Om Nordisk Råds Præsidium

Nordisk råds presidentskap 2024

Nordisk råds presidentskap 2024

Photographer
Stine Østby/Norden.org
Nordisk Råds politiske ledelse, Præsidiet, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.

Nordisk Råds Præsidium er det højeste besluttende organ mellem de årlige møder, sessionerne, og har beføjelser til at træffe beslutninger på rådets vegne. Præsidiet leder og koordinerer arbejdet mellem rådets forskellige organer, har ansvaret for overordnede politiske og administrative spørgsmål, udarbejder virksomhedsplaner og budgetter og varetager overordnede udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Præsidiet kan have underudvalg eller arbejdsgrupper, observatører og rapportører til afgrænsede opgaver i en vis periode. Et eksempel på dette er Budgetgruppen som er i dialog med ministerrådet om det nordiske budget.

Møderne i Præsidiet er ikke offentlige, men Præsidiet kan afholde høringer for at få eksperthjælp i forhold til et samarbejdsspørgsmål eller arrangere seminarer for at skabe opmærksomhed eller deltage i debatten om en given nordisk problemstilling hvortil både eksperter og gæster kan inviteres.

Nationale og internationale kontakter

Præsidiet har også ansvaret for koordineringen af kontakten med de nationale parlamenter og med andre regionale og internationale organisationer. Præsidiet har et særligt tæt samarbejde med det tilsvarende organ i Baltisk Forsamling, som er det parlamentariske samarbejdsorgan i Estland, Letland og Litauen.

Alle lande og partigrupper bør være med

Præsidiet består af 11 medlemmer samt en præsident og en vicepræsident. Alle lande og partigrupper bør være repræsenteret. Disse vælges på den ordinære session om efteråret og sidder ét kalenderår ad gangen. Præsidenten og vicepræsidenten kommer fra det land som næste gang er værtsland for den ordinære session i det år hvor de er valgt til at udøve præsidentskabet.

Et forslag som stilles af et medlem eller en gruppe af medlemmer henvises til et af udvalgene eller til Præsidiet med henblik på behandling. Præsidiet kan vælge at indsende forslaget til udtalelse hos forskellige instanser i de forskellige lande eller på anden vis fremskaffe fakta for eller imod forslaget.

Præsidiet kan tage beslutninger på vegne af sessionen

Præsidiets forslag i form af en såkaldt betænkning sendes til sessionen med henblik på en afgørelse om hvad man skal anbefale de nordiske regeringer eller Nordisk Ministerråd at gøre i forhold til forslaget. I visse tilfælde kan Præsidiet tage beslutninger på vegne af sessionen. Det kan for eksempel dreje sig om en sag som Præsidiet vil aktualisere så hurtigt som muligt.