Miljösamarbetet i Östersjöregionen

Ett exempel på en fredlig dialog

Information

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Under 30 år utvecklades miljösamarbetet positivt i Östersjöregionen. Inom ramen för den nordliga dimensionens miljöpartnerskap har bland annat avloppsreningen i S:t Petersburg förbättrats avsevärt och uppfyller idag Östersjökommissionen HELCOM:s krav.Trots det återstår mycket arbete för att rädda Östersjön. Den politiska kris som uppstod mellan Ryssland och EU efter Rysslands annektering av Krimhalvön våren 2014, ledde till att EU beslöt om ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Dessa sanktioner satte samtidigt stopp för en fortsatt europeisk och nordisk finansiell medverkan i nya miljöprojekt i Ryssland. Försvagade internationella kontakter mellan ryska miljömyndigheter och övriga Östersjöländer kommer att leda till ökade miljörisker och en försämrad säkerhetssituation i hela Östersjöregionen.Christina Gestrin, tidigare finländsk riksdagsledamot, har i denna rapport beskrivit hur miljösamarbetet i Östersjöregionen uppkommit och utvecklats, om framgångar och utmaningar. Hon riktar konkreta åtgärdsförslag till Östersjöregionens regeringar och föreslår bland annat att tolkningen av EU:s sanktioner ska ses över till den del de berör miljösamarbetet. Rapporten baserar sig på intervjuer och diskussioner med personer som har haft och har en stor betydelse för miljösamarbetet i Östersjöregionen.
Publikasjonsnummer
2018:736