Autorisasjon og godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner i Sverige

Mand med gul hjelm ved stikkontakt
Fotograf
Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
Se hvordan du får anerkjent kvalifikasjonene dine og hvordan du søker om autorisasjon hvis du ønsker å jobbe i Sverige med en utenlandsk utdanning. Få også innblikk i eventuelle bransjeregler som gjelder i din sektor.

Sverige godkjenner utdanninger fra de andre nordiske landene. Hvis du har en utdanning fra et annet nordisk land, kan du derfor få den godkjent i Sverige når du søker opptak på en utdanning, ønsker å godskrive studieperiodene dine fra hjemlandet eller vil begynne å jobbe.

Visse yrker er imidlertid regulert i svensk lov. Et yrke er lovregulert når du må ha en spesifikk utdanning, bestå visse eksamener og/eller registrere deg hos en faglig organisasjon før du kan jobbe innenfor fagområdet. Hvis yrket ditt er lovregulert i Sverige, må du få yrkeskvalifikasjonene dine godkjent i Sverige før du kan begynne å jobbe.

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Sverige

Har du en utenlandsk utdanning og ønsker å jobbe eller studere i Sverige, kan det være nødvendig å få utdanningen godkjent.

Når må du få utdanningen din vurdert i Sverige?

Godkjenning av den utenlandske utdanningen din er typisk påkrevd hvis du planlegger å studere videre i Sverige eller vil forfølge en karriere innenfor et lovregulert yrke.

Alle personer som har rett til å jobbe i Sverige, har mulighet for å få vurdert sin avsluttede utenlandske utdanning og få en uttalelse. Det betyr at hvis du er borger i et EU/EØS-land eller har oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse, kan du få utdanningen din vurdert.

Hvem kan vurdere utdanningen din i Sverige?

Universitets- och högskolerådets (UHR) vurderer utenlandske videregående utdanninger, høyere yrkesutdanninger og og universitetsutdanninger. 

Du kan enten få utdanningen din vurdert via UHRs nettjeneste (bedömningstjänst), der du kan se hva utdanningen din svarer til i Sverige. Hvis du ikke finner utdanningen din i UHRs nettjeneste, eller hvis du vil ha en mer nøyaktig beskrivelse av utdanningen din, kan du søke om en uttalelse fra UHR. Uttalelsen er et gratis digitalt dokument. Dokumentet er ikke en svensk eksamen.

Du trenger ikke vente på en vurdering eller en uttalelse for å melde deg til universitetet, ettersom vurderingen av din utenlandske eksamen fra videregående skole utføres som en del av opptaksprosessen.

Du kan også bruke en vurdering eller en uttalelse når du for eksempel søker jobb. Det kan gjøre det lettere for arbeidsgiveren å forstå utdanningen din. Men det er den enkelte arbeidsgiveren som bestemmer om din kompetanse er den riktige for jobben.

Du har adgang til UHRs tjeneste på nettet.

Godkjenning i Sverige

I Sverige er det noen yrker som er lovregulerte. Det betyr at du må ha en spesifikk autorisasjon eller tillatelse fra relevante myndigheter for å jobbe innenfor disse områdene.

En autorisasjon er et bevis for retten til å utøve et bestemt yrke. Autorisering gis som garanti for at du har gjennomført riktig utdanningsnivå og har riktig kompetanse. 

Hvilke yrker er lovregulerte i Sverige?

Lovregulerte yrker i Sverige omfatter blant annet leger, sykepleiere, advokater, farmasøyter og tannleger. Dette betyr at du må oppfylle visse krav og få godkjenning fra relevante myndigheter før du kan praktisere i disse yrkene.

Hvordan søker du om autorisasjon i Sverige?

Prosessen for å oppnå autorisasjon kan variere avhengig av det enkelte yrket. Generelt skal du kontakte relevant myndighet eller yrkesorganisasjon i Sverige som administrerer autorisasjonen for det aktuelle yrket. De vil gi deg veiledning om søknadsprosessen og hvilke dokumenter som er nødvendige. De kan be deg om sertifiserte kopier for å bevise at dokumentene er ekte, eller autoriserte oversettelser av dokumenter som for eksempel kvalifikasjonsbeviser.

Sørg for å sende inn alle relevante dokumenter når du søker. Først når søknaden er komplett med alle relevante dokumenter, kan du få utdanningen din vurdert.

Det er ulike myndigheter som er ansvarlige for å vurdere utdanninger som fører til yrker som er regulerte i Sverige. For eksempel er Socialstyrelsen ansvarlig for lege- og sykepleierutdanninger, mens Skolverket har ansvaret for godkjenning av lærere.

Svenske bransjeregler

I tillegg til de lovregulerte yrkene finnes det bransjer i Sverige som har sine egne spesielle regler og krav. Slike spesifikke regler og krav kalles for bransjeregler.

Reglene gjelder for bestemte yrker eller sektorer i Sverige. Dette kan omfatte krav om videreutdanning, legitimasjon og sikkerhetsstandarder som er spesifikke for den aktuelle bransjen. Dette er spesielt utbredt innenfor bygge-, anleggs- og transportsektoren. 

Nordiske bedrifter og borgere skal kunne arbeide i andre nordiske land, men i noen tilfeller hemmer lov- og bransjereguleringer av yrker mobiliteten på de nordiske arbeidsmarkedene. Disse utfordringene krever som regel bransjespesifikke løsninger.

I mange tilfeller kan konsekvenser av hindringer avhjelpes ved å stille bedre informasjon til rådighet hos bransjeforeninger, fagforeninger og tjenester som Info Norden.

Info Norden har ikke en uttømmende liste over alle bransjeregler i Sverige, men hvis du er kjent med hindringer og utfordringer på dette området, er du velkommen til å kontakte Info Norden med så mange detaljer som mulig.

Sertifikat for byggarbeider i Sverige

Trenger jeg svennebrev hvis jeg vil jobbe i byggebransjen i Sverige?

Med enkelte unntak kan du jobbe i Sverige uten svennebrev innenfor fag som Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN) har ansvar for. Svennebrev er bare et krav for yrkesdykkere og noen maskinførere.

For øvrige yrkesgrupper er svennebrev imidlertid avgjørende for arbeidstakerens lønnsnivå. Med svennebrev plasseres man på et høyere lønnsnivå, mens arbeidstakere uten svennebrev plasseres på et lavere lønnsnivå.

Gjelder mitt svennebrev fra et annet nordisk land hvis jeg vil jobbe i byggebransjen i Sverige?

Hvis du har tatt utdanningen din i Norge, gjelder svennebrevet ditt i Sverige. Hvis du har tatt utdanningen din i et annet nordisk land, gjelder ikke svennebrevet automatisk. I stedet kan du søke om et godkjenningsbevis (erkännandeintyg) hos Byggbranschens Yrkesnämnd (BYN).

Hva kreves for å få godkjenningsbevis i Sverige?

Et svensk fagbevis oppnås ved å ta en svensk fagutdanning og jobbe 24, 30 eller 36 måneder i faget (lengden avhenger av faget). Du kan få et godkjenningsbevis hvis du har tilsvarende utdanning og yrkeserfaring fra et annet nordisk land. Du søker om godkjenningsbevis hos Byggbranschens Yrkesnämnd. Du må betale en avgift for å få et godkjenningsbevis og mottar det etter cirka en måned hvis kompetanse og erfaringer er på plass.

Hvor kan jeg lese mer?

Du kan lese mer på Byggbranschens Yrkesnämnds nettside.

Sertifikat for elektrikere i Sverige

Må jeg få godkjent min elektrikerutdanning fra et annet nordisk land hvis jeg skal jobbe i Sverige?

Nei, det trenger du ikke. Hvis du er utdannet elektriker i et av de nordiske landene, trenger du ikke få godkjent din kompetanse for å jobbe i et annet nordisk land. De nordiske landene har et samarbeid som betyr at elektrikerutdanninger fra ett nordisk land anerkjennes i de andre nordiske landene.

Jeg blir likevel møtt med krav om ECY-sertifikat. Hva gjør jeg?

I noen tilfeller kan svenske bedrifter velge å stille krav om et sertifikat utstedt av bransjeorganisasjonen Elbranchens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Sertifikatet viser at man har gjennomført tre spesifikke kurs og har svenskkunnskaper tilsvarende minst SFI nivå D (kurs D i svenska för invandrare). Typisk vil arbeidsgivere kreve sertifikatet når de trenger sikkerhet for at arbeidstakeren har den konkrete kompetansen som oppnås med de tre kursene, hvis dette er avgjørende i den konkrete stillingen.

Som et alternativ kan elektrikere fra andre nordiske land også få en gratis vurdering fra ECY hvis de ønsker et svensk dokument med en vurdering av kvalifikasjonene sine. Elektrikeren må bare sende inn sitt vitnemål og får så en vurdering gratis og etter kort tid – høyst tre uker, men ofte i løpet av noen få dager.

Hva gjør jeg hvis jeg vil ha et ECY-sertifikat?

Hvis du som nordisk borger ønsker det svenske ECY-sertifikatet, må du ha en elektrikerutdanning fra et nordisk land og tre konkrete kurs. Har du ikke disse kursene fra før, må du supplere utdanningen din med dem. Det tar maksimalt fire dager. Kursene tas hos Installationsbranchens utbildnings- och utvecklingscenter (INSU). For at få et ECY-sertifikat, må du dessuten ha jobbet i minst tre måneder i en bedrift tilknyttet installasjonsavtalen mellom Installatörsföretagen og Svenska Elektrikerförbundet og ha svenskkunnskaper tilsvarende minst SFI-nivå D.

Hvor kan jeg lese mer?

Du kan lese mer på Elbranschens centrala yrkesnämnds og Elsäkerhetsverkets nettsider.

SSG Entre Basic-kurs for industriarbeidere i Sverige

Kan en bedrift kreve at jeg gjennomfører et SSG Entre Basic-kurs hvis jeg vil jobbe i Sverige?

Ja. I Sverige krever noen bedrifter at leverandører som skal jobbe på bedriftenes industrianlegg, må ha gjennomført sikkerhetskurset SSG Entre Basic. Det er opp til den enkelte bedrift å bestemme om de krever SSG-kurset – eller for eksempel et kurs fra en annen aktør.

Hvorfor kreves kurset?

Et kurs som SSG Entre Basic hjelper bedriftene med å sikre at personer som jobber på industrianleggene deres, følger sikkerhetsforanstaltninger og regler.

Hva kreves for å gjennomføre kurset?

Kurset er tilgjengelig på nettet. Det tar høyst tre timer og koster cirka 1000 svenske kroner. Kurset er gyldig i tre år.

Kan jeg gjennomføre kurset på morsmålet mitt?

Kurset finnes på 18 språk – blant annet flere nordiske.

Hvor kan jeg lese mer?

Du kan lese mer på Standard Solutions Groups nettside

Svenske yrker med spesielle regler

Det finnes yrker i Sverige som du bare kan utøve i landet hvis du har svensk statsborgerskap eller svensk utdanning. Dette gjelder spesielt for stillinger som dommer, prest eller innenfor politiet. For å jobbe på disse områdene finnes det vanligvis spesifikke krav og betingelser.

Godkjent utdanning i hjemlandet

Når du tar en utdanning i utlandet, er det alltid en god idé å undersøke om utdanningen er godkjent i hjemlandet ditt, hvis du planlegger å jobbe der etter studiene.

Europasset

Å jobbe, studere eller ha praksis i utlandet er en drøm for mange. For å gjøre dette lettere kan du ha en internasjonal CV som klart viser ditt utdanningsnivå og kvalifikasjoner også utenfor hjemlandet ditt.

Med en "Europass CV" kan du skape en skreddersydd CV som sørger for at søknadsdokumentene dine er forståelige og anerkjente i hele Europa. Dette er en måte å dokumentere kvalifikasjonene dine på.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.