Dansk statsborgerskap

Dansk flagg
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Her kan du lese om reglene for å bli dansk statsborger og om de danske reglene for dobbelt statsborgerskap.

Statsborgerskap ved fødselen

Statsborgerskapet et barn får ved fødselen, bestemmes ut fra foreldrenes statsborgerskap og av hvilken lov om dansk statsborgerskap (infødsret) som gjelder ved fødselstidspunktet.

For barn født 1. juli 2014 eller senere, gjelder at barnet automatisk blir dansk statsborger hvis moren, faren eller medmoren er dansk statsborger. Dette gjelder uavhengig av hvor barnet er født, og uavhengig av om foreldrene er gift. Dette gjelder også adoptivbarn under 12 år.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets nettsider kan du lese om reglene for dansk statsborgerskap ved fødselen. Her finner du også reglene for barn født før 1. juli 2014.

  Hvis du er nordisk statsborger og ønsker å bli dansk statsborger

  Som statsborger i et nordisk land kan du bli dansk statsborger etter to forskjellige regelverk: ved melding (“erklæring”) eller ved naturalisering.

  Statsborgerskap ved melding (“erklæring”): Du er mellom 18 og 23

  Hvis du er nordisk statsborger, kan du under visse betingelser bli dansk statsborger ved å avgi melding til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Hvis du er mellom 18 og 23 år, må du for å bli dansk statsborger ved melding:

  • bo i Danmark 
  • være ustraffet
  • ikke være siktet for en straffelovsovertredelse og ikke være idømt foranstaltninger etter straffelovens kapittel 9, og
  • for tiden ha bopel i Danmark og ha hatt bopel i Danmark i sammenlagt minst 10 år, hvorav minimum 5 år i løpet av de siste 6 årene. Du kan regne perioder hvor du har bodd i andre nordiske land, inn i de 10 årene hvis de ligger mer enn 5 år tilbake i tid fra tidspunktet da du avleverer meldingen. Du kan bare regne inn den tiden du har bodd i andre nordiske land før du fylte 16 år.

  Du kan lese mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets sider om statsborgerskap ved melding.

  Statsborgerskap ved melding: Du er over 18 og har ikke fått nordisk statsborgerskap ved naturalisering

  Hvis du er nordisk statsborger, kan du under visse betingelser bli dansk statsborger ved å avgi melding til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Hvis du ikke har oppnådd statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering (altså etter å ha søkt om statsborgerskap), kan du bli dansk statsborger ved melding hvis du:

  • har fylt 18 år,
  • for tiden har bopel i Danmark og har hatt bopel i Danmark de siste 7 årene, og
  • ikke i løpet av denne tiden har vært idømt frihetsstraff eller foranstaltning som kan sidestilles med frihetsstraff.

  Du kan lese mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets sider om statsborgerskap ved melding.

  Statsborgerskap ved naturalisering

  Hvis du ikke oppfyller betingelsene for å avgi melding om dansk statsborgerskap, kan du som nordisk statsborger søke om dansk statsborgerskap ved naturalisering. Søknaden om dansk statsborgerskap behandles i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du oppfyller betingelsene for å få dansk statsborgerskap, opptas du via et “lovforslag om infødsrets meddelelse”, som deretter behandles av Folketinget.

  Du må oppfylle følgende betingelser:

  • Du må avgi en erklæring om troskap og lojalitet.
  • Du må ha bopel i Danmark og ha hatt uavbrutt opphold i Danmark i 2 år.
  • Du må ikke være siktet for en lovovertredelse og ikke være straffet, som anført i retningslinjene
  • Du må ikke ha utestående gjeld til det offentlige.
  • Du må være selvforsørget. Det betyr blant annet at du ikke kan ha mottatt hjelp etter lov om aktiv sosialpolitikk eller integreringsloven innenfor de seneste to årene, eller i en periode på totalt mer enn fire måneder i løpet av de siste fem årene før du blir opptatt via et “lovforslag om indfødsrets meddelelse”.
  • Du må dokumentere danskkunnskaper med vitnemål for én av flere nærmere angitte prøver (svenske og norske statsborgere kan blant annet dokumentere danskkunnskaper med bestått avgangsprøve fra en svensk- eller norskspråklig grunnskole).
  • Du må dokumentere kjennskap til danske samfunnsforhold, dansk kultur og historie via en særskilt statsborgerskapsprøve (indfødsretsprøve). Svensk- og norsktalende søkere som har bevis for bestått avgangseksamen fra svensk- eller norskspråklig grunnskole, er fritatt for prøven.
  • Du må delta i en kommunal grunnlovsseremoni.

  Du kan lese mer på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og i Cirkulæreskrivelse nr. 9779 av 14. september 2018 om naturalisering.

  Hvis du ønsker dansk statsborgerskap og ikke er statsborger i et nordisk land

  Hvis du ønsker å bli dansk statsborger og ikke er statsborger i et nordisk land, kan du lese om betingelsene for å bli dansk statsborger på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

   Dobbelt statsborgerskap

   Danske statsborgere kan beholde sitt danske statsborgerskap hvis de etter søknad eller melding blir statsborgere i andre land. 

   Tilsvarende kan utenlandske statsborgere beholde sine statsborgerskap hvis de blir statsborgere i Danmark.

   Du må imidlertid være oppmerksom på at noen land utenfor Norden krever at du frasier deg dine statsborgerskap for at du kan oppnå statsborgerskap der.

    Hvis du er født i utlandet og er statsborger i Danmark og minst ett annet land

    Hvis du er født i utlandet og aldri har bodd i Danmark og heller ikke har oppholdt deg i Danmark under forhold som tyder på samhørighet med Danmark, mister du det danske statsborgerskapet når du fyller 22, med mindre du dermed blir statsløs.

    Hvis du ikke har bevart det danske statsborgerskapet gjennom bopel eller opphold, kan Udlændinge- og Integrationsministeriet ut fra en samlet konkret vurdering gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet. Ministeriet har imidlertid ikke mulighet for å gi dispensasjon til at du kan beholde det danske statsborgerskapet, hvis du søker om det etter at du har fylt 22.

    Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler derfor at du søker om å beholde det danske statsborgerskapet før  du fyller 22 år.

    Du kan lese nærmere betingelser og se hvordan du søker, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

    Færøyene og Grønland

    Vær oppmerksom på at reglene om dobbelt statsborgerskap ennå ikke har trådt i kraft for Færøyene og Grønland. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Rigsombudsmanden.

    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.