Norske dagpenger ved arbeidsledighet

Norske dagpenger ved arbeidsledighet
Her kan du lese om reglene for å motta dagpenger ved arbeidsledighet og permittering i Norge.

Dagpenger skal delvis erstatte tapt inntekt ved arbeidsledighet. Hvis du blir arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger. Hvis du har bodd i et nordisk land og jobbet i et annet, eller hvis du flytter mellom to nordiske land, bør du være ekstra oppmerksom på hvilke regler som gjelder. 

I Norge er det Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som er ansvarlig for dagpenger ved arbeidsledighet. 

Arbeidsledighet og medlemskap i den norske folketrygden (sosialforsikring)  

I Norge blir du automatisk arbeidsledighetsforsikret gjennom medlemskap i folketrygden når du begynner å jobbe og bor i Norge. I andre nordiske land må du selv aktivt melde deg inn i en arbeidsledighetskasse (a-kasse) for å være forsikret ved arbeidsledighet.

I Norge er det ikke et eget krav til spesifikk forsikring mot arbeidsledighet slik en del andre EØS-land har. Dette betyr i praksis at alle arbeidsperioder du kan dokumentere at du har vært i arbeid i andre EØS-land skal medregnes for å oppfylle kravet til minsteinntekt og periodene skal også inngå i dagpengegrunnlaget.

Hvilket land skal du søke om dagpenger i?

Som hovedregel søker du om dagpenger i det landet der du bor. Har du jobbet i flere land, bør du ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet du bor for å få vite hvor du skal ha trygderettighetene dine.

Om du bor i et annet EØS-land kan du på visse vilkår motta norske dagpenger mens du oppholder deg i arbeidssøkerlandet.

Har du opparbeidet deg dagpengerettigheter og skal flytte til et annet EØS-land, kan du ta med deg disse rettighetene. Du gjør dette ved å søke om en attest PD U1 fra NAV. PD U1 viser hva du har opptjent av dagpengerettigheter i Norge. Attest PD U1 fra Norge brukes kun i forbindelse med søknad om arbeidsledighetstrygd i et annet EØS-land. Dersom du ikke har planer om å søke dagpenger etter å ha arbeidet i Norge trenger du heller ikke søke om attest PD U1.

Du kan også søke arbeid i Norge med dagpenger fra et annet EØS-land i 3 (eller 6) måneder med attest PDU2 fra et annet EØS-land.

Arbeids- og forsikringsperioder opparbeidet de siste tre avsluttede kalenderårene fra et annet EØS-land, kan på visse vilkår gi dagpengerettigheter i Norge med attest PD U1 fra et annet EØS-land.

Har du rett til norske dagpenger?

For å ha rett til norske dagpenger må du oppfylle en rekke kriterier. For det første må arbeidstiden være redusert med minst 50% og du må ha hatt en viss minimumsinntekt. Du må også være registrert som arbeidssøker, og sende meldekort til NAV hver 14. dag for å kunne motta dagpenger. Som hovedregel skal du bo og oppholde deg i Norge, men du kan ta med opptjente rettigheter til utlandet. Se mer om dette lenger ned på siden.   

Studenter og elever har som hovedregel ikke rett til dagpenger.

Hvordan søker du om dagpenger i Norge?

Du må registrere deg som arbeidssøkende på nav.no, og deretter kan du søke. Det er viktig at NAV får all den dokumentasjonen de trenger.

Hvis du har jobbet og vært arbeidsledighetsforsikret i et annet EØS-land, kan forsikringsperioder fra landene under visse vilkår legges sammen. Du må da levere attest PD U1 fra landet du har jobbet i.

Hvis du selv er skyldig i å miste jobben, ved for eksempel å bli oppsagt, så kan du bli ilagt forlenget ventetid i 18 uker. Du må likevel søke fra første arbeidsledige dag da perioden begynner å løpe fra dagen du søker.

Hvordan søke jobb i utlandet med norske dagpenger?

Du kan, dersom visse vilkår er oppfylt, motta norske dagpenger i inntil tre måneder mens du søker jobb i et annet EØS-land. Du gjør dette ved å søke om attest PD U2 fra NAV. PD U2 beviser at du har fått innvilget eksport av norske dagpenger til et annet EØS-land i inntil tre måneder.

Dagpenger ved permittering

Dersom du blir permittert fra jobben din kan du ha rett til dagpenger. En permittering er ikke det samme som en oppsigelse. En permittering innebærer at du midlertidig fritas for plikten til å komme på jobb, mens arbeidsgiveren tilsvarende fritas for plikten til å betale deg lønn. Arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver skal imidlertid bestå, og det forutsettes at arbeidsstansen er midlertidig. Er den ikke midlertidig, skal den ansatte sies opp.

Permittering skal skyldes en saklig grunn som kan knyttes til bedriften og ikke til den ansatte.

For å ha rett til dagpenger ved permittering, må du oppfylle de vanlige vilkårene for dagpenger som beskrevet over. I tillegg må det være slik at arbeidsgiver permitterer på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som de ikke kan påvirke.

Blir du permittert, må du ta kontakt med NAV slik at du kan gi dem den dokumentasjonen som trengs.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål? 

Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål om dagpenger ved arbeidsledighet eller permittering. 

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.