Om Nordisk råds presidentskap

Nordisk råds presidentskap 2024

Nordisk råds presidentskap 2024

Fotograf
Stine Østby/Norden.org
Nordisk råds politiske ledelse, presidentskapet, har ansvaret for overordnede politiske spørsmål, planlegging og budsjett, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.

Nordisk råds presidium er det høyeste besluttende organet mellom de årlige møtene, sesjonene, og har myndighet til å fatte beslutninger på rådets vegne. Presidiet leder og samordner arbeidet mellom rådets forskjellige organer, har ansvar for overordnede politiske og administrative spørsmål, utarbeider virksomhetsplan og budsjett, samt tar ansvar for overordnede utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Presidiet kan ha underutvalg eller arbeidsgrupper, observatører og rapportører for avgrensede oppgaver i en bestemt tidsperiode. En slik er f.eks. Budsjettgruppen som fører dialog med Ministerrådet om det nordiske budsjettet.

Presidiemøtene er ikke offentlige, men presidiet kan holde utspørringer for å søke eksperthjelp i et samarbeidsspørsmål eller arrangere seminarer for å vekke opinionen eller delta i debatten om en nordisk problemstilling som det kan innbys både sakkyndige og gjester til.

Nasjonale og internasjonale kontakter

Presidiet er også ansvarlig for samordning av kontakter med nasjonale parlamenter og andre regionale og internasjonale organisasjoner. Presidiet har et spesielt tett samarbeid med tilsvarende organer i Baltisk forsamling, det parlamentariske samarbeidsorganet i Estland, Latvia og Litauen.

Alle land og partigrupperinger bør være med

Presidiet består av 11 medlemmer, samt en president og visepresident. Alle land og partigrupper bør være representert. Disse velges på den  ordinære sesjonen om høsten og sitter i ett kalenderår. Presidenten og visepresidenten kommer fra det landet som står for tur til å være vertsnasjon for den ordinære sesjonen i det året de er valgt til å utøve presidentskapet.

Et forslag som leveres inn av et medlem eller en gruppe medlemmer henvises til ett av utvalgene eller til presidentskapet for behandling. Presidiet kan velge å sende forslaget til høring hos ulike instanser i de forskjellige landene eller på annet vis fremskaffe underlag til støtte for eller mot forslaget.

Presidiet kan fatte beslutninger på sesjonens vegne

Presidiets forslag, i form av en såkalt betenkning, går til sesjonen, hvor det besluttes hva en skal anbefale de nordiske regjeringene Nordisk ministerråd å gjøre i forbindelse med forslaget. I enkelte tilfeller kan presidiet fatte beslutninger på vegne av sesjonen. Det kan for eksempel handle om en sak som presidiet vil aktualisere så raskt som mulig.