Norden i vekst

15.02.18 | Nyhet
Cyklende mennesker i Stockholm
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Befolkningen i Norden vokser raskere enn i resten av Europa, men samtidig forskyves aldersfordelingen også mer markant mot de større eldre årskullene her enn den gjør samlet på resten av kontinentet. Urbaniseringen, som er en tydelig tendens i hele Norden, skyldes ikke minst et samspill mellom innvandring og at unge mennesker flytter til byene. Dette er noen av de mange konklusjonene i State of the Nordic Region 2018, en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, som inneholder sammenlignende statistikk og komparative kart over alle de 74 regionene i Norden.

Med Grønland som eneste unntak har det vært befolkningsvekst i alle de nordiske landene de siste ti årene, da vi har økt fra 25 til 27 millioner innbyggere. Den prosentvise veksten er størst i Norge, med 12,3 prosent, etterfulgt av Island med ti, og Nordens mest folkerike land Sverige med 9,7 prosent. Samlet økte Nordens befolkning med 8,1 prosent fra 2007 til 2017. I 2030 ventes det at befolkningen vil ha økt fra de nåværende 27 til nesten 30 millioner.

Veksten vandrer inn

Årsaken til befolkningsveksten i Norden er primært innvandring fra land utenfor regionen. Siden 2000 har 4,3 millioner mennesker innvandret til Norden fra andre land, mens 2,5 millioner har flyttet fra Norden til andre steder i verden. Det gir altså en nettoinnvandring på 1,8 millioner mennesker, som er den primære årsaken til den voksende nordiske befolkningen.

Denne gruppen omfatter både arbeidsinnvandrere, studenter, flyktninger og andre. Sverige har hatt den største tilstrømningen av flyktninger i forhold til landets størrelse – 16,7 asylsøkere per tusen svensker i 2015, da flyktningstrømmen nådde toppen. Det tilsvarende tallet for Norge er 6,0 etterfulgt av Finland med 5,9. I løpet av de siste 20 årene har andelen nordiske innbyggere som er født utenfor regionen, økt fra 6,5 prosent i 1995 til 14,3 prosent i 2015.

Voksende byområder

Urbaniseringen er en tydelig tendens i hele Norden. Fremskrivninger av utviklingen frem mot 2030 viser at regionene rundt København/Malmø, Stockholm, Oslo og Helsingfors vil øke med mer enn ti prosent, og befolkningen i hovedstadsområdene utgjør allerede nå cirka 20 prosent av den samlede befolkningen i Norden. Samtidig vokser en del mellomstore byer likevel raskere enn hovedstadsområdet i land som Danmark og Norge.

Når byene vokser, skyldes det ikke minst at de unge flytter til byene for å studere eller arbeide, og at en svært stor del av innvandrerne ender opp i byene. Det betyr også at selv om befolkningen generelt blir eldre, gjør den det i langt mindre grad i Nordens storbyområder.

Med hensyn til innvandring er bildet likevel mer nyansert når vi ser på alle regionene i Norden samlet. Selv om en stor andel av innvandrerne bosetter seg i større byer, er det hele 310 kommuner av i alt cirka 1200 som opplever befolkningsvekst utelukkende som følge av innvandring.

Befolkningen blir eldre

Generelt blir befolkningen i Norden likevel eldre. Det skyldes primært aldersgruppen fra 65 til 79, der det er svært store årskull, og der relativt flere lever lenger.
Fremskrivninger av rapporten viser videre at befolkningsveksten vil fortsette frem mot 2030, men i et svakt dalende tempo.

Ikke overraskende viser de også at såkalt «old age dependency» øker. I store deler av Finland vil rundt halvparten av den voksne delen av befolkningen i 2030 være eldre enn 65 med den nåværende utviklingen. Og det er bare svært få steder, som for eksempel i det sentrale Stockholm, at fordelingen mellom arbeidstakere og folk i pensjonsalder ikke får en skjevere utvikling. Den relative størrelsen til arbeidsstyrken er faktisk redusert i hele Norden samlet sett, med unntak av Grønland, de seneste ti årene – en utvikling som bare ser ut til å akselerere.

Nordisk kunnskapsdeling

State of the Nordic Region og en rekke andre utgivelser er et resultat av Nordisk ministerråds økte satsing på å bidra med ny kunnskap og innsikt til nordiske beslutningstakere på tvers av landegrensene.

  Rapporten fremhever og forklarer så vel suksess som utfordringer på viktige samfunnsområder. Dette er nordisk samarbeid på sitt aller beste

  – State of the Nordic Region bidrar med en sammenstilling av kunnskap og informasjon som gir et helhetsperspektiv på utviklingen i Norden og hjelper nordiske beslutningstakere i utformingen av ny politikk. Rapporten fremhever og forklarer så vel suksess som utfordringer på viktige samfunnsområder. Dette er nordisk samarbeid på sitt aller beste, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

  Rapporten er produsert av Nordregio, ministerrådets forskningssenter for regionalutvikling, som har lagd tilsvarende rapporter i en årrekke, men som nå girer opp med en enda mer ambisiøs utgivelse enn tidligere. Utover demografi, økonomi og arbeidsmarked er det kapitler om digitalisering, bioøkonomi, helse og kultur. Les mer på www.norden.org/nordicregion2018.

  Fakta:

  Norden samlet sett: Befolkningsveksten var på 8,1 prosent fra 2007 til 2017, og økningen via innvandring var på 5,8 prosent. Veksten i innbyggertallene i byene var på 7,5 prosent fra 2011 til 2016.

  • DK: Befolkningsveksten fra 2007 til 2017 var på 5,5 prosent. Frem mot 2030 er det ventet at 80 prosent av veksten vil skje i København-området og Øst-Jylland samt Odense-området. Men generelt ligger veksten i byene i Danmark under det nordiske gjennomsnittet, med en økning på rundt 4,3 prosent i perioden 2011 til 2016, da den samlede befolkningsveksten i landet var på 2,6 prosent. 
  • FI: Befolkningsveksten var på 4,3 prosent fra 2007 til 2017 – en av de laveste i Norden. Veksten er mer spredt enn i land som Danmark og Sverige, men fremdeles konsentrert i få bykorridorer i sør. I store områder i nord vil over halvparten av befolkningen over 15 år være eldre enn 65 i 2030.
  • IS: Befolkningen økte med ti prosent fra 2007 til 2017, og innvandringen utgjorde bare to prosent, som er den laveste andelen av innvandrere i Norden i perioden. Samtidig er Island det landet i Norden der den minste andelen av befolkningen er over 65.
  • NO: Norge har den raskest voksende befolkningen i Norden med en vekst på 12,3 prosent fra 2007 til 2017, hvorav innvandringen står for to tredeler – den største andelen i Norden. Veksten i byene ligger helt på topp med en økning på hele 9,4 prosent fra 2011 til 2016, da den samlede veksten i landet var på seks prosent. Frem mot 2030 ventes det at byveksten særlig vil skje rundt Oslo og langs kysten.
  • SV: Sverige hadde en befolkningsvekst på 9,7 prosent fra 2007 til 2017. Den største veksten frem mot 2030 er ventet i et belte fra Stockholm og sørover mot Malmø. Sverige har nordisk rekord i befolkningsvekst i byene, med en økning i antallet innbyggere i byene på hele 10,5 prosent fra 2011 til 2016, da den samlede økningen i landet var på 4,6 prosent.

  State of the Nordic Region 2018

  State of the Nordic Region er en unik samling sammenlignbare data og kart over økonomi, migrasjon, sysselsetting, utdanning, energi, innovasjon, teknologi og kulturvaner i alle de nordiske landene, på regionalt nivå. Rapporten inneholder blant mye annet en Regional Potential Index, som fremhever høydehoppere og tapere blant de 74 regionene i de nordiske landene. State of the Nordic Region utgis av Nordregio annethvert år og er utarbeidet på vegne av Nordisk Ministerråd.

  Contact information