Guide: flytte fra Norge

Flytte fra Norge til et annet nordisk land
Hva må du tenke på når du planlegger å flytte fra Norge til Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige eller Åland? Her kan du lese om folkeregistrering, skatt, trygderettigheter og annet du bør tenke på når du flytter til utlandet.

Folkeregistrering når du flytter

Når du flytter fra Norge til et annet nordisk land, er det reglene i det landet du flytter til som avgjør om du skal bli registrert som innflytter i landet. Du skal medle flytting bare i det landet du flytter til. Blir flyttemeldingen godtatt i landet du flytter til, blir du automatisk registrert som utvandret fra Norge.

Trygderettigheter

Dersom du flytter til utlandet vil medlemskapet i den norske folketrygden som regel opphøre, og du vil ikke lengre ha rettigheter etter den norske folketrygdloven. 

Hvis du har opparbeidet deg trygderettigheter i Norge og skal flytte til et annet nordisk land, kan du ofte ta med deg disse rettighetene. I noen tilfeller betyr det at du kan legge rettighetene sammen med de rettighetene du opparbeider deg i det landet du flytter til. Da skal du imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan overføre opptjente rettigheter til en trygdeytelse som ikke finnes i det landet du flytter til.

I andre tilfeller kan du få trygdeytelsene utbetalt fra Norge selv om du flytter til utlandet. I de aller fleste tilfeller skal du søke om å få trygdeytelsene utbetalt fra Norge før du flytter.

Arbeids- og velferdsetaten, NAV, kan svare på spørsmål om medlemskap i folketrygden og trygderettigheter fra Norge. 

Rett til helsetjenester når du flytter

Når du flytter til et annet nordisk land og blir folkeregistret i landet, skal du som hovedregel motta helsetjenester og legehjelp der. Ta kontakt med fastlegen din dersom du lider av kroniske sykdommer, slik at du får resepter på nødvendig medisiner som du kan ha med de første ukene i det nye landet.

Dersom du skal oppholde deg i utlandet midlertidig, kan du i visse tilfeller ha rett til å beholde helserettigheter i Norge. Før du flytter til utlandet bør du sjekke hva som gjelder i din situasjon hos HelseNorge.

Skal du flytte og venter barn?

Dersom du er gravid, bør du sette deg grundig inn i reglene foreldrepenger og foreldrepermisjon før du flytter til utlandet. Ta kontakt med NAV for å få informasjon om hva som gjelder for deg i din situasjon, og om det eventuelt er mulig å ta med opptjente foreldrepenger til utlandet.

Skatt når du flytter fra Norge

Når du flytter til et annet land må du opplyse om dette til Skatteetaten. Selv om du flytter fra Norge, kan du fortsatt anses som skattepliktig til Norge. Dette gjelder dersom du har vært bosatt i Norge og har en vesentlig tilknytning til landet.

Jobb, jobbsøking og dagpenger når du flytter

Når du flytter til utlandet for å jobbe der, bør du undersøke om det er nødvendig å søke om godkjenning, autorisasjon eller en annen form for tillatelse innenfor den bransjen du vil jobbe med i det nye landet. Husk at det å søke jobb kan ta lang tid, så det er lurt å være tidlig ute.

Dersom du er medlem i en fagforening i Norge, kan det være lurt å kontakte denne før du flytter til et annet land. De kan gi deg relevant informasjon og informere deg om hvilken fagforening du kan være medlem av i landet du flytter til.

Du kan som regel ta med deg oppsparte dagpengerettigheter til et annet nordisk land. Ta kontakt med NAV om dette.

Personlig økonomi når du flytter

Når du flytter fra ett land til et annet, bør du sikre deg at du kan forsørge deg selv de første ukene eller månedene. Du bør være oppmerksom på at man ofte må betale innskudd for en leiebolig, og at det noen ganger kan ta tid å ekspedere søknader, for eksempel om husleietilskudd eller barnetilskudd.

Dersom du mottar utbetalinger og stønader fra det offentlige, må du kontakte NAV før du flytter.

Husk å si opp abonnementer du har, som eksempelvis strøm, telefon, bredbånd, trening og abonnementer på eventuelle aviser og magasiner.

Post og banktjenester

Når du skal flytte fra Norge er det lurt å kontakte banken din for å lukke konti, endre adresse på konti eller få avviklet lån.

Du bør huske på å få ettersendt posten din til utlandet eller omadressere til familie. Du kan melde adresseendring hos Posten. Husk også å endre adresse hos banker og andre institusjoner som du er i kontakt med.

Bolig og leiekontrakt

Dersom du leier en leilighet i Norge, må du si opp leiekontrakten skriftlig før du flytter. Hvis ikke risikerer du å måtte betale dobbel husleie.

Om du eier bolig i Norge som skal leies ut når du bor i utlandet, bør du undersøke skatteregler med Skatteetaten. 

Dersom du har bolig i Norge som du skal selge, må du ha den forsikret helt frem til den dagen den blir overtatt av ny eier. Du får mer informasjon om dette fra forsikringsselskapet ditt.

Tollregler når du flytter til utlandet

Du bør sette deg inn i hvilke tollregler som gjelder dersom du vil ha med dyr, innbo eller annet flyttegods til det landet du flytter til. 

Bilavgifter og eksport av bil

Dersom kjøretøyet ditt er norskregistrert, er det ditt ansvar å sørge for at du får betalt årsavgiften i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for årsavgifter på bil i Norge.

Dersom du skal ta med kjøretøyet ditt til landet du flytter til, må du sette deg inn i reglene for registrering og import av kjøretøy i landet. Du kan få refundert deler av engangsavgiften når du eksporterer et kjøretøy ut av Norge.

Hva skjer med statsborgerskap når du flytter?

Dersom du er norsk statsborger så beholder du ditt norske statsborgerskap selv om du flytter til utlandet og ikke lenger er folkeregistrert bosatt i Norge.

Stemmerett i Norge og i landet du flytter til

Dersom du er norsk statsborger, over 18 år og er, eller noen gang har vært bosatt i Norge, har du også stemmerett i Norge, selv om du har flyttet fra Norge. Velgere som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme enten i Norge, eller ved norske utenriksstasjoner.

Som norsk statsborger kan man også stemme ved noen landstings-, kommunal- og regionalvalg i de øvrige nordiske landene.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.