene til bosted, kan du likevel ha mulighet for å få tilbake det danske statsborgerskapet. Det krever at du har mistet det danske statsborgerskapet i forbindelse med at du ble statsborger i et annet land, og at du ikke har blitt idømt en ubetinget frihetsstraff siden du mistet det danske statsborgerskapet. Dette er en overgangsordning som gjelder fra 1. juli 2021 til 30. juni 2026. Du kan lese mer om betingelsene i overgangsordningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets nettsider. 

    Spør Info Norden

    Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.