Videregående opplæring på Grønland

Unge i Norden - Grønland
Fotograf
Mats Bjerde
Her kan du få oversikt over de videregående utdanningene du kan ta på Grønland.

Videregående utdanning dekker utdanningsforløpene du kan ta etter avsluttet grunnskole. En videregående utdanning kan være studieforberedende (GUX) eller en praktisk utdanning som sikter mot et bestemt yrke (EUD).

De nordiske landene har avtalt å godkjenne hverandres kvalifiserende eksamener. En utdanningssøkende som er berettiget til å søke opptak til høyere utdanning i det nordiske landet der vedkommende er bosatt, er også berettiget til å søke opptak til høyere utdanning i de andre nordiske landene. De nordiske landene har også avtalt å gi hverandres utdanningssøkende adgang til sine allmenne og yrkeskompetansegivende videregående utdanninger på samme vilkår som sine egne statsborgere.

Studieforberedende utdanning GUX

På Grønland kan man ta studieforberedende utdanning på GUX over 2, 3 eller 4 år. GUX er en boklig, forberedende videregående utdanning som gjør deg klar til høyere utdanning. En grønlandsk GUX kan brukes til å søke om opptak på høyere utdanninger på Grønland, i Danmark, i Norden og andre utland.

På GUX tar elevene først et grunnforløp på et halvt år som er likt for alle elever i landet. Deretter følger et studieretningsforløp på 2,5 år. Det finnes ni forskjellige studieretninger, som kan variere mellom skolene.

Ut over å være studieforberedende er GUX allmenndannende og sikter dermed mot å være identitetsdannende og skape refleksjon hos de unge over egne og andres kulturelle verdier.

Det finnes fire gymnaser på Grønland med til sammen rundt 1300 elever.

 • Aasiaat
 • Nuuk
 • Qaqortoq
 • Sisimiut

Gymnaset i Aasiaat tilbyr dessuten toårig GUX for voksne som har fylt 23 år. I tillegg tilbyr gymnaset i Sisimiut et ettårig suppleringskurs (GSK) der du kan forbedre karakterer fra en avsluttet videregående utdanning eller supplere til et høyere nivå hvis du har bruk for å oppfylle særskilte adgangskrav i forbindelse med opptak til en høyere utdanning.

Online studieforberedende utdanning – eGUX

Det tilbys en nettbasert studieforberedende eksamen på 2 år via eGUX Sisimiut. Her kan eleven ta en hel toårig studieforberedende videregående utdanning. En kan velge mellom to studieretninger, og fagene kan også tas som enkeltfag (eGENK).

I tillegg tilbyr gymnaset i Sisimiut et ettårig nettbasert studieforberedende suppleringskurs (eGSK) som tilsvarer GSK.

Yrkesutdanning EUD

En yrkesutdanning sikter mot et bestemt yrke som eleven etter endt utdanning vil være i stand til å ivareta uten ytterligere utdanning. En grønlandsk yrkesutdanning varierer i lengde, men varer typisk fra ett til fem år.

Underveis i utdanningen skal elevene både gjennom skoleforløp og praksisopphold. Noen av yrkesutdanningene kan tas i sin helhet i Grønland, mens andre har innlagte skoleperioder i Danmark.

Det fins en mengde utdanninger under de overordnede åtte studieretningene:

 • Ernæring og mat
 • Fiskeri og sjøfart
 • Håndverk og mekanikk
 • Kontor og handel
 • Kunst og kultur
 • Pedagogikk og helse
 • Transport og teknologi
 • Turisme og landbruk

For å begynne på en yrkesutdanning må man være tatt opp på en bransjeskole og ha funnet en praksisplass.

Det finnes en rekke utdanningsinstitusjoner på Grønland som tilbyr yrkesutdanninger:

Kreative yrkesutdanninger

Kunstskolen i Nuuk tilbyr ettårige kunstkurs for unge som ønsker å bli kunstnere. Utdanningen er ikke kompetansegivende i seg selv, men må ses som en forberedelse til å søke på danske eller utenlandske kunstskoler eller kunstakademier.

Grønlands Nationalteater tilbyr en toårig utdanning som skuespiller for søkere over 18 år som har bestått en opptaksprøve. Skolen har opptak annethvert år.

I Sisimiut ligger Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik, som tilbyr en toårig grunnutdanning i å sy grønlandske nasjonaldrakter. Det er mulighet for å ta et fordypningsforløp på et halvt år etterpå. Det er opptak annethvert år.

Utdanningsstøtte på Grønland

For å motta grønlandsk utdanningsstøtte må du være:

 • Dansk statsborger
 • Bosatt på Grønland
 • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter som er danske statsborgere, oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive.

Oppfyller du ikke betingelsene, men kan dokumentere en spesiell tilknytning til Grønland, kan du søke om dispensasjon.

Hvis du ikke kan få grønlandsk utdanningsstøtte, kan du i de fleste tilfeller ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet ditt i stedet.

Studentboliger på Grønland

I de grønlandske studiebyene fins det studentboliger som administreres av den enkelte utdanningsinstitusjon.

I Nuuk administreres de fleste studentboligene av Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Etter opptak på en grønlandsk utdanning kan du gjennom studieadministrasjonen på utdanningsinstitusjonen din få veiledning om å søke om studentbolig.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.