Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Styrkelse af det nordiske samarbejde om inkludering av flygtninge og indvandrere

25.11.16 | Deklarasjon
Vi, de nordiske ministre, som er ansvarlige for koordinering af arbejdet med inkludering af flygtninge og indvandrere, har set på mulighederne for at øge det nordiske samarbejde på integrationsområdet.

Informasjon

Vedtatt
25.11.2016
Sted
København
Organisasjon

De nordiske lande har modtaget mange flygtninge, og har mange fælles udfordringer. Opgaven med at gøre flygtninge, som har fået asyl i landene, til arbejdstagere og aktive samfundsborgere, er både stor og kompleks og omfatter mange forskellige områder. Det gælder fx i forhold til tilknytning til arbejdsmarkedet, sprog og uddannelse samt bosætning. Det overordnede mål er, at flygtninge hurtigst muligt bliver selvforsørgende og kan etablere sig i arbejds- og samfundslivet.

Vi finder derfor, at det er vigtigt at styrke vores nordiske samarbejde og dialog om integrationsspørgsmål.

Vi skal arbejde videre med at styrke det fælles nordiske vidensgrundlag, når det gælder udveksling af allerede eksisterende viden og udvikling af ny viden. Vi bør alle have den samme viden som grundlag for udvikling af en mere målrettet og virkningsfuld politik for inkludering af flygtninge og indvandrere i vores lande. Det skal bl.a. ske ved, at kendskabet til eksisterende viden og vidensinstitutioner udbredes, så der på tværs af de nordiske lande bliver bedre adgang til at skaffe sig viden.

Vi hilser det velkomment, at Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere er blevet etableret og nu er i fuld gang. Centralt i programmet står udveksling og spredning af praktiske erfaringer og viden på integrationsområdet. Det sker under overskriften ”Det nordiske integrationssamarbejde”. Styrkelse af vidensgrundlaget på integrationsområdet er et andet vigtigt element i programmet.

Vi finder, at der er et stort potentiale i at lære mere af hinandens erfaringer på integrationsområdet, og dermed bidrage til at gøre de forskellige indsatser i landene mere virkningsfulde og effektive. Der er et særligt behov for at få evidensbaseret viden om effekten af de iværksatte indsatser for at skabe en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi de nordiske ministre har derfor bedt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd om at arbejde videre på dette grundlag og orientere om dette arbejde under det kommende norske formandskab.

Vi hilser også velkommen, at det kommende norske formandskab i sit formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2017 vil prioritere arbejdet med integrationsområdet højt og ser frem til at mødes og fortsætte vores samarbejde under det norske formandskab. 

Kontakt