Forskere og stipendmottakere i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa
Her kan du lese om hvilke regler som har betydning for personer som får stipend fra Finland eller utlandet for forskning eller kunstnerisk virksomhet.

Stipend fra Finland

Hvis du får stipend fra Finland for vitenskapelig forskning eller kunstnerisk virksomhet som foregår i landet, og arbeidet varer minst fire måneder, har du plikt til å tegne lovfestet pensjons- og ulykkesforsikring. Den lovfestede pensjons- og ulykkesforsikringen for stipendmottakere i Finland ivaretas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, LPA.

Utenlandske stipendmottakere som arbeider i Finland, kan forsikres dersom stipendet er tildelt fra Finland, og dersom de omfattes av det finske trygdesystemet.

Statsborgere fra nordiske land og andre EU- og EØS-land som kommer til Finland for å arbeide, blir omfattet av det finske trygdesystemet hvis arbeidet varer mer enn fire måneder. Personer som kommer fra andre land, må søke Folkpensionsanstalten (FPA) om å bli omfattet av det finske trygdesystemet.

Stipend fra Finland, arbeid i utlandet?

Hvis du arbeider i utlandet på basis av finsk stipend, må du finne ut hos LPA om forsikringen opprettholdes. Forsikringen er gyldig hvis stipendmottakeren også er omfattet av det finske trygdesystemet når han eller hun arbeider i utlandet. Det er enten Pensionsskyddscentralen eller FPA som fatter vedtak om tilhørighet til det finske trygdesystemet.

Hvis du i tillegg til stipend mottar lønn fra utlandet, er du omfattet av trygdesystemet i landet der du arbeider.

Stipend fra utlandet

Personer som mottar stipend fra utlandet, kan ikke få pensjonsforsikring hos LPA. Personer som mottar stipend fra utlandet, men bor i Finland, må ta kontakt med myndigheten som har ansvar for pensjonsforsikring i det aktuelle landet.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.