Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland
Hvilke betingelser må du oppfylle for å jobbe på Grønland? Visse yrker krever en særskilt tillatelse, også om du er statsborger i et nordisk land.

Nordiske statsborgere kan fritt bosette seg og jobbe på Grønland. Visse yrker krever imidlertid en særskilt tillatelse, også om du er statsborger i et nordiske land. Statsborgere fra land utenfor Norden må ha arbeids- og oppholdstillatelse for å bo og jobbe på Grønland. Grønland er del av det danske riksfellesskapet med en høy grad av selvstyre. Men da utlendingsområdet på Grønland ikke er lokalt styrt, er det Danmark som administrerer hvem som kan komme til og jobbe på Grønland.

Finn nærmere opplysninger om arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland på:

Ytterligere veiledning

Politiet på Grønland kan veilede om utlendingsloven og opplyse om visumregler. Den danske Udlændingestyrelsen kan veilede om oppholds- og arbeidstillatelser for tredjelandsborgere samt familie- og ektefellegjenforening og tidsubegrenset opphold.

Grønlands kommuner kan veilede om kommunale tillatelser.

Kontaktopplysninger til grønlandske kommuner:

Statsborgere i nordiske land

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Grønland for å bo og jobbe der. Det kreves imidlertid en kommunal tillatelse hvis du vil jobbe innenfor bestemte yrker (se neste avsnitt).

Kommunal tillatelse til å jobbe innenfor visse yrker

Hvis en bedrift ønsker å ansette en utlending innenfor en av følgende faggrupper, må virksomheten ha en kommunal tillatelse på bakgrunn av Landstingslov nr. 27 av 30. okt. 1992 om regulering av tilgangen på arbeidskraft på Grønland. Dette gjelder også danske statsborgere som ikke er født eller oppvokst på Grønland, og øvrige nordiske statsborgere:

 • Håndverksfag
 • Som sosialpedagog
 • Som sosialrådgiver
 • Stillinger som krever høyere sjøfartsutdanning
 • Som ufaglært
Slik gis den kommunale tillatelsen

Bedriften som ønsker å ansette en person, må først forsøke å rekruttere grønlandsk arbeidskraft. Deretter må bedriften rette en henvendelse til kommunen, som skal forsøke å finne arbeidskraften et annet sted på Grønland.

Lykkes ikke det, må bedriften ha skriftlig tillatelse fra kommunen til å hente en arbeidstaker utenfra. En tillatelse kan bare gjelde én ansettelse på én spesifikk arbeidsplass.

Hvis kommunen ikke reagerer på bedriftens søknad om en kommunal tillatelse i løpet av 14 dager, har bedriften automatisk rett til å hente arbeidskraft utenfra.

Kontaktopplysninger til grønlandske kommuner:

Statsborgere fra verden ellers

Ikke-nordiske EU-borgere og statsborgere fra resten av verden har ikke fri adgang til Grønland. De er såkalte "tredjelandsborgere".

Arbeids- og oppholdstillatelse

Hvis du er statsborger i et tredjeland må du, i tillegg til en eventuell kommunal tillatelse, også ha arbeids- og oppholdstillatelse fra Danmark, og eventuelt også visum til Grønland. Du må selv søke om arbeids- og oppholdstillatelse hos Udlændingestyrelsen i Danmark. Det er gratis å søke om arbeids- og oppholdstillatelse.

Arbeidsgiveren kan godt hjelpe deg med søknaden. Det er bare du som får beskjed om vedtaket.

Søknadsprosedyren tar omtrent tre måneder, og hvis svaret er positivt, kan du ansettes. Du kan ikke begynne å jobbe før du har fått arbeids- og oppholdstillatelsen.

En arbeids- og oppholdstillatelse er enten et brev eller et stamkort (et plastkort som ser ut som et kredittkort). Du må alltid ha tillatelsen på deg. En arbeidstillatelse gjelder alltid for en spesifikk jobb i en bestemt bedrift og høyst ett år. Hvis du vil bytte stilling eller arbeidsplass, må du søke om en ny tillatelse før du kan begynne i den nye jobben.

Opphold på under tre måneder

Hvis du er tredjelandsborger, kan du jobbe på Grønland en periode på høyst tre måneder hvis du er omfattet av ”montørregelen”. Den gjelder hvis du:

 • jobber som spesialist på et råstoffprosjekt som har et lisensnummer
 • skal montere eller reparere et teknisk anlegg, en maskin eller et IT-system
 • er kunstner, forsker eller foredragsholder
 • er ansatt som skuespiller, fotograf eller filminstruktør på en filmproduksjon
 • er representant eller selger på forretningsreise
 • er ansatt hos en utlending som oppholder seg på Grønland på besøk

Hvis du er omfattet av "montørregelen", trenger du altså verken kommunal tillatelse eller arbeids- og oppholdstillatelse for å jobbe på Grønland.

Ektefelle- og familiegjenforening og tidsubegrenset opphold

Hvis du er ektefelle til en dansk eller nordisk statsborger og du selv er statsborger i et tredjeland, må du for å bo eller jobbe på Grønland søke om ektefelle- eller familiegjenforening eller arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland og eventuelt også ha kommunal tillatelse. Det gjelder uansett hvor lenge du har bodd i Danmark, med mindre du har særlig tilknytning til Grønland, dvs. har hatt fast bolig på Grønland i 7 år i løpet av de siste 10 årene, eller er gift med eller kan dokumentere minst 1 års samliv med hjemmehørende grønlender.

Hvis du har fått ektefelle- eller familiegjenforening på Grønland, kan du fritt jobbe på Grønland.

Hvis du har fått tidsubegrenset opphold (permanent oppholdstillatelse) på Grønland, kan du fritt jobbe på Grønland.

Du kan søke om ektefelle- og familiegjenforening hos

Forlengelser

Hvis du ønsker at arbeids- og oppholdstillatelsen skal forlenges, må du søke hos Udlændingestyrelsen. Søknaden må være levert til Udlændingestyrelsen i Danmark før den opprinnelige arbeidstillatelsen utløper, for at du skal kunne fortsette i jobben mens du venter på svar.

Hvis borgere eller bedrifter vil klage

Både borgere og bedrifter har rett til å klage over svarene de får, og den kommunale medarbeideren er forpliktet til å veilede dem om hvordan de skal gjøre det.

Hvis du vil klage over et vedtak fattet i kommunen om en kommunal tillatelse, må du kontakte Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked i Grønlands selvstyre.

Hvis du vil klage over svaret fra Udlændingestyrelsen, må du kontakte Justitieministeriet i Danmark.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.